aGenesis 15:6
bSam 32:1-2

Romans 4

Abraham Ega Pako'ai Deo Isa Alo Opai Auga Epamia

Ega koa aisama i'a ufu'a apa'a Abraham, ega laomaisai kapa'ina ekapulaisa auga faagagai pau kapa'ina agaifania? Gome Abraham ega pinaugai isa Deo maagai alo opai auga gamia koa aisama, isa pinauga kapa ekapaisa auga aina'auga fepa'aua. Kai ega koa gamia koa aisama, Deo kapa aga'o aekapaisa isa alo opai auga aemia puo, isa Deo agogai afaeaina'au. Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Abraham Deo epako'ania, ke Deo isa alo opai auga koa epamia.” a 
Pau au aga'o epinauga aisama, ega pinauga afa feafia paisa puo eafiia kai, pipeni kapa koa akepamia akepeni aagenia mo. Kai au aga'o Deo faugai aepinauga kai, Deo papiau laomai apala'i kekapa'i au'i alo opai au'i epamia'i auga epako'ania aisama, Deo isa ega pako'a kainai alo opai auga koa epamia. Davide isafa papiau akepinauga kai, Deo isa alo opai au'i koa epamia'i au'i, Deo isa kapa felo'i epeni'i. Ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Lopia papiau kapa'i Isa ega iifa laagai keaopagai au'i e'i apala e'agegeaini'i,
ke laomai apala'i kekapa'i au'i epaogu'i,
ke isa Lopia eegai kapa felo'i keafi'i.
Lopia papiau kapa ega laomai apala laa'i epamia aeopolaga auga,
Lopia eegai kapa felo'i eafi'i.” b 
Ega'ina iifa'i alogai Deo eegai kapa felo'i Davide fouga eifani'i au'i, Iudea papiau'i maguae'i faaga iifalaina emia au'i mo keafiia, o faaga'iai ega'ina gouga aemia au'i isafa keafiia? Laa'i, ma'oai keafiia. Gome oma'e aifa kakaua koa i'opoga, Abraham Deo epako'ania kainai, Deo isa alo opai auga koa epamia. 10 Ala emia oma Deo Abraham faagagai ega koa ekapaisa? Isa maguaega faaga iifalaina aemia koa kai emia, o emia afegai kai ega koa i'opoga emia? Isa ega'ina gouga faagagai aemia koa kai, Deo isa alo opai auga koa epamia. 11 Ke Abraham ega'ina gouga faagagai aemia koa kai, isa Deo epako'ania puo, isa Deo maagai alo opai auga koa epamia. Ke ega'ina afegai isa maguaega faaga iifalaina emia. Ega'ina gouga auga isa alo opai ipauma emia auga gouga ko'a ipauma auga faagagai emia. Ega puo Abraham papiau ma'oai maguae'i faaga iifalaina aemia kai Deo kepako'ania au'i ufu'i apa'i emia. Ega koa Deo isa alo opai au'i koa fepamia'i eoma. 12 Ke Abraham papiau kapa'i maguae'i faaga iifalaina emia au'i isafa ufu'i apa'i emia. Kai isa maguae'i faaga iifalaina mo emia puogai isa ufu'i apa'i aemia kai, i'a ufu'a apa'a Abraham maguaega faaga iifalaina aemia koa kai ega pako'a Deo eegai eoge auga pako'aga isafa kainai mo kepea au'i isafa ufu'i apa'i emia.

13 Gome Deo eifa ko'ania Abraham faagagai agofa'a papiau'i kapa felo'i agepeni'i, ke agofa'a isa apu'i agemia eoma. Ke Abraham gauga au'i isafa pako'a iifaga ega'ina keafiia. Kai pako'a iifaga ega'ina auga Moses ega iifa faagagai aemai kai, Abraham ega pako'a Deo eegai eogeisa, ke Deo isa alo opai auga epamia auga faagagai emai. 14 Gome papiau Moses ega iifa papagai keagu au'i, Deo eifa ko'ania kapa felo'i agepeni'i eoma au'i kapa'i keafii'i koa aisama, e'i pako'a anina aga'o afaeoge, ke Deo ega pako'a iifaga ega'ina isa ee'iai laa'i koa i'opoga agemia. 15 Gome papiau Moses ega iifa ma'oai kai'iai akepea afaekaina kainai, Deo ega guakupu Moses ega iifa faagagai emai. Kai Moses ega iifa laa'i aisama, papiau ega'ina iifaga aga'o laagai afakeaopagai.

16 Ega puo Deo ega pako'a iifaga auga, pako'a faagagai emai. Ega koa Deo ega gafegafe akaiki'a kainai, pako'a iifaga ega'ina femai feko'a eoma. Ke Abraham gauga ma'oai Moses ega iifa papagai keagu au'i, ke Abraham ega pako'a muninai kepea au'i isafa ee'iai pako'a iifaga ega'ina ko'a mo femia eoma. Ke Abraham auga i'a Deo apako'ania au'a ma'oai ufu'a apa'a. 17 Abraham fouga Deo ega iifa pukagai Deo ifo iina eifa oma: “Lau oi ago ma'o papiau'i ufu'i apa'i lapamiaiso,”
17 Genesis 17:5
eoma.

Abraham Deo epako'ania auga maagai i'a ufu'a apa'a emia. Deo ega'ina auga papiau kemae au'i mauni mamaga epeni'i, ke kapa'ina akeka au'i, kekae koa i'opo'i eifani'i kegama.

18 Ke afia'ama aga'o laa'i koa iisa ganinagai, Abraham ega afia'ama Deo eegai eogeisa Deo epako'ania, ega koa isa ago ma'o papiau'i ufu'i apa'i femia eoma. Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai Deo Abraham maagai iina eifa oma koa i'opoga: “Oi gaumu isafa ega koa i'opoga faagagai agemia,”
18 Genesis 15:5
eoma.
19 Kai ega koa aemia koa kai, elogo isa imaauga auga femae koa i'opoga, gome isa inipoga 100 koa i'opoga. Ke isa akafa Sara imoi fepamauga auga kina efua auga isafa elogo. Kai ega pako'a Deo ega pako'a iifaga ekapa auga eegai eoge auga pako'agai aeapoke. 20 Ke isa Deo ega pako'a iifaga ekapa auga faepako'ania koa i'opoga kai, isa opo gua aepamia kai, ega pako'ai ekapula. Ke isa Deo isapu akaiki'a eegai ekae ega pako'a iifaga ega'ina ko'a mo agepamia auga alo ko'agai epako'ania, ke au akaiki'a epamia. 22 Ega kainai Deo isa alo opai auga koa epamia. 23 Kai Deo ega iifa pukagai i'ina iifaga, “Deo isa alo opai auga koa epamia,” auga iifaga Abraham mo faugai akepapua. 24 Kai i'a Deo i'a a'a Lopia Iesu Kristo maeai epamaunimue auga apako'ania au'a alo opai au'a koa agepamiai'a auga isafa fouga kepapua. 25 Deo Iesu Kristo papiau ima'iai eogeaua, i'a a'a laomai apala'i fau'iai emae. Ke i'a Deo maagai alo opai au'a famia eoma puo, isa maeai epamaunimue.

Copyright information for `MEK