aAisaea 52:5; Esekiel 36:22

Romans 2

Deo Papiau E'i Laomai Afa Agepipeni Auga Fouga

Ega puo oi papiau aga'o ega laomai afa feafia ooma aumi, oi ifomi emi laomai apala afa openimi. Oi ega'ina okapa aumi, Deo agogai iifa aga'o foifania, ifomi iimi fooge auga afaekaina. Gome oi laomai kapagai papiau ega'ina laomai apala'i ekapai'i auga afa openia kai, oi ifomi isafa isa laomai apala'i afa openia auga mo lao'i mai'i okapa'i. Kai i'a alogo Deo ega iifa ko'a auga kainai ega'ina lao'i mai'i apala'i kekapa'i au'i afa agepeni'i. Ke oi papiau aumauni mainimi puo laomai apala kekapa afa openi'i kai, oi isafa ega koa i'opoga okapa aumi, oi oopolaga Deo oi emi apala afa agepenimi auga eegai agopiaukoko agekaina ma ooma? O Deo ega gafegafe epenimi epapeaimi emi laomai apala'i foumakalaini'i auga alologo ma puo, oi Deo ega gafegafe akaiki'a ipauma, ke laomai apala okapa mo ganinagai, afa aepenimi kai eafiapia mo auga lao'i mai'i oisa papa'i?

Kai oi guami e'inoka, ke alomiai laomai apala'i alopua'afuni'i kainai, Deo ega guakupu oi ifomi faagamiai ogoa mo agelao Deo ega guakupu kina agemai, ke Isa papiau e'i laomai felo o apala auga afa ko'a mo agepeni'i kinagai kai. Deo auga papiau aga'o aga'o kapa'ina kekapa auga, afa ega koa i'opoga mo agepeni'i. Ke papiau laomai felo kekapa alogai, isa Deo au akaiki'a akepamia, akeau afagaina, ke alo'i akeafiapia mo kapa'ina akeka aoniamo kapa'i akekapuni'i au'i, Deo isa agu pagai maunina agepeni'i. Kai kaisau ifo'i mo keopolani'i, ke Deo ega iifa ko'a auga keumakalaina, ke Deo maagai laomai apala'i ipauma'i muni'iai kepea au'i, Deo ega guakupu akaiki'a ipauma akeafia. Ke papiau kapa'i laomai apala'i kekapa'i au'i, kiekie akaiki'a'i ke alomafu akaiki'a akeafi'i. Ega'ina auga papiau ma'oai faaga'iai agemia kai, Iudea papiau'i auga faaga'iai agemia kaukau. Egae kai Iudea papiau'i laa'i au'i faaga'iai agemia. 10 Kai papiau kapa'i laomai felo'i kekapa'i au'i, Deo isa au akaiki'a agepamia'i, ega papiau akemia, ke ega gagao agepeni'i. Ega'ina auga papiau ma'oai faaga'iai agemia kai, Iudea papiau'i faaga'iai agemia kaukau kai, Iudea papiau'i laa'i au'i faaga'iai agemia. 11 Gome Deo papiau aga'omo afegai aeaulao.

12 Lau ega laifa oma, gome Iudea papiau'i laa'i, Moses ega iifa akeafia kai laomai apala'i kekapa'i au'i, Moses ega iifa afegai Deo isa agepamae umani'i mo. Ke Iudea papiau'i Deo ega iifa papagai keagu kai, laomai apala'i kekapa'i au'i, Deo ega'ina iifagai isa e'i laomai apala afa agepeni'i. 13 Gome Deo ega iifa a'o kelogo au'i Deo maagai alo opai au'i akemia kai, Deo ega iifa kainai kepea au'i, Deo isa alo opai au'i agepamia'i. 14 Gome Iudea papiau'i laa'i, Deo ega iifa papagai akeagu au'i isa ifo'i e'i laomaisai Deo ega iifai kapa'ina fekekapa eoma auga kekapa aisama, Deo ega iifa akelogo mo ganinagai, ifo'i laomai kekapa'i au'i isa ee'iai Deo ega iifa koa i'opoga kemia. 15 Ega'ina papiau'i auga Deo ega iifa kapa'ina fekekapa eoma auga gua'i alogai ekae, ke isa alo'i kapa'ina felo o apala auga epalogoni'i, ke alo'i opola'i fou kepipaini, ifo'i mo puo kepeni'i, ke ii'i keoge auga kepakinai'a. 16 Deo papiau e'i laomai ma'oai afa agepeni'i. Ega'ina auga lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia koa i'opoga, Iesu Kristo faagagai papiau ma'oai e'i ogefake kapa'i kekapa'i au'i, Deo isa afa felo o apala agepeni'i kinagai aisama, ma'e mo kapa laifa kakaua au'i isa faaga'iai akemia.

Iudea Papiau'i Ke Deo Ega Iifa Fou Fou'i

17 Oi Iudea papiaumi pau oi kapa'ina okapa? Oi ifomi oifanimi Iudea aumi ooma. Ke oi Deo ega iifa eemiai ekae ooma, ke oi Deo opako'ania auga aina'auga opa'aua. 18 Ke Deo ega iifa oi epamalelenimi puo, oi oifa Deo kapa'ina anina eani auga ologo efua ooma. Ke Deo maagai kapa akaiki'a auga felo ooma. 19 Oi ifomi opako'ania oi maakimi'i au'i ipapea'i au'i oomaimi. Ke uminagai keagu au'i e'i eaea omia ooma. 20 Ke oi opako'ania oi auga malele akelogo au'i e'i pamalele aumi ooma. Ke oi opako'ania oi papiau imoi e'ele'i koa i'opo'i kemia au'i e'i pamalele aumi ooma. Gome Deo ega iifa alogai, logo ke kapa'ina ko'a ipauma oko ekae auga oafiia ooma. 21 Oi ega ooma puo, oi papiau i'oi'i opamaleleni'i aumi, oi ifomi afolopamalelenimi ma? Ke oi papiau opaini'i fakepainao ooma kai, oi alopainao ma? 22 Oi papiau amagelofe laa'i au'i fakekapa aage mo ooma kai, oi ega'ina laoga maina alokapa ma? Ke oi alomi ko'agai deo pifoge'i ani'i aloani kai, oi deo pifoge'i e'i e'ai e'i amu alopainaoni'i ma? 23 Ke oi Deo ega iifa eemiai ekae auga aina'auga opa'aua kai, oi ega'ina iifaga laagai aloaopagai, Deo au e'ele alopamia ma? 24 Oi ega okapa oma puo, Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“Oi puomiai Iudea papiau'i laa'i au'i epo'iai Deo aka keifa apala penia.” a 
25 Lau ega laifa oma, gome oi Deo ega iifa kainai opea koa aisama, oi Deo ega papiau omia auga gouga maguaemi faaga iifalaina emia auga oi faagamiai felo mo emia. Kai oi Deo ega iifa laagai oaopagai koa aisama, oi au maguae'i faaga iifalaina aemia au'i koa i'opo'i omia. 26 Kai kaisau maguae'i faaga iifalaina aemia au'i kai Deo ega iifa kapa'ina fekekapa eoma auga kainai kepea koa aisama, isa ega'ina gouga faaga'iai aemia mo ganinagai, Deo isa ega'ina gouga keafiia au'i koa i'opo'i afaepamia'i ma? 27 Ke kaisau ega'ina gouga faaga'iai aemia kai, Deo ega iifa kainai kepea au'i, oi kaisau Deo ega iifa kepapua oafia aumi, ega'ina gouga oafiia mo ganinagai, isa oi Deo ega iifa laagai oaopagai aumi afa apala agoafia akeoma.

28 Gome au aga'o alo laagai mo Iudea auga emia, o faagagai mo maguaega faaga iifalaina emia koa aisama, isa auga Iudea papiauga laa'i ke Deo isafa ega papiau ko'a laa'i. 29 Kai kai mo alo'i ipaumagai maguae'i faaga iifalaina emia au'i, ega'ina gouga auga Deo ega iifa kainai aemia kai, Deo ega Spirituai emia. Ega'ina papiau'i auga Iudea papiau'i Deo ega papiau ko'a'i au'i. Ke isa Deo ega papiau kemia auga au afagaina papiau aumauni ee'iai aemai kai, Deo eegai emai.

Copyright information for `MEK