cSam 44:22

Romans 8

Deo Ega Spiritu Aguga

Ega puo pau kaisau Iesu Kristo fou kemia au'i,
1 Papiau isa'i i'ina iifaga isafa kepapua: “papiau kapa'i papiau aumauni ega laomai apala agugai akeagu kai, Deo ega Spiritu agugai keagu.”
Deo isa e'i laomai apala afa afaepeni'i.
Gome Iesu Kristo faagagai Deo ega Spiritu mauni epipeni auga ega iifa, lau laomai apala ke mae fou e'i iifa papagai epapealaisau. Gome i'a papiau aumauni a'a laomai apala kainai Moses ega iifa ega isapuai kapa'ina fekapa aekainia auga Deo ekapaisa. Ega'ina auga Isa ifo Gauga papiau aumauni a'a laomai apala au'a iisa'aisai eulaisa emai, laomai apala'i fau'iai ifo imaauga Deo fepa'a penia eoma. Ke ega kainai Deo papiau e'i laomai apala kainai afa fekemae eoma auga Iesu Kristo epeniia. Deo ega koa ekapaisa, ega koa papiau Moses ega iifa kai'iai fekepea alo'i opaina femia eoma auga iifaga, i'a papiau aumauni laoga maina apala agugai alaagu kai, Deo ega Spiritu agugai aagu au'a faaga'aisai ega'ina iifagai ega pinauga fepafua eoma.

Gome kaisau papiau aumauni laoga maina apala agugai keague au'i, opo'i papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina emaaga auga eegai keoge. Kai kaisau Deo ega Spiritu agugai keagu au'i, opo'i Deo ega Spiritu kapa'ina emaaga auga eegai keoge. Gome kaisau papiau aumauni laoga maina apala mino keafia muninai kepea au'i Deo maagai kemae. Kai kaisau Deo ega Spiritu alo'iai eague auga muninai kepea au'i, mauni keafia ke gagaoai keagu. Lau ega laifa oma, gome papiau aumauni laoga maina apala mino auga Deo fou ke'ou. Gome papiau aumauni laoga maina apala mino auga, Deo kapa'ina eifania auga kainai afaepea, ke agekapa isafa afaekaina. Ke kaisau papiau aumauni laoga maina apala mino muninai kepea au'i, Deo alo akepagama afaekaina.

Kai oi aumi Deo ega Spiritu alomiai eaguega koa aisama, oi papiau aumauni laoga maina apala auga ae'imaimi kai, Deo ega Spiritu e'imaimi. Ke aufalao aga'o Deo ega Spiritu, Iesu Kristo ega Spiritu auga isa alogai laa'i koa aisama, isa Iesu Kristo apuga laa'i. 10 Ke Iesu Kristo oi alomiai eaguega koa aisama, laomai apala kainai, oi imaaumi auga emae koa i'opoga. Kai Deo, oi Isa maagai alo opai aumi epamiaimi kainai, pau oi lalaumi auga maaga maunina eague. 11 Ke Deo auga Iesu Kristo maeai epamaunimue. Ke Isa ega Spiritu oi alomiai eaguega koa aisama, Spiritu Iesu Kristo maeai epamaunimue, ke oi alomiai eaguega auga faagagai, Isa isafa oi mauni mamaga oi imaaumi agemae auga agepenia agoagu.

12 Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, i'a au'a a'a pinauga aga'o ekae. Kai pinauga ega'ina auga, i'a papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina anina eani auga agugai falaagu. 13 Gome oi ega'ina laoga maina apala auga agugai agoagu koa aisama, oi laomai apala'i agokapa'i, Deo maagai agomae. Kai oi Deo ega Spiritu agugai agoagu, ke imaaumi kapa'ina apala ekapaisa auga agopamae'i koa aisama, oi agoagu aoniamo. 14 Gome kaisau Deo ega Spiritu epapea'i kapa'ina kekapa au'i, Deo gauga. 15 Lau ega laifa oma, gome oi auga, laomai apala ega kala'afi koa fomia, Deo oi afa apala agepenimi auga, mani'ina fopa'aua pugu auga spirituga aloafia. Kai oi Spiritu Deo gauga epamiaimi auga Spirituga oafiia. Ke Spiritu ega'inagai i'a aagaga, “Abba,
15 Hibru malagai, ‘Amamai'
Amamai,” aoma.
16 Ke Spiritu ega'ina ifo i'a a'a spirituai epaini'a, i'a Deo gauga auga ko'a ipauma eoma. 17 Ke i'a Deo gauga koa aisama, Deo gauga kapa'ina akeafia eoma auga, i'a isafa agaafia. Ke Deo kapa'ina Iesu Kristo apuga eoma auga isafa Iesu fou kai'alao agaafia. Gome Iesu Kristo kapa'ina kiekie epa'aua auga koa i'opoga, i'a a'a agu alogai ega agakiekie oma koa aisama, Deo isa isapu ke eaea akaiki'a epeniia auga, i'a isafa isa fou agaafia.

Pau Akiekie Ke Muni Kapa Akaiki'a Faaga'aisai Agemia Auga Fouga

18 Lau ega laifa oma, gome lau e'u opola auga pau kapa'ina kiekie'i apa'aua au'i, muni Deo isapu akaiki'a ke eaea i'a agepakinai'a auga kapa akaiki'a ipauma puo, ega'ina kiekie'i fou agaoge opo'i afaekaina. 19 Gome Deo ega pagama kapa'i ma'oai auga Deo Isa gauga au'i kina fuagai agepaapafoki'i auga alo'i ko'agai keague ke'ima. 20 Gome laomai apala puogai, pagama kapa'i ma'oai auga kapa aga'o laa'i kemia. Kai isa ifo'i logo'iai ega koa aemia kai, Deo isa ega fekemia oma eoma auga ega logoai ega koa emia. Kai afia'ama i'ina auga mo ekae. 21 Pagama kapa'i ma'oai fekefugugu laa'i fekemia auga laoga maina isa egopei'i koa auga, Deo isa ega'ina laoga maina eegai agepapealai'i. Ke Isa gauga laomai apala'i ma'oai papa'iai epapealai'i Deo fou keagu auga afuga eega agemaiseini'i.

22 Gome i'a alogo Deo ega pagama kapa'i ma'oai auga, laomai apala kainai ega omagai kekiekie alogaina kepinapina mo emai i'ina kina. 23 Ke isa mo laa'i kai, i'a ifo'a Deo ega Spiritu aafi kakaua au'a isafa, kina fuagai Deo i'a ageafi'a agepafa'aia gauga agepamiai'a, imaau'a kania ageagamauga auga kina alo'a ko'agai a'ima alogai, i'a isafa alo'aisai apinapina. 24 Gome i'a muni kapa'ina agaafia auga afia'amagai Deo i'a kania'a eagamauga. Kai kapa'ina afia'amaga apa'aua, ke aisa auga, afia'ama ko'a laa'i. Gome aufalao aga'o eegai kapa aga'o ekae eisa auga afia'amaga aepa'aua. 25 Kai i'a auga kapa aga'o alaafia koa auga eegai a'a afia'ama aoge koa aisama, kapa'ina mo faaga'aisai fekemia mo ganinagai, gamuga mo agaopo agaafiapia mo ega'ina kapa agaafia paisa auga a'ima.

26 Ke i'a alo'aisai apinapina koa i'opoga, Deo ega Spiritu isafa i'opoga mo ekapa i'a a'a apokeai epalagaini'a. Gome i'a ala famegamega oma auga alalogo kai, Deo ega Spiritu ifo maipinapinaga mo, nini'ani agaifa'opo'i afaekaina au'i nini'ani'iai i'a fau'aisai Deo emegamega penia. 27 Ke Deo i'a gua'a alo eisa auga, Spiritu kapa'ina eopolaga auga elogo. Gome Deo ega Spiritu Deo ega papiau fau'iai, Deo kapa'ina anina eani auga kainai mo emegamega.

28 Ke i'a alogo, Deo kapa ma'oai ekapa'i auga, papiau kapa'i alo'i ko'agai Isa anina keani, ke ifo kapa'ina fekekapa eoma kainai eifani'i au'i fau'iai felo mo femia eoma puo ekapa'i. 29 Gome Deo papiau elogoni'i efua au'i, feafi'i Isa Gauga Iesu Kristo koa iisagai fepalao'i eoma. Ega koa Iesu Kristo aaga akina ma'o fekemia, ke isa epo'iai Iesu Kristo auga fa'aniau femia eoma. 30 Ke kaisau Isa Gauga Iesu Kristo iisagai fepalao'i eoma au'i isafa, eifani'i. Ke kaisau eifani'i au'i, Isa maagai laomai felo ikapa au'i isafa epamia'i. Ke kaisau Isa maagai laomai felo ikapa au'i epamia'i au'i, epalopiani'i isafa, ke Isa afugai ega isapu, eaea, ke ega akaiki'a fou alogama kepa'aua.

Deo Alo Ko'agai Papiau Ani'i Eani Auga Laoga Maina Kapula Ipauma

31 Ega koa aisama, i'a ega'ina faagagai kapa'ina agaifania? Deo i'a afe'aisai eaulao koa aisama, kai aga'o i'a agekaisapui'a afaekaina. 32 Ke Deo ifo Gauga aeafiapia kai, elogoaina i'a ma'oai fau'aisai emae koa aisama, i'a Isa Gauga fou amia au'a, ega gafegafe akaiki'agai kapa ma'oai isafa agepeni'a. 33 Deo ifo papiau isa maagai alo opai au'i epamia'i. Ega puo kaisau ageoge Deo papiau ekinani'i au'i kapa'ina kekapa auga felo o apala kekapa ageoma? 34 Iesu Kristo i'a fau'aisai emae, ke ega'ina mo laa'i kai, Deo isa maeai epamaunimue. Ke isa Ama kaina kainai eague, ke isa isafa i'a fau'aisai Deo egoina. Ega puo kaisau i'a laomai apala akapaisa auga afa famae eoma? Kai aga'o ega ageoma afaekaina. 35 I'a Iesu Kristo apako'ania au'a ala aagu oma auga fouga, Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“Lopia oi faumuai, lai auga sipi keaupugu'i au'i koa kepamiaimai.
Ega koa aufa kina lai mae mauni epogai aagu.” c 
Kai kaisau i'a Iesu Kristo alo ko'agai ani'a eani auga laoga maina eegai agepapealai'a? Kina apala'i ma? O alo kiekie kina'i ma? O afi apala kina'i ma? O magea kina'i ma? O aulalu alogaina tiapu ee'a laa'i auga ma? O mae mauni epogai falao famai auga ma? O a'ifai fekeaupugui'a auga ma? Ega'ina epo'iai kapa aga'o Iesu Kristo alo ko'agai i'a ani'a eani auga laoga maina eegai agepapealai'a afaekaina.
37 Ega'ina mo laa'i kai, Iesu Kristo alo ko'agai i'a ani'a eani auga faagagai, ega'ina kapa'i ma'oai agapalutini'i. 38 Gome lau alou ko'agai lapako'ania auga, kapa aga'omo ganinagai, i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai Deo alo ko'agai i'a ani'a eani epakinai'a auga eegai agepapealai'a afaekaina. Iifa gome mae, o mauni, agelo o tiapolo, pau aague auga o muni agaagu auga, o isapu, o ufa gua o a'isa papagai, o Deo ega pagama kapa'i aga'omo ganinagai, Deo alo ko'agai i'a ani'a eani auga eegai agepapealai'a afaekaina.

Copyright information for `MEK