eExodus 33:19
gHosea 2:23
hHosea 1:10
iAisaea 10:22-23
jAisaea 1:9
kAisaea 8:14

Romans 9

Deo Papiau Ekinani'i Au'i

Pau Iesu Kristo agogai kapa'ina laifania auga ko'a mo laifania. Deo ega Spiritu lau epalogoniau lau ifou isafa ko'a mo laifania, alapifoge ko'a mo eoma. Ega'ina auga lau ifou e'u papiau fau'iai alou emafu alogaina, ke e'u alo kiekie afaefuafua. Gome lau ifou e'u ago papiau'i, aau akiu ipauma'i au'i Iesu Kristo akepako'ania koa aisama, Deo lau isa fau'iai afa apala fepeniau, ke Iesu Kristo eegai fepapealaisau mo ganinagai, lau eeuai auga kapa aga'o laa'i. Isa auga Israel papiau'i Deo ekinani'i au'i. Deo isa eafii'i epafa'a'i gauga epamiai'i. Ke isa Deo ega isapu ke eaea akaiki'a keisa au'i. Ke Deo isa fou pako'a nini'anina kapula kekapaisa au'i. Ke isa Moses ega iifa keafiia au'i. Ke isa Deo ega e'ai Deo ala fekeau afagai oma auga kelogo au'i. Ke isa Deo ega pako'a iifagai muni kapa'ina agepeni'i eoma keafiia au'i. Isa auga Abraham, ufuga apa fou oko'iai kemai au'i. Ke Iesu Kristo papiau aumauni emia auga, isa oko'iai emai. Ke isa auga Deo kapa ma'oai eka'egaini'i auga, amaau afagaina aoniamo. Amen.

Ega mo ganinagai, Israel papiau'i Iesu akepako'ania puo, Deo ega pako'a iifaga isa ee'iai ekapaisa auga ko'a aemia alaoma. Gome Israel papiau'i keoma'i au'i ma'oai epo'iai isa'i mo Deo ega papiau kemia. Ke isa Abraham okogai kemai au'i puo, isa ma'oai Deo ega papiau akemia kai, epo'iai isa'i mo Deo ega papiau kemia. Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai Deo ega pako'a iifaga Abraham maagai iina eifa oma: “Aisak faagagai oi gaumu ko'a'i akemai,”
7 Genesis 21:12
eoma.
Ega'ina iifaga auga, Deo ega pako'a iifaga kainai kemauni au'i mo, Abraham gauga koa epamia'i. Kai kaisau papiau aumauni ma'oai kemauni koa i'opoga mauninai kemauni au'i Deo gauga laa'i. Gome Deo ega pako'a iifaga auga fouga Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Lau kina lapaapa auga kina agekaina aisama, alamue alamai, ke Sara imoi maguaega agepamauga,”
9 Genesis 18:10,14
eoma.

10 Ega'ina mo laa'i kai, Rebeka gauga kafela auni'i ama'i aga'omo, i'a ufu'a apa'a Aisak faagagai kemai. 11 Gome Deo papiau ekinani'i, ega koa kapa'ina gakapa eoma auga ko'a mo femia eoma. Kai Isa ega koa ekapaisa auga papiau e'i pinauga kainai laa'i kai, Isa papiau eifani'i auga kainai ekapaisa. Ega kainai imoi kafela akemauni koa kai, o kapa felo o apala aga'o akekapa koa kai, Deo Rebeka maagai eifa ko'ania iina eifa oma: “Imoi fa'aniauga auga imoi eke auga ega kala'afi agemia,”
12 Genesis 25:23
eoma.
13 Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai afu i'oina aga'ogai iina eifa oma koa i'opoga mo emia: “Lau alou ko'agai Iakobo anina laani kai, Esau auga alou ko'agai anina alaani.”
13 Malaki 1:2,3


14 Ega koa aisama, i'a kapa'ina agaifania? Deo ifo ega koa ekapaisa puo, Isa alo opai auga laa'i ma? Laa'i, Isa alo opai auga paisa! 15 Gome Deo ega iifa pukagai Isa Moses epainia iina eifa oma:

“Lau kaisau gua laania auga gua alaania.
Ke alaifamue pugu. Lau kaisau gua laania auga gua alaania,”
eoma. e 

16 Deo ega eifa oma puo, papiau kapa'ina anina keani auga, o kapa'ina felo kekapa auga puogai, isa gua'i aeania kai, Deo ifo kaisau gua feania eoma auga puogai isa gua eania. 17 Lau ega laifa oma, gome Deo ega iifa pukagai Deo Isipto ago e'ima auga Faro epainia iina eifa oma: “Oi faagamuai Lau e'u isapu papiau fekeisa, ke agofa'a fofouga alogai Lau akau fekeifafoua laoma. Ega'ina puogai Lau oi kin lapamiaiso,”
17 Exodus 9:16
eoma.
18 Ega puo Deo kaisau gua feania eoma auga gua eania, ke kaisau gua fepa'inokania eoma auga, gua epa'inokania.

Deo Ega Guakupu Ke Ega Guani

19 Lau ega laifa oma aisama, oi epomiai aufalao aga'o lau afepainiau afeinaka: “Deo ifo kapa ma'oai ekapa koa aisama, kai aga'o Deo ifo kapa'ina fekapa eoma auga agekaisapua afaekaina. Ega kainai kapa puo Deo i'a puo epeni'a paisa?” 20 Aai, papiau aumauni! Oi kai puo Deo ega iifa afa opamue? “Kapa'ina egama auga, isa epagama auga agepaina ageinaka, ‘Kapa puo lau iina lopagama omaisau?' ageoma agekaina ma?” Laa'i, afaekaina! 21 Oi amoopolaga. Oga ikapa auga a'isa ega'inagai mo oga isa ekapa'i, au akaiki'a'i fekepapinaugani'i, ke isa'i auga papiau aage'i fekepapinaugani'i eoma. Isa ega koa ekapa auga, isapu eegai laa'i ma? E, Isa ifo ega isapuai ega koa ekapa.

22 Papiau aumauni isa'i auga Deo ega guakupu akeafia. Ke isa kefua keague Deo isa feauoka afe'aini'i auga papiau'i. Kai Deo ega isapu ala koa auga papiau fekelogo eoma puo, ifo logogai Isa ega guakupu papiau fepakina'i eoma auga ee'iai alo eafiapia mo. 23 Kai papiau isa'i auga Deo isa gua'i feania au'i. Ke Deo isa epafua'i keague Isa ega isapu ke eaea fekeisa eoma au'i. Deo ega'ina papiau'i Isa ega isapu ke eaea ala eakaiki'a oma auga fekeisa fekelogo eoma. Ega mo ganinagai, kai aga'o Deo kapa'ina ekapaisa auga eegai iifa aga'o faeifania. 24 Ega'ina papiau'i epo'iai Deo i'a isafa eifani'a. Kai Deo i'a Iudea papiau'a mo aeifani'a kai, Iudea papiau'i laa'i au'i isafa eifani'i. 25 Ega'ina fouga profeta Hosea Deo ega iifa pukagai iina epapua oma:

“Lau e'u papiau laa'i au'i alaifani'i e'u papiau alaoma'i.
Ke Lau kaisau anina alaani auga, alaifaga alou ko'agai anina laani auga alaoma,”
eoma. g 

26 Ke iina isafa eifa oma:

“Oi auga Lau e'u papiau laa'i eoma, ega'ina afugai iina agemia oma;
papiau Isa akeifani'i ‘Deo eague aoniamo auga gauga au'i' akeoma,”
eoma. h 

27 Ke Deo ega iifa pukagai profeta Aisaea Israel papiau'i fou'i eifania iina eagaga oma:

“Israel au'i agealogai alogaina a'uai figu koa i'opoga fekemia mo ganinagai,
keagu au'i isa'i mo kania'i ageisagamau.
28 Gome Lopia kapa'ina eifania auga, fofouga agofa'ai agekapa agefiakoa,”
eoma. i 

29 Deo ega iifa pukagai Aisaea eifa kakaua koa i'opoga:

“Lopia Isapu Akaiki'a auga, i'a ufu'a apa'a isa'i faepua'afuni'i koa aisama,
Sodom taonina papiau'i laa'i kemia koa i'opoga famia,
ke Komora taonina papiau'i laa'i kemia koa i'opoga famia,”
eoma. j 

Israel Papiau'i Iesu Akepako'ania Auga Fouga

30 Ega koa aisama, kapa'ina agaifania? Iudea papiau'i laa'i au'i Deo maagai alo opai laoga maina muninai akepea au'i Iesu Kristo kepako'ania kainai, Deo isa alo opai au'i epamiai'i. 31 Kai Israel papiau'i alo'i opaina gamia keoma Moses ega iifa muninai kepea au'i, Deo isa alo opai au'i aepamia'i. 32 Kapa puo? Gome isa e'i pako'ai alo'i opaina femia auga muninai akepea kai, pinauga isa alo'i opaina agepamia koa ega'ina muninai kepea. Ega koa kekapaisa, isa e'i pako'a Iesu Kristo eegai akeogeisa puo, Iesu auga kepo keagai eka papiau ife'i ke'anina auga koa kepo emia ife'i ke'anina ke'ualai. 33 Ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai Deo iina eifa oma:

“Amoisa, Lau Sion ikugai papiau ife'i feke'anina kepo laogeisa.
Ke papiau epa'ualai'i auga fopa egae laogeisa.
Kai kaisau mo isa kepako'ania au'i afakemeagai,”
eoma. k 

Copyright information for `MEK