Titus 1

Lau Paulo. Deo anina eani lau Isa ekinani'i papiau'i fapapea'i Isa fekepako'ania, ke ega papiau fekemia eoma. Ke ega papiau fapapea'i Isa ega iifa ko'a'i mo fekelogo, fekeau afagaina ke ega iifa isafa kai'iai fekepea eoma. Ke lau e'u pinaugai ega'ina papiau'i agu pagai maunina akeafia auga fekepako'ania, ke afia'amaga fekepa'aua fekeagu feke'ima eoma. Agu pagai maunina ega'ina auga Deo aepipifoge auga agofa'a aepagama koa kai ifo ega logoai eifa ko'ania, muni ega papiau fekeagu pagainia eoma. Deo lau ega'ina kapa'i ma'oai fakapa'i eoma puo ekinaniau ega pinauga ikapa auga lamia, ke Iesu Kristo ega apostolo epamiaisau. Ke Deo ega logoai kina ekinaga auga emai ekainia aisama, ega iifa epako'ania auga epafokia ke ega pinauga au'i papiau maa'iai fekeifafoua eoma. Ke Isa lau papiau maa'iai ega iifa ega'ina isafa faifafoua eoma. Ega kainai Deo, kania'a eagamauga auga epako'aniau, ega'ina pinauga lau imauai eogeaua.

Taitus, i'ina malelega lapapua oi eemu efai. Lau iifa faunina Iesu fouga lapako'ania koa i'opoga oi isafa lopako'ania kainai, oi auga lau gau ko'a koa i'opomu lomia. Lau alou ko'agai ke guau fofougai oi faumuai Ama'a Deo, ke Iesu Kristo kania'a eagamauga auga fou lamegamega peni'i, ega koa e'i gafegafe akaiki'a ke e'i gagao fou fekepenio foagu felo laoma.

Oi Emu Pinauga Krete Keleipuagai Auga

Lau Krete keleipuagai pinauga kapa alapafua auga, oi ega'ina pinauga fopafua oko fopakaisa fopa'opaina laoma. Ke ala fokapa oma laoma koa i'opoga mo, taoni aga'o aga'o alo'iai fokoko pako'a au'i akaiki'a'i fokinani'i laoma. Ega kainai oi Krete keleipuagai lapua'afunio. Kai oi pako'a auga akaiki'a alokinaga aisama, i'ina kapa'i fologo felo: Isa auga ega pinaugai papiau isa kapa aga'o ekapa lilifua auga puo fakepenia. Ke akafa aga'omo femia. Isa gauga fe'ima felo'i pako'a imoi'i fekemia. Ke imoi alo'i ko'agai isa ama'i aina fekeafia. Ega koa papiau isa gauga kapa'ina kemaaga au'i mo kekapuni'i ke ina'i ama'i aina'i akeafia fakeoma ee'iai fakeifa apala. Gome pako'a papiau'i e'ima'i lopiaga
7 ‘bishop’
ega pinauga auga Deo ega pinauga kainai, feagu felo ega laomai felo'i mo fekapa'i, ega koa ega pinaugai papiau isa kapa aga'o ekapa lilifua fakeoma puo fakepenia. Isa ifo faeau afagai alogaina, ke ifo logogai faepea. Isa gua faekupu faefiakoa, inuinu auga faemia, papiau faeau aageni'i mo ke pifogeai moni faeafia.
Kai isa papiau ee'iai fegafegafe alogaina, feifa koko'i, ke Deo maagai laomai felo'i mo alo ko'agai ani'i feani fekapa'i. Ke isa kapa'ina agekapa auga, feisa felo ke feopola felo kai fekapa. Ke isa Deo maagai alo opai auga femia, ke alo felolofa. Ke isa ifo fepaapakipo fekaina. Isa Deo ega iifa ko'a'i ipauma'i kemaleleaini'i au'i koa i'opo'i mo, alo ko'agai feafi inokani'i. Ega koa Deo ega iifa ko'a'iai papiau magogo kapula fepeni'i. Ke kaisau Deo ega iifa kekaisapua, laomai apala'i kekapa'i au'i fepalogoni'i fekeapakipo.

10 Gome papiau ma'o Deo ega iifa ko'a'i keumakalaini'i, ke Deo isafa kemunia. Isa kenini'ani aage mo, ke papiau kefoge'i. Ega'ina papiau'i ipauma'i au'i, Iudea pako'a papiau'i maguae'i faaga iifalaina gouga keafia au'i ma'o ega koa kekapa. 11 Oi isa ake'i foafuga fakenini'ani. Gome isa pifogeai moni kegaafia keoma kainai, pamalele pifoge'i papiau fakepamaleleni'i koa kai kepamalele. Ega koa kekapa, e'a fofouga pako'a papiau'i kepalifu'i, ke Deo ega iifa ko'a'i kemunia. 12 Krete keleipuaga papiau'i ifo'i e'i profeta aga'o ganinagai iina eifa oma, “Krete papiau'i aufa kina kepifoge alogaina aefuafua. Isa amu'e a'i koa i'opo'i papiau ee'iai ke'e'efa alogaina. Isa ke'apolo mo efua, ke kemogemoge aefuafua,” eoma. 13 Krete profetaga ega'ina eifania auga ko'a. Ega kainai Krete papiau'i fofina kapulani'i, ega koa Deo ega iifa ko'a'i au'i alo'i ko'agai fekepako'ani'i. 14 Ke aina'i fakepaaua Iudea papiau'i e'i isonioni pifoge'i keifani'i au'i a'o'i fakelogoni'i. Ke aina'i fakepaaua Deo ega iifa keumakalaini'i kai, ifo'i e'i kagakagai laomai kekapa'i au'i kapa'ina keifa kapulani'i au'i isafa a'o'i fakelogoni'i. 15 Deo, i'a pako'a papiau'a a'a laomai apala'i e'agegeaini'i auga apako'ania. Ega kainai Deo maagai kapa ma'oai apala'i laa'i kai felo'i maini. Kai Iesu akepako'ania ke alo'i eofu au'i ee'iai kapa aga'o felo laa'i kai apala'i maini. Iifa gome maamuai laifania. Isa auga alo'i ke opo'i fou elifu afe'ai puo, Deo maagai kapa'ina apala o felo auga akelogo kai kekapa aagenia mo. 16 Isa keifa Deo kelogonia keoma kai e'i laomaisai auga Deo kepuniaiaina. Ega koa kekapa puo, e'i laomaisai Deo gua kepakupua, ke Deo aina akeafia. Ega kainai isa Deo maagai kapa felo aga'o akekapa afaekaina.

Copyright information for `MEK