aSam 51:4
bSam 14:1-3; 53:1-3; Eklesiastik 7:20
cSam 5:9
dSam 140:3
eSam 10:7
fAisaea 59:7-8
gSam 36:1

Romans 3

Deo Kapa'ina Eifania Agekapa Eoma Auga Agekapa Paisa

Ega koa aisama, oi Iudea papiaumi omia auga, oi Iudea papiau'i laa'i au'i kapa'ina faagagai oka'egaini'i? Ke maguaemi faaga iifalaina emia auga kapa aga'o felo eemiai egama ma? Kapa felo'i ma'o oi faagamiai kemia. Ega'ina epo'iai kapa'ina maifa kakaua laoma auga, Deo Iudea papiau'i epako'ani'i ega iifa epenii'i.

Kai Iudea papiau'i epo'iai isa'i Deo ega iifa ko'a mo eifania auga afakepako'ania koa aisama, isa afakepako'ania puogai Deo ega iifa eifa ko'ania kapa'ina agekapa eoma iifaga auga laa'i akepamia ma? Laa'i afaekaina! Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“Ega koa oi lonini'ani aisama, kapa'ina loifania auga opaina mo fekeoma.
Ke papiau oi iifa ipakainai koa kepaapaukaiso, kapa'ina lokapa auga felo o apala keoma aisama, oi papiau fou iifa opakaisa au'i lopa'ualai'i, iifa ipakaina ega'ina oi loafiia.” a 
Deo ega iifa auga ko'a ipauma koa i'opoga, papiau ma'oai pifoge au'i kai, Deo ifogamo auga ko'a ipauma mo fopamia.

Kai ega koa i'opoga i'a papiau aumauni a'a alo opai lao'i mai'i laa'i au'i, Deo ega alo opai lao'i mai'i epafoki'i koa aisama, kapa agaoma? (Lau papiau aumauni e'i nini'aniai lanini'ani.) Ega koa aisama, kapa puo Deo ega guakupu i'a agepeni'a? Deo ega ekapa oma auga afa epipeni lilifu ma? Laa'i! Deo afa epipeni lilifu koa aisama, Isa agofa'a papiau'i e'i laomai felo o apala auga afa ala agepeni oma'i? Kai aufalao aga'o afeifa afeinaka, “Lau e'u pifogeai Deo ko'a ipauma auga akaiki'a lapamia, ke lapalopia alogaina koa aisama, kapa puo lau laomai apala ikapa au paisa lamia, Deo lau e'u apala afa agepeniau?” Ke aufalao aga'o iina afaeifa oma ma? “I'a laomai apala'i amakapa'i, ega koa Deo eegai kapa felo'i femai.” Papiau isa'i lai ega aifa oma keoma, keifa apala penimai. Ega'ina papiau'i ega keifa oma puo afa apala Deo fepeni'i auga ekainia.

Papiau Aumauni Ma'oai Laomai Apala Ikapa Au'a

Ega puo pau kapa'ina agaifania? I'a Iudea papiau'a a'a felo Iudea papiau'i laa'i au'i e'i felo eka'egaina ma? Laa'i! Ufainagai Deo ega iifa pukagai kepapua koa i'opoga, i'a Iudea papiau'a, ke Iudea papiau'i laa'i au'i ma'oai fou laomai apala'i papa'iai aagu, laomai apala'i akapai'i auga puo epenii'a efua. 10 Ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Deo maagai aufalao aga'omo mo ganinagai alo opaina laa'i.
11 Ke kai aga'o Deo ega iifa oko aelogo, ke kai aga'o Deo aekapuga.
12 Ke ma'oai Deo kemunia,
ke ma'oai kapa aga'o felo ee'iai afaegama.
Ke kai aga'omo mo ganinagai kapa felo aga'o aekapa.” b 
13 “Papiau aiso'i gome auga la eagalai alogai kapa apala'i aisa'i koa i'opo'i.
Ke isa pifoge nini'ani'i ake'iai keifani'i.” c 
“Ke kaapa papiau keaga'i kemae koa i'opoga, isa ake'iai papiau keaupugu'i.” d 
14 “Isa papiau afa apala fekeafia,
ke nini'ani kimuga mo fekeifani'i au'i ake'i epogu.” e 
15 “Ke isa kefiakoa kepealai papiau kegaaupugu'i ifa'i gafaka keoma.
16 Isa ala kelao auga auokaoka, ke kiekie akaiki'a kepagama.
17 Ke isa gagao ikapa laoga maina akelogo.” f 
18 “Isa e'i aguai kapa ma'oai kekapa'i alogai Deo afakemani'iaina.” g 
19 Kai i'a alogo Deo ega iifa ega'ina au'i, Iudea papiau'i laa'i au'i aeifani'i kai, Deo ega iifa kapa'ina eifania auga, papiau kapa'i Deo ega iifa papagai keagu au'i eifani'i. Deo ega koa ekapaisa ega koa papiau ma'oai i'opo'i aga'omo laomai apala'i kekapa'i puo ma'oai komo mo fekeoma eoma. Ke agofa'a fofouga alogai keagu au'i ma'oai e'i laomai felo o apala afa Deo agepeni'i paisa. 20 Gome kai aga'o Deo ega iifa kai'iai mo agepea Deo maagai alo opai auga agemia afaekaina. Lau ega laifa oma, gome Deo ega iifa faagagai i'a a'a laomai apala'i auga oko alogo felo.

Papiau E'i Pako'ai Deo Maagai Alo Opai Au'i Kemia

21 Kai pau papiau Deo ega iifa kainai fekepea alo opai au'i fekemia auga keagaga laa'i kai, papiau Deo maagai alo opai au'i fekemia auga keagaga aga'o Deo eegai emai auga i'a epakinai'a. Ke ega'ina keagaga auga Deo ega iifa alogai Moses ega iifa, ke profeta fou muni kapa'ina agemia fouga keifafoua auga. 22 Ega'ina keagaga auga papiau Deo maagai alo opai au'i fekemia auga keagaga. Ke ega'ina keagaga auga Deo eegai emai. Papiau ma'oai Iesu Kristo kepako'ania pako'agai ega'ina keagaga emai eko'a, ke Deo maagai papiau ma'oai auga i'oi'i aga'o laa'i. 23 Gome papiau ma'oai laomai apala'i kekapai'i, Deo ega agu afugai ega eaea, ke ega isapu akaiki'a afugai afakekoko. 24 Kai Deo ega gafegafe akaiki'a kainai Iesu Kristo faagagai papiau e'i laomai apala'i afa'i eogeisa. Ega puo papiau Iesu Kristo kepako'ania au'i, isa e'i laomai apala afa akeogeisa kai, Deo isa maagai alo opai au'i epamia aageni'i mo. 25 Deo Iesu Kristo elogoaina, a'o koa i'opoga emia imaauga Deo epalao penia, ke kaisau isa ifa i'a fau'aisai efaka auga epako'ania auga, Deo isa ega laomai apala'i ea'ini'i. Deo ega ekapa oma auga, Isa ega alo opai ala koa auga epakinai'a. Gome aufalao aga'o Iesu aepako'ania koa kai laomai apala'i ekapa'i au'i Deo isa ega laomai ega'ina au'i afa apala aepenia eafiapi'i mo emai pau e'agegeaini'i. 26 Deo ega koa ekapaisa, Isa ega alo opai ala koa auga pau epakinai'a. Ega koa Deo ifo ega alo opai ala koa auga, ke Iesu Kristo kepako'ania au'i alo opai au'i epamia'i auga i'a fepakinai'a eoma.

27 Deo ega ekapa oma puo, i'a kapa'ina aina'auga agapa'aua? I'a a'a aina'au keagaga aga'o laa'i. Ke i'a laomai kapagai againa'au? I'a Deo ega iifa kainai apea puo againa'au ma? Laa'i, i'a a'a pako'a laoga mainai i'a Deo maagai againa'au. 28 Gome lai apamia papiau aga'o Deo ega iifa kainai epea puogai Deo maagai alo opai auga aemia kai, ega pako'a kainai Deo maagai alo opai auga emia aoma. 29 Ke Deo auga Iudea papiau'i mo e'i Deo ma? Ke Isa Iudea papiau'i laa'i au'i isafa e'i Deo laa'i ma? E, Isa Iudea papiau'i laa'i au'i isafa e'i Deo. 30 Gome Deo aga'omo mo. Isa auga maguae'i faaga iifalaina emia au'i e'i pako'a kainai alo opai au'i agepamia'i. Ke maguae'i faaga iifalaina aemia au'i isafa ega'ina mo pako'agai Deo isa alo opai au'i agepamia'i. 31 Ega puo i'a ega'ina pako'agai Deo ega iifa aauoka ma? Laa'i. I'a a'a pako'ai Deo ega iifa ega'ina apakapulania. Ega puo aina'au kapai? Isa afuga inae laa'i. Kapa'ina faagagai? Moses ega iifa kainai opea kainai ma? Laa'i kai, oi emi pako'a Iesu Kristo eegai ooge auga kainai.

Copyright information for `MEK