Romans 16

Pamego Fua

Lau i'a afakua'a Kristiano papiega Febe Kenkrea ufapogai iifi e'agai epinauga auga fouga oi maamiai alaifania. Lau oi lagoinimi Lopia akagai, Deo ega papiau ala foifa koko oma'i eoma auga laoga mainai foifa koko'i. Ke lagoinimi pipalagai kapa oi eemiai feafia eoma auga isafa fopenia. Gome isa papiau ma'o epalagaini'i, ke lau isafa epalagai aloganiau.

Ke papie aka Prisila ke au aka Akuila Iesu Kristo faugai lau fou apinauga au'i e'u pamego iifa'i fopeni'i. Isa lau fauai mae mauni epogai kelao kemai. Lau mo laa'i kai iifi e'a papiau'i Iudea papiau'i laa'i au'i ma'oai isafa isa tenkiu akaiki'a kepeni'i.

Ke Kristiano papiau'i Prisila Akuila auni'i e'i e'ai kekaigugu au'i isafa lau e'u pamego iifa'i isa fopeni'i.

Ke lau ekefa'au Epaenetus Asia agogai eufai eponi Iesu Kristo epako'ania auga, lau e'u pamego iifa'i isa fopenia.

Ke papie aka Maria oi faumiai epinauga kapula auga, lau e'u pamego iifaga fopenia.

Ke aau akiu au'i au aka Andronikus, ke papie aka Junias auni'i lau fou atipula au'i, lau e'u pamego iifa'i fopeni'i. Ke apostolo ma'oai isa au akaiki'a'i kepamia'i, ke lau Iesu Kristo alapako'ania koa kai, isa keufai Iesu Kristo kepako'ania.

Ke au aka Ampliatus, Lopia fou kemia kainai alou ko'agai anina laani auga, e'u pamego iifa'i fopenia.

Ke Iesu Kristo faugai fou apinauga auga aka Ubanus, ke ekefa'au aka Stakis fou e'u pamego iifa'i fopeni'i.

10 Ke au aka Apeles, Iesu Kristo faugai ke'opoisa, ke Kristiano auga ko'a emia auga, e'u pamego iifa'i fopenia.

Ke au aka Aristobulus ega famili au'i fou e'u pamego iifa'i fopeni'i.

11 Ke aau akiu aka Herodion auga e'u pamego iifa'i fopenia.

Ke au aka Nasisus ega famili epo'iai Lopia fou kemia au'i e'u pamego iifa'i fopeni'i.

12 Ke papie aka'i Trifaena, ke Trifosa Lopia faugai kepinauga alogaina papie'i, e'u pamego iifa'i fopeni'i.

Ke papie i'oina aga'o aka Pesis, lau ekefa'au Lopia faugai epinauga alogaina auga, e'u pamego iifa'i fopenia.

13 Ke au aka Rufus, Lopia ekinaga auga, ke isa ina, lau isafa inau koa emia auga fou e'u pamego iifa'i fopeni'i.

14 Ke au aka'i Asinkritus, Flekon, Hermes, Patrobas, Hermas, ke aa'a aki'a isa fou keagu au'i, e'u pamego iifa'i fopeni'i.

15 Ke au aka Filolokus, ke papie aka Julia, ke au aka Nereus ke afakua, ke au aka Olimpas, ke Deo ega papiau isa fou keagu au'i ma'oai lau e'u pamego iifa'i fopeni'i.

16 Ke alomi lolofagai aami akimi Kristiano papiau'i fopamegoni'i.

Ke Iesu Kristo ega iifi e'a papiau'i ma'oai e'i pamego iifa'i kepenimi.

17 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau oi lagoi kapula penimi, oi kapa'ina omaleleaina auga kainai akepea, ke oi epomiai ke'eaimi, ke emi pako'a kekaisapua au'i foisa felo'i. Ke ega'ina papiau'i fomuni'i. 18 Gome ega'ina papiau'i auga, i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega pinauga akekapa. Kai isa ifo'i inae'i mo pinauga kekapa. Isa nini'ani felogai, ke papiau alo'i fekeania auga nini'ani'iai papiau kapa'i kapa ma'oai keafi'i kepako'ani'i au'i kefoge'i. 19 Lau ega laifa oma, gome papiau ma'oai oi iifa faunina Iesu fouga kainai opea auga fouga kelogo. Ega puo lau oi faumiai alou egama alogaina. Kai lau anina laani oi Deo maagai kapa'ina felo auga eegai foikifa. Kai Deo maagai kapa'ina apala auga oko fologo laoma. 20 Ke Deo gagao inagome auga, afa'agamo Satani oi ifemi papagai agegafamu'a.

Lau lamegamega i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a oi eemiai feka laoma.

21 Ke Timoti lau fou apinauga auga ega pamego iifa'i oi eemiai eulaisa. Ke lau aau akiu aka'i Lusius, Jason, Sosipater fou e'i pamego iifa'i oi eemiai keulai'i.

22 Ke Tertius, lau kapa'ina laifania epapua auga, ega pamego iifa'i Lopia akagai oi eemiai eulai'i.

23 Ke Kaius, lau ke iifi e'a papiau'i ma'oai egafegafe penimai auga ega pamego iifa'i eemiai eulaisa.

Ke Erastus, taoni papiau'i e'i pinauga e'ima'i auga, ke aa'a aki'a Kristiano auga Kuartus auni'i e'i pamego iifa'i eemiai keulaisa.

24 Lau lamegamega i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a oi eemiai feka laoma.

25 Lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia auga, ke Iesu Kristo fouga laifafoua auga faagagai, Deo oi emi pako'ai foapa inokania fekaina auga ekapaisa. Lau kapa'ina lainogonia, ke laifafoua auga, Deo mo agepafokia auga, ufainagai Deo ega logoai eogefake. 26 Kai Deo eague aoniamo auga eifa kapula peni'a kainai, profeta Deo ega iifa kepapua au'i faaga'iai ega'ina ogefake pau i'a maa'aisai epafokia epalogoni'a. Ega koa agofa'a papiau'i ma'oai Isa fekepako'ania, ke aina kainai fekepea eoma. 27 Deo ega'ina ifogamo mo eikifa auga, Iesu Kristo faagagai au akaiki'a fapamia aoniamo. Amen.

Copyright information for `MEK