Romans 7

Amage Faagagai Kapa Aga'o Alaafi'opo

Aau akiu Kristiano papiaumi, lau kapa'ina laifa kakaua auga alomi aekainia koa aisama, lau oi Moses ega iifa ologo aumi maamiai lanini'ani. Au aga'o maaga mauninai eague alogai, Moses ega iifa isapuga isa e'ima auga alologo ma? Pau amage papiau'i alaafi'opo'i. Moses ega iifa kainai auga, papie aga'o akafa auni'i keague alogai, Moses ega iifa isa akafa auni'i egope'i. Kai isa akafa agemae koa aisama, Moses ega iifa isa akafa auni'i keamage iifaga egopei'i auga egae egupu. Ega puo papie ega'ina akafa eaguega kai age'uegekae au i'oina aga'o ageakafania koa aisama, papiau isa akeifaga amage papiega kai, au i'oina aga'o fou kefeu laomai apala kekapa akeoma. Kai isa akafa agemae koa aisama, Moses ega iifa isa akafa auni'i egopei'i auga egae agegupu. Ke isa au i'oina aga'o feakafania mo ganinagai, isa amage papiega kai au i'oina aga'o fou kefeu laomai apala ikapa papiega afaemia.

Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, lau kapa'ina maifania laoma auga, Iesu Kristo imaaugai oi isafa Moses ega iifai oi Deo maagai alo opai aumi fomia auga eegai omae. Ega koa oi papiau i'oina aga'o, Deo isa maeai epamaunimue auga apuga fomia. Ke ega koa Deo faugai i'a pua'a felo faoge eoma. Gome papiau aumauni laoga maina apala i'a e'imai'a kinagai aisama, laomai apala'i amaani'i au'i i'a alo'aisai keka kepinauga. Ega'ina auga Moses ega iifa epaini'a ega'ina lao'i mai'i falakapa'i eoma au'i i'a kepaafi'a koa i'opoga, ega'ina lao'i mai'i akapai'i. Ke i'a ega akapa oma puo, pua'a auga, i'a lalau'aisai amae koa i'opoga. Kai pau auga, Moses ega iifa ufainagai egopei'a auga eegai amae, ke papagai apealai. Ega koa i'a Deo ega Spiritu ega keaga mamagai aapauka apinauga. Kai keaga ufaina, Moses ega iifa papiau fouga kepapua auga keagagai alaapa alapinauga.

Moses Ega Iifa Ke Laomai Apala

Ega koa aisama, pau kapa'ina faifania? I'a agaifa Moses ega iifa auga papiau e'i laomai apala epagama agaoma ma? Laa'i afaekaina! Iifa gome lau laomai apala kapa'ina auga falalogo kai, Moses ega iifa faagagai laomai apala kapa'ina auga lalogo. Gome Moses ega iifa faeifa, “Kapa apala'i folomaani'i,”
7 Exodus 20:17; Deuteronomy 5:21
faeoma koa aisama, kapa'ina aka kapa apala'i folomaani'i auga falalogo.
Kai laomai apala Moses ega iifa kapula ega'ina epapinauga, kapa'ina apala'i falakapa'i eoma auga, lau epaopolaniau alouai laomai apala'i i'oi'i ma'o mo lamaani'i. Gome Moses ega iifa laa'i aisama, papiau laomai apala kapa'ina auga akelogo. Ega puo laomai apala emae koa i'opoga. Ufainagai Moses ega iifa kapa'ina eifania auga alalogo felo aisama, lau e'u agu alogai laomai apala aga'o alakapaisa koa i'opoga agugai laagu. Kai muniai Moses ega iifa kapula ega'ina emai aisama, lau laomai apala kapa'ina auga lalogo kainai, Moses ega iifa laomai apala eafimauga koa i'opoga. Ke lau laomai apala'i lakapai'i puo, Deo maagai lamae koa i'opoga. 10 Ke Moses ega iifa ega'ina ma'oai kai'iai fapea mauni femaiseina faafia eoma auga mo iifa'i ma'oai kai'iai fapea aekainia puo, Moses ega iifa ega'ina mae emaiseina auga lakapulaisa. 11 Lau ega laifa oma, gome laomai apala Moses ega iifa kapula ega'ina epapinauga, kapa'ina apala'i falakapa'i eoma auga, lau epaopolaniau, efogeisau laomai apala lakapaisa. Ke ega koa emia lau Moses ega iifa kapula kainai auga lau Deo maagai famae. 12 Ega koa aisama Moses ega iifa auga Deo maagai elolofa, ke Deo eifa kapula peni'a kapa'ina fakapa eoma auga isafa Deo maagai elolofa, opaina ke felo ipauma.

13 Ega koa aisama, Deo maagai kapa'ina felo auga mae lau eeu emaiseina ma? Laa'i! Laomai apala mae emaiseina. Ega emia oma ega koa papiau Deo maagai laomai apala kapa'ina auga fekeisa fekelogo eoma. Ega puo laomai apala kapa'ina felo auga epapinauga laomai apala lakapaisa, Deo maagai famae eoma. Ega koa emia Deo eifa kapula peniau kapa'ina fakapa eoma auga iifaga faagagai, laomai apala ega'ina auga laomai apala ipauma femia eoma.

14 Lau ega laifa oma, gome Moses ega iifa auga Deo ega Spirituai emai. Kai lau auga, papiau aumauni laomai apala ikapa au, laomai apala lau e'afaisau ega kala'afi lamia, laomai apala fakapa eoma. 15 Lau ega laifa oma, gome lau ifou kapa'ina lakapa auga oko alalogo kai, lakapaisa mo. Gome lau kapa'ina anina laani makapa laoma auga alakapa kai, alou ko'agai kapa'ina anina alaani auga lakapa. 16 Ke lau kapa'ina falakapa laoma auga lakapa koa aisama, lau isafa Moses ega iifa kapa'ina eifania auga ekainia ke felo laoma. 17 Ke pau auga lau kapa'ina anina alaani auga lakapa auga, lau ifou alakapa kai laomai apala lau alouai ekae auga lau epaafiau lakapa. 18 Lau ega laifa oma, gome lau lalogo lau papiau aumauni imaau alogai auga kapa aga'o felo aeka. Gome lau anina laani kapa'ina felo auga makapa laoma kai, ega'ina pinaugaga maafia makapa laoma auga aekainiau. 19 Gome lau felo makapa laoma auga alakapa. Kai laomai apala falakapa laoma auga lakapa aefuafua. 20 Pau lau kapa'ina falakapa laoma auga lakapa koa aisama, ega'ina auga lau ifou alakapa kai, laomai apala lau alouai ekae auga epaafiau lakapa.

21 Ega puo lau alouai i'ina iifaga ekae epinauga: Lau alouai laomai felo makapa laoma alogai, laomai apala isafa egae lau alouai eka. 22 Gome lau guau alo ipaumagai auga Deo ega iifa eegai alou egama. 23 Kai imaau kapa'i isa'iai auga iifa i'oina aga'o isa faaga'iai epinauga laisa. Ke iifa i'oina ega'ina lau imaauai epinauga auga iifaga, lau alouai kapa'ina laopolaga felo laoma auga fou kepipaini. Ke laomai apala lau imaau alogai epinauga auga iifaga lau epatipulaniau laomai apala lakapa. 24 Ega kainai lau lalifu afe'ai! Kaisau koa i'opoga lau imaauai ega koa lakapaisa puo famae auga eegai agepapealaisau? Kai aga'o laa'i! 25 Kai Deo tenkiu aapenia! Isa i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai laomai apala'iai epapealai'a.

Ega koa aisama, lau alouai auga Deo ega iifa ega kala'afi lamia. Kai papiau aumauni laoga maina apala kainai imaauai auga laomai apala fakapa iifaga ega kala'afi lamia.

Copyright information for `MEK