Romans 5

Alo Opai Aguga

Ega puo i'a a'a pako'ai alo opai au'a amia kainai, i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai Deo i'a fou agagao. Deo ega gafegafe akaiki'agai, pau i'a fou gagaoai aagu. Ke Iesu Kristo i'a apako'ania auga faagagai agalao gafegafe ega'ina alogai agakoko agekaina. Ke i'a a'a afia'amai Deo ega isapu ke ega eaea akaiki'a agaisa auga alogama apa'au alogaina. I'a ega'ina mo alogama alapa'aua kai, a'a kiekie isafa alogama apa'aua. Gome i'a alogo kiekie i'a alo'a faafiapia mo auga laoga maina epagama. Ke akiekie kai alo'a aafiapia mo laoga maina auga, i'a a'a laomai felo epagama. Ke ega'ina laoga maina afia'ama epagama. Ke ega'ina afia'amaga i'a alo'a afaepamafua. Gome Deo ega Spiritu i'a epenii'a auga faagagai Isa alo ko'agai i'a ani'a eani auga laoga maina i'a gua'a alogai e'efauka.

Lau ega laifa oma, gome i'a papiau aumauni laomai apala ikapa au'a, kapa aga'o fakapa Deo maagai alo opai au'a famia faekaina kina alogai mo, Deo ega logoai kina ekainia aisama, Iesu Kristo papiau Deo akeau afagaina au'i fau'iai emae. Ega'ina auga kapa akaiki'a, gome aufalao aga'o papiau aga'o alo opaina auga faugai afemae auga oi emu agu alogai aga'omo mo koa afemia afoisa. Ke aufalao aga'o felo auga faugai papiau aga'o alo afepakapulania faugai afemae afoisa. Kai i'a laomai apala'i akapakapa'i kai, Iesu Kristo fau'aisai emae. Deo ega ekapa oma puo, Isa alo ko'agai i'a ani'a eani auga epakinai'a.

Ega puo pau i'a Iesu Kristo ifagai Deo maagai alo opai au'a amia kainai, isa faagagai Deo ega guakupuai i'a a'a laomai apala'i afa fepeni'a auga eegai kania'a ageagamauga paisa. 10 Gome i'a a'a laomai apala'i kainai Deo ega ou au'a amia. Kai Deo Gauga ega maeai i'a Deo fou agagao. Ega koa aisama, i'a Deo fou agagao efua auga, Iesu Kristo ega maunimueai Deo i'a kania'a ageagamauga paisa. 11 Ega'ina mo laa'i kai, i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai Deo i'a fou epo'aisai gagao emia. Deo ega koa ekapaisa kainai, i'a Deo fou aagu auga alogama amapa'aua.

Adamo Faagagai Mae Emai Ke Kristo Faagagai Mauni Emai

12 Ega puo i'a pau iina agaifa oma agekaina. Adamo Deo maagai laomai apala ekapaisa aisama, isa ifogamo faagagai laomai apala emai agofa'a fofouga alogai ekoko, ke laomai apala faagagai mae emai. Ega koa i'opoga Adamo muninai kemai au'i ma'oai isafa laomai apala'i kekapai'i puo, mae papiau aumauni ma'oai ee'i emai. 13 Lau ega laifa oma, gome Deo ega iifa Moses faagagai papiau aepeni'i koa kai, laomai apala emai agofa'a alogai ekoko efua. Kai Deo ega iifa Moses aepenia alogai, papiau laomai apala'i kekapai'i kai, Deo maagai ega'ina lao'i mai'i apala'i akeomai'i. 14 Ega mo ganinagai, Adamo faagagai mae e'ina, papiau kemae mo emai Moses Deo ega iifa eafiia kinagai. Ke papiau kapa'i Adamo Deo ega iifa kapula laagai eaopagai koa i'opoga akekapaisa mo ganinagai, isa isafa kemae. Ke Adamo ifogamo faagagai mae emai auga, muni aufalao aga'o agemai isa faagagai mauni mamaga agemai auga gouga emia.

15 Adamo auga muni aufalao aga'o agemai auga gouga emia kai, Deo papiau alo'i opaina femia pipenina epipeni auga, Adamo Deo aina laagai eaopagai auga koa i'opoga laa'i. Gome au aga'omo mo Deo aina laagai eaopagai faagagai papiau ma'o kemae. Ega koa aisama, Deo ega gafegafe ke ega'ina pipenina auga au aga'omo mo Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a faagagai epafakaua emai papiau ma'o keafiia. 16 Ke Deo ega pipeni ega'ina auga au aga'omo laomai apala ekapaisa kainai, papiau ma'oai kemae auga koa i'opoga laa'i. Gome Adamo laomai apala ekapaisa kainai, Deo isa ega laomai apala afa epeniia emae, ke papiau ma'oai kemae. Kai Iesu Kristo faagagai Deo ega pipeni emai, ke papiau ma'o Deo aina laagai keaopagai au'i, Deo maagai alo'i opaina epamia. 17 Kai Deo ega pipeni ega'ina auga i'oina, gome Adamo ifogamo laomai apala ekapaisa faagagai papiau ma'oai kemae. Ega koa aisama, papiau kapa'i au aga'omo mo Iesu Kristo faagagai Deo ega gafegafe akaiki'a epafakaua auga, ke alo'i opaina femia pipenina keafiia au'i, Iesu Kristo faagagai mauni mamaga keafiia. Ke isa agofa'a fofouga alogai kapa ma'oai ake'ima'i paisa.

18 Ega puo lau laifa kakaua koa i'opoga, Adamo Deo aina laagai aopagai aga'omo epamia puogai, Deo papiau ma'oai fekemae eoma, ke ma'oai kemae. Ega koa i'opoga, Iesu Kristo Deo maagai alo opai laoga maina aga'omo mo ekapaisa faagagai, papiau ma'oai alo'i opaina agemia, akeagu aoniamo auga maunina emaiseina. 19 Gome Adamo ifogamo Deo aina aeafia faagagai, papiau aumauni ma'oai apala ikapa au'i kemia. Ega koa i'opoga, Iesu Kristo isafa ifogamo Deo aina eafiia faagagai, Deo papiau ma'o Isa maagai alo opai au'i agepamia'i.

20 Kai Deo anina eani papiau Isa ega iifa laagai keaopagai auga logo ma'o fekelogo eoma puo, ega iifa Moses epeniia. Kai papiau kapa'i laomai apala'i ma'o kekapai'i au'i, Deo ega gafegafe ala eakaiki'a oma auga isafa kelogo. 21 Ega koa laomai apala papiau e'imai'i kelao kemae. Ega koa i'opoga, Deo ega gafegafe isafa papiau fe'ima'i, i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai papiau alo opai au'i fekemia, agu pagai maunina fekeafia eoma.

Copyright information for `MEK