c2 Samuel 22:50; Sam 18:49
dDeuteronomy 32:43
eSam 117:1
gAisaea 11:10
hAisaea 52:15

Romans 15

ega'ina pako'agai akemai auga, Deo maagai laomai apala.Ega koa aisama, i'a a'a pako'ai akapula au'a, kaisau e'i pako'a aekapula au'i, e'i apoke fapua fou kai'alao faagu. Kai i'a ifo'a mo alo'a falapagama. I'a aga'o aga'o a'a e'a ipafe papiau'i felo'i fekemia kainai alo'i fapagama, ega koa fapalagaini'i e'i pako'a feuki. Gome Deo ega iifa pukagai Iesu Kristo fouga iina kepapua oma: “Kaisau oi eemiai keifa apala au'i e'i iifa apala'i lau faagauai kemia.”
3 Sam 69:9
Iifa ega'ina koa i'opoga Iesu Kristo ganinagai, ifo alo aepagama.
Ufainagai Deo ega iifa pukagai i'a fekepamaleleni'a keoma puo, kapa ma'oai kepapua'i. Ega koa kina apala'i akemia mo ganinagai gamuga mo faopo faafiapia mo, ke Deo ega iifai magogo kapula epenii'a auga faagagai, i'a agu pagai afugai agaagu auga afia'amaga fapa'aua keoma.

Lau lamegamega, ega koa oi Iesu Kristo muninai opea alogai, Deo papiau alo'i fekeafiapia mo ekapa auga, ke magogo kapula ipenina inagome auga, oi alomi aga'omo femia auga Spirituga fepenimi laoma. Ega koa oi alomi aga'omogai ke akemiai Deo, i'a a'a Lopia Iesu Kristo Ama auga aka akaiki'a fopamia laoma.

Ke Iesu Kristo oi au afagai Deo fopenia eoma kainai eafiimi koa i'opoga, oi aga'o aga'o isafa foifa kokoimi. Gome lau lapainimi, Iesu Kristo Deo ega iifa ko'a auga faugai Iudea papiau'i
8 Grik malagai auga, ‘papiau maguae'i faaga iifalaina emia au'i e'i pinauga auga emia.'
e'i pinauga auga emia. Ega koa Deo Iudea papiau'i ufu'i apa'i maa'iai iifa kapula ekapaisa auga ko'a fepamia eoma.
Ega koa Iudea papiau'i laa'i au'i isafa Deo papiau gua'i eania auga faugai, Deo aka akaiki'a fekepamia eoma. Iesu ega koa ekapaisa auga fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“Ega'ina kainai lau Iudea papiau'i laa'i au'i epo'iai oi alaau afagainio.
Ke au afagai iifi'i alaifini'i akamu alaau afagaina.” c 
10 Ke iina isafa kepapua oma:

“Iudea papiaumi laa'i aumi, Deo ega papiau fou amoalogama.” d 
11 Ke i'ina isafa kepapua:

“Oi Iudea papiaumi laa'i aumi ma'oai Lopia amoau afagaina,
ke papiau ma'oai Isa amoau afagaina.” e 
12 Ke profeta Aisaea isafa Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Jese
12 Kin Davide ama
okogai au aga'o agemai.
Isa age'uegekae Iudea papiau'i laa'i au'i age'ima'i.
Ke Iudea papiau'i laa'i au'i Isa eegai akeafia'ama,”
eoma. g 

13 Lau lamegamega Deo i'a a'a afia'ama inagome auga opako'ania alogai, Isa alogama ke gagao ma'oai oi alomi fepapogua laoma. Ega koa Deo ega Spiritu isapugai, oi Deo ega isapu, ke eaea fou agoisa'i afia'amaga opa'aua auga, afia'amaga akaiki'a ipauma femia laoma.

Paulo Iudea Papiau'i Laa'i Au'i Fau'iai Ega Pinauga Ekapa

14 Aau akiu Kristiano papiaumi, Deo maagai laomai felo'i, ke Deo ega iifa ma'oai ke aga'o aga'o fopamalelenimi fekaina auga lao'i mai'i ma'oai oi alomi epogu auga lau alou ko'agai lapako'ania. 15 Kai Deo ega gafegafe akaiki'a lau epeniiau auga kainai, lau alou ekapula alogaina, i'ina malelega alogai nini'ani isa'i lapapua'i, oi fapaopolanimi pugu laoma. 16 Deo ega gafegafe lau epeniiau auga, lau Iudea papiau'i laa'i au'i fau'iai Iesu Kristo ega pinauga ikapa au famia eoma. Ega'ina pinaugaga auga sakedote au'i Deo ega pinauga kekapa koa i'opoga, lau iifa faunina Iesu fouga Deo eegai emai auga, ega'ina papiau'i maa'iai faifafoua eoma. Ega koa Iudea papiau'i laa'i au'i Deo ega Spirituai alo lolofa au'i fekemia, ke amu Deo kepalao penia, ke Deo ega'ina amu'i ani'i eani eafi'i au'i koa i'opo'i fekemia eoma.

17 Ega puo lau Iesu Kristo fou amia kainai, lau Deo faugai lapinauga auga aina'auga lapa'aua. 18 Gome lau Deo ega Spiritu isapugai kapa'ina laifania auga, ke Deo ega isapu akaiki'a gouga, ke mirakulo isapu'i lakapai'i au'i faaga'iai Iesu Kristo Iudea papiau'i laa'i au'i epapea'i elaoaini'i, Deo aina keafiia. Lau kapa i'oina aga'o fouga afalaifania kai, Iesu Kristo lau faagauai kapa'ina ekapai'i efua au'i mo fou'i alou kapulagai alaifani'i. Ega puo lau iifa faunina Iesu Kristo fouga fofouga Ierusaleme taoninai la'ina laifafoua mo lalao ago agoma ipauma Illirikum foegai. 20 Lau Iesu Kristo akelogo afu'iai iifa faunina fainogonia auga alou ko'agai launiaimoimo fakapa laoma. Ega koa lau papiau aga'o pinauga ekapa kakaua auga laagai falaapau pinauga falakapa laoma. 21 Kai Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma koa i'opoga mo fakapa laoma:

“Kaisau isa fouga maa'iai akeifania au'i isa akeisa,
ke kaisau isa fouga a'o akelogonia au'i,
isa kaisau auga oko akelogo felo.” h 
22 Ega kainai lau oi eemi mafai laoma kai kina ma'o keagau ekupu. 23 Kai pau auga lau e'u pinauga i'ina afu'iai lapafua efua, ke pau afu aga'o falao auga afuga aga'o laa'i. Ke lau inipo ma'o alafai maoma maisami laoma kainai lau Spain alalao aisama, ega koa fakapa laoma. Gome lau anina laani lau Spain alalao alogai, ke oi afumiai alapea pagai alogai oi faisami laoma. Ke lau oi fou faagu ega'ina alogama fapa'aua afa'agamo afegai kai, oi lau e'u inegeai fopalagainiau Spain falao laoma. 25 Kai pau auga lau Deo ega papiau Ierusaleme taoninai keagu au'i fau'iai pinauga aga'o fakapa laoma puo, ega lalao. 26 Gome Deo ega papiau Masedonia, ke Akaia ago'iai keague au'i, Ierusaleme taoninai Deo ega papiau epo'iai ulalu au'i keague au'i fau'iai alogamai moni kepagago. 27 Isa alogamai ega kekapa oma, ke iifa ko'a isa Deo maagai auga Ierusaleme taonina papiau'i ee'iai keapitole. Gome Iudea papiau'i laa'i au'i, Iudea papiau'i Deo ega Spiritu kapa felo'i epipeni au'i isa fou kai'ialao keafiia auga isa Iudea papiau'i ee'iai keapitole koa i'opoga. Ega koa aisama, isa ee'iai agofa'a kapa'i kekae au'i Iudea papiau'i fou kai'ialao feke'ea laoma. 28 Ega puo lau isa Deo ega papiau kemia auga, puaga koa eogeisa auga monina alafakelaisa Iudea papiau'i alapeni'i, ke ega'ina pinauga alapafua aisama Spain alalao. Ke ega alalao alogai, alafai oi isafa alaisami. 29 Lau lalogo oi eemi alafai aisama, Iesu Kristo kapa felo'i ma'oai epipeni auga fofouga alaafi'i eemi alafai.

30 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai, ke Deo ega Spiritu alo ko'agai papiau ani'i eani auga Spiritugai lagoi kapula penimi, oi lau fou famia fauniaimoimo lau fauai Deo famegamega penia. 31 Ke fomegamega, ega koa Deo lau Iudea agogai pako'a papiau'i laa'i au'i ee'iai fepapealaisau. Ke Deo ega papiau Ierusaleme taoninai keagu au'i, alogamai lau isa fau'iai pinauga alakapa auga fekeafia laoma. 32 Ke fomegamega isafa, ega koa Deo ega logoai lau alogamai oi eemi fafai, ke oi lau fou kai'alao alo'a fekakipo laoma. 33 Lau lamegamega Deo gagao inagome auga oi ma'oai fou foagu laoma. Amen.

Copyright information for `MEK