Romans 6

Laomai Apala'i Ee'iai Omae Ke Iesu Kristo Faagagai Omaunimue Pugu

Ega koa aisama, pau kapa'ina agaifania? I'a agaifa i'a laomai apala'i fakapa'i faefuafua, ega koa Deo ega gafegafe i'a ee'aisai auga akaiki'a femia felaoaina agaoma ma? Laa'i afaekaina! I'a Iesu fou amia kainai laomai apala'i fakapa'i auga eegai amae efua koa i'opoga au'a, ala koa i'opoga ega'ina lao'i mai'i apala'i au'i agugai agaagu paisa? Ke i'a ma'oai Iesu Kristo fou famia aoma puo, baptismo aafiia. Ke Iesu Kristo laomai apala'i fau'iai kolotiai emae koa i'opoga, i'a ma'oai isafa laomai apala'i ee'iai famae auga baptismoga aafiia auga alologo ma? Iifa gome oi ologo. Ega puo Iesu laomai apala'i fau'iai emae keogeisa koa i'opoga, i'a isafa baptismoai laomai apala'i ee'iai amae isa fou keogei'a koa i'opoga. Ega koa Ama'a Deo ega isapu akaiki'agai Iesu Kristo maeai epamaunimue koa i'opoga, i'a isafa laomai apala'i ee'iai famaunimue, agu mamagai faagu eoma.

Gome Iesu laomai apala'i fau'iai emae koa i'opoga, i'a isafa laomai apala'i ee'iai agamae isa fou agamia koa aisama, isa emaunimue koa i'opoga, i'a isafa laomai apala'i ee'iai agamaunimue, isa fou agaagu. Gome i'a alogo isa kolotiai emae aisama, i'a papiau aumauni laoga maina ufaina akapa auga, isa fou kolotiai keau'u'u'i. Ega koa laomai apala imaau'a e'ima auga isapuga feauoka, ke laomai apala papagai kala'afi koa falaagu eoma. Gome kaisau mo papiau aumauni laoga maina ufaina eegai Iesu Kristo fou kemae au'i, Deo isa laomai apala'i ee'iai epapealai'i efua.

Ke pau i'a Iesu Kristo fou laomai apala'i ee'iai amae koa aisama, isa emaunimue mauni mamaga eafiia koa i'opoga, i'a isafa isa fou mauni mamagai agaagu auga apako'ania. Gome Iesu Kristo maeai emaunimue puo, isa afaemae pugu, ke mae isapuga isa age'ima pugu afaekaina auga isafa alogo. 10 Gome isa emae auga, laomai apala'i fau'iai emae aga'omo. Kai maeai emaunimue pau eague auga Deo faugai eague. 11 Ega koa i'opoga oi ifomi isafa laomai apala'i ee'iai omae koa fopamiaimi kai, oi Iesu Kristo fou omia, Deo faugai oague aumi koa fopamiaimi.

12 Ega puo laomai apala folologoaina oi imaaumi agemae auga fae'ima, ega koa oi imaaumi laomai apala'i emaani'i au'i kai'iai folopea. 13 Ke oi imaaumi kapa'i aga'o Deo maagai laomai apala ikapa kapa koa folopamia, folologoaina laomai apala folopa'a penia. Kai papiau maeai kemaunimue, mauni mamaga keafiia koa i'opoga, oi ifomi imaaumi Deo fopa'a penia. Ke oi ifomi imaaumi kapa'i, alo opai laoga maina ikapa kapa'i koa fopamia'i, Deo fopa'a penia. 14 Ega koa aisama, laomai apala oi afae'imaimi, gome kaniami isagamauga kainai auga, oi Moses ega iifa papagai aloagu kai, Deo ega gafegafe akaiki'a papagai oague.

Alo Opai Lao'i Mai'i Ega Kala'afi Fomia

15 Ega koa aisama, pau kapa'ina fakapa? I'a Moses ega iifa papagai alaagu kai, Deo ega gafegafe akaiki'a papagai aaguega puo, laomai apala'i fakapa'i ma? Laa'i! 16 Oi ifomi imaaumi ologoaina aufalao aga'o opa'a penia, kala'afi koa isa aina agoafia ooma aisama, oi kaisau aina oafia auga ega kala'afi omia auga alologo ma? Iifa gome oi kaisau aina oafia auga ega kala'afi omia. Oi laomai apala aina agoafia koa aisama, oi isa ega kala'afi agomia agomae, ke oi Deo aina agoafia koa aisama, oi Deo ega kala'afi agomia Deo maagai alo opai aumi agomia. 17 Kai ufainagai oi laomai apala ega kala'afi omia mo ganinagai, papiau Deo ega iifa pamalele'i oi kepeniimi au'i alomi ko'agai kai'iai opea. Ke Deo oi laomai apala'i papagai epapealaimi, ke pau alo opai laoga maina ega kala'afi omia. Ega puo Deo tenkiu amapenia.

19 Oi papiau aumauni imaaumiai auga oapoke puo, lau papiau aumauni e'i nini'aniai manini'ani laoma. Ufainagai oi imaaumi kapa'i ologoaini'i amage koa lao'i mai'i opa'a penia kala'afi koa omia, ega'ina lao'i mai'i papa'iai oagu. Ke oi isafa Deo aina laagai oaopagai aefuafua puo, isa maagai laomai apala'i ipauma'i mo okapai'i. Ega koa i'opoga mo, pau oi imaaumi kapa'i alo opai lao'i mai'i, ke alo lolofa lao'i mai'i amopa'a penia, kala'afi koa amomia ega'ina lao'i mai'i mo amokapa'i. 20 Ke oi laomai apala ega kala'afi omia kinagai, oi alo opai lao'i mai'i fokapa'i auga eegai opealai. 21 Kai ega'ina lao'i mai'i pau meagai'i opa'au'i au'i okapai'i alogai, anina aga'o oafiia ma? Laa'i! Gome ega'ina lao'i mai'i okapai'i anina auga mae umamo. 22 Kai pau Deo oi laomai apala'i ee'iai epapealaimi, ke Deo ega kala'afi aumi omia. Ke pau ega'ina anina auga oi alomi elolofa, ke muniai afa auga agu pagai maunina agoafia. 23 Gome laomai apala afa auga mae umamo. Kai i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai Deo ega pipeni auga agu pagai maunina.

Copyright information for `MEK