aAisaea 45:23

Romans 14

Pako'ai Kekapula Ke Keapoke Au'i Fou Fou'i

Pau kaisau ega pako'ai eapoke auga foifa koko. Kai isa kapa'ina ageifania auga opolamiai foloopolaga felo, o apala folooma. Iifa gome au aga'o ega pako'ai fo'ama ma'oai ageani'i agekaina eoma. Kai au i'oina aga'o ega pako'a eapoke auga titi aeania. Ega puo au fo'ama ma'oai eani'i auga, au titi aeani'i auga faeisa papa. Ke au titi aeania auga, au fo'ama ma'oai eani'i auga laomai apala ekapa faeoma. Gome Deo au fo'ama ma'oai eani'i auga isafa eafiia. Ke oi aumi, oi kai puo, aufalao aga'o ega pinauga auga, felo o apala ekapa ooma? Isa e'ima auga mo, isa ega pinaugai eapa inoka, o e'ualai auga fouga feifania. Oi ega foifa oma mo ganinagai, isa ageapa agekaina, gome Lopia isa ega pinaugai agepakapulania ageapa agekaina.

Ke au aga'o eopolaga kina aga'o auga, kina aga'o eka'egaina eoma. Kai au aga'o auga, kina ma'oai i'opo'i aga'omo eoma. Kai isa auni'i alo'iai kapa'ina keopolaga auga alo'i ko'agai fekekapa. Au kapa kina aga'o akaiki'a eoma auga, Lopia faugai ega ekapa oma. Ke au kapa fo'ama ma'oai eani'i auga Lopia faugai eania. Gome isa Deo tenkiu epenia kai eania. Ke au kapa fo'ama isa'i mo eani'i auga, Lopia faugai ekapa, ke Deo tenkiu epenia. Gome kai aga'o ifo mo faugai eague auga, i'a epo'aisai laa'i. Ke kai aga'o ifo mo faugai emae auga isafa, i'a epo'aisai laa'i. I'a aaguega koa aisama, i'a Lopia faugai aague. Ke i'a agamae koa aisama, Lopia faugai agamae. Ega puo i'a faagu, o famae mo ganinagai, i'a ma'oai Lopia apuga.

Gome ega'ina puogai Iesu Kristo emae ke emaunimue pugu, ega koa kemae au'i ke keague au'i fou kai'ialao e'i Lopia femia eoma. 10 Ega koa aisama, kapa puo oi aami akimi Kristiano au'i laomai felo o apala kekapa ooma? O kapa puo oi aami akimi oisa papa'i? Oi ega'ina folokapa, gome i'a ma'oai Deo eagu papiau e'i laomai felo, o apala afa epeni'i auga afuga agogai agaapa. 11 Gome ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

‘Lopia eifa,
“‘Iifa ko'a, Lau laague alogai papiau ma'oai Lau agouai akeanife'u.
Ke mala ma'oai papiau'i Deo maagai ko'a mo akeifafoua’”
eoma. a 

12 Ega puo Deo ega eifa oma koa i'opoga, i'a aga'o aga'o kapa'ina akapaisa auga fouga, ifo'a Deo maagai agaifa felo.

13 Ega puo i'a aga'o aga'o apaini'a kapa'ina akapa auga felo, o apala aoma auga laoga maina fapaapakipo. Kai oi opomi fokapuga, ega koa aami akimi ago'iai ife'i feke'anina feke'ualai auga kepo folooge ke isa e'i keaga fokaisapua auga kapa aga'o ago'iai folooge. 14 Lau auga Lopia Iesu Kristo fou amia. Ke lau alou ko'agai lapako'ania auga, fo'ama ma'oai ifo'i auga akeofu. Kai kaisau kapa aga'o eofu eoma koa aisama, isa eegai ega'ina kapa auga eofu paisa. 15 Ke oi aamu akimu Kristiano auga oi kapa'ina loania kainai, alo emafu koa aisama, oi alomu ko'agai papiau ma'oai ani'i loani auga laoga mainai alokagakaga. Oi emu anianiai aamu akimu Kristiano papiau'i, Iesu Kristo fau'iai emae au'i folopalifu'i. 16 Ega koa aisama, oi kapa'ina felo ooma auga, papiau folologoaini'i ega'ina kapa, Deo maagai apala fakeoma. 17 Gome Deo ega agofa'ai auga, oi kapa'ina oania, ke oinu auga kapa aga'o laa'i. Kai Deo ega Spirituai oi Isa maagai alo opai aumi omia, gagaoai ke alogamai oagu auga kapa akaiki'a. 18 Gome kaisau Iesu Kristo faugai ega epinauga oma auga, Deo alo epagama, ke papiau isa eegai keifa felo.

19 Ega puo i'a papiau fou gagaoai faagu ke aga'o aga'o fapalagaini'a fapakapulani'a auga laoga maina muninai fapea. 20 Kai i'a fo'ama mo puogai Deo papiau fau'iai kapa'ina ekapaisa auga falapalifua. Iifa gome fo'ama ma'oai akeofu. Kai au aga'o fo'ama eania kainai, aaga akina Kristiano auga epa'ualaisa koa aisama, ega'ina auga apala. 21 Ega kainai titi oania, o fino oinu, o kapa'ina mo okapa aami akimi Kristiano au'i opa'ualai'i koa aisama, ega'ina kapa'i apala'i puo folokapa'i.

22 Ega puo i'ina kapa'i ala opako'a oma'i auga, oi Deo mo fou epomiai feka. Kaisau ifo mo kapa'ina ekapa auga apala afaeoma koa aisama, isa auga Deo eegai kapa felo'i eafi'i auga. 23 Kai kaisau opo gua epamia kai eaniani koa aisama, isa ifo ke Deo isafa isa apala ekapa eoma. Gome isa kapa'ina eania auga fo'ama ma'oai akeofu auga pako'aga faagagai aemai. Ke kapa ma'oai

Copyright information for `MEK