Titus 2

Deo Ega Iifa Ko'a'i Papiau I'oi'i I'oi'i Fopamaleleni'i

Kai Taitus, oi Deo ega iifa ko'a'i lomaleleaini'i au'i papiau maa'iai foifafoua. Oi au apao'i fopamaleleni'i e'i laomai, ke opola'i fou fekepa'opaini'i. Ega koa isa kapa'ina akeifania auga, papiau isa au akaiki'a'i fekepamia'i, ke aina'i fekeafia. Ke isa kapa'ina akekapa auga fekeisa, ke fekeopola felo kai fekekapa. Isa Deo ega iifa ko'a'i mo fekepako'ani'i. Ke isa alo'i ko'agai Deo, ke papiau isafa ani'i fekeani. Ke kina apala akeafia mo ganinagai, e'i kiekie fekeafiapia gamuga mo fekeopo.

Ega koa i'opoga, pako'a papie'i apao'i isafa fopamaleleni'i alo opai lao'i mai'i fekekapa'i fekeagu felo. Ke isa papiau ee'iai fakeifa apala. Ke inuinu papie'i isafa fakemia kai kapa'ina felo auga mo fekepamalelenia. Egae kai isa pako'a papie'i agu'a'i fekepamaleleni'i alo'i ko'agai akafa'i ke gau'i fou ani'i fekeani. Ke kapa'ina akekapa auga fekeisa, ke fekeopola felo kai fekekapa. Ke Deo maagai alo opai papie'i fekemia. Ke e'i e'ai pinauga ma'o fekekapa'i pinauga felo papie'i fekemia. Ke papiau ee'iai fekegafegafe, ke akafa'i isafa aina'i fekeafia. Ega koa e'i laomaisai kai aga'o Deo ega iifa eegai fakeifa apala.

Papie apao'i lopamaleleni'i koa i'opoga, au agu'a'i magogo kapula fopeni'i ega koa isa kapa'ina akekapa auga fekeisa, ke fekeopola felo kai fekekapa. Ke kapa ma'oai alokapa'i alogai, oi isa kapa'ina felo fekekapa auga fopakina'i fekekapa. Ke alopamalele alogai, alomu ke opomu fofougai fopamalele. Ke alopamalele alogai, nini'ani ko'a'i ke felo'i ee'iai afakeifa apala au'i mo foifani'i. Ega koa oi fou oaipagai au'i fekemeagai, gome isa i'a fou'a apala aga'o fekeifania auga laa'i.

Ke pako'a kala'afi'i fopamaleleni'i ega koa kapa ma'oai akekapa'i alogai, alo'i ko'agai e'i lopia aina'i fekeafia. Ke e'i lopia kapa'ina akeifania auga fakeumaka fekekapa, ke e'i iifa afa fakepamue, ega koa e'i lopia fau'iai kepinauga auga alo'i fekepagama. 10 Ke isa e'i lopia ee'iai kapa aga'o fakepainaoga. Ke isa fakepifoge alo'i ko'agai mo kapa ma'oai fekekapa'i. Ega koa e'i lopia isa fekepako'ani'i, ke lopia fekelogo i'a a'a pamalele Deo papiau kania'i eagamauga, ke alo'i epaponia auga felo ipauma fekeoma anina fekeani. Ke papiau pamalele ega'ina eegai fekeifa felo.

11 Gome Deo anina eani papiau kania'i feagamauga eoma. Ega kainai Gauga Iesu i'a ee'aisai eulaisa. Ega'ina auga Isa ega gafegafe i'a epakinai'a. 12 Ke i'a a'a Deo Akaiki'a Auga, ke Iesu Kristo kania'a eagamauga auga, isapu akaiki'agai akemai pugu akeapafoki aisama, kapa felo'i akepeni'a. I'a ega'ina afia'amaga apa'aua a'ima au'a, Isa ega gafegafe akaiki'a aafia. Ega koa akapa alogai, Deo epamaleleni'a, papiau Isa afakeau afagaina, ega iifa kainai afakepea auga laoga maina faumakalaina. Ke papiau ifo'i, ke papiau i'oi'i kapa'ina anina keani auga felo, o apala afalalogo felo kai muni'iai agapea agakapa aage mo auga isafa laoga maina faumakalaina. Kai Deo maagai alo opai au'a famia, faau afagaina ke Isa maagai kapa'ina felo auga faisa felo kai ega iifa kainai fapea eoma. 14 Ke Iesu Kristo, i'a a'ima auga anina eani i'a alo'a ofuga feiku'i, i'a isa ifo ega papiau ipauma'a famia, ke alo'a ko'agai laomai felo'i mo Deo maagai fakapa'i eoma. Ega kainai isa ifo imaauga elogoaina fau'aisai emae, a'a laomai apala'i ma'oai afa'i eogei'i.

15 Lau pau kapa'ina laifani'i au'i papiau fopamaleleni'i. Isa magogo kapula fopeni'i Deo ega iifa kainai fekepea. Ke papiau laomai apala akekapa aisama, fofina'i e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i kai laomai felo'i mo fekekapa'i. Ega'ina alokapa alogai, Deo ega isapu epeniio ega pinauga fokapa eoma auga fopapinauga. Ke kai aga'o folologoaina faeisa papaiso.

Copyright information for `MEK