Titus 3

Pako'a Papiau'i Laomai Felo Fekekapa

Lau Krete papiau'i kapa'ina lapamaleleni'i au'i fopaopolani'i. Ega'ina auga papiau ke'ima'i lopia'i, ke au akaiki'a'i isapu keafia au'i isa kapa'ina fekekapa akeoma auga aina'i fekeafia fekekapa. Ke aufa kina fekefua fekeagu, kapa'ina felo'i au'i mo fekekapa'i. Isa kai aga'o fakeifa apala penia kai, papiau fou gagaoai fekeagu. Ke kapa'ina akeifani'i au'i fakepaafiafi kai'iai mo fekepakai'i. Ke isa alo'i ko'agai ifo'i e'ele'i fekepamia'i, papiau ma'oai gagafe'i mo fekeafia.

Gome ufainagai i'a isafa Iesu alapako'ania alogai, kafo'o lao'i mai'i akapai'i. I'a kai aga'o aina alaafia. Ke kapa i'oi'i i'oi'i amaani'i ke alo'a fekepagama kapa'i muni'iai apea au'i i'a kefogei'a e'i kala'afi amia. Ke kina ma'oai aagu alogai papiau ee'iai laomai apala'i ipauma'i akapai'i, ke apikupa alogaina. Ke a'a laomaisai papiau i'a ani'a akeani, ke i'a isafa aga'o aga'o alo'a ko'agai isa ani'i alaani. Kai i'a a'a Deo kania'a eagamauga auga ega gafegafe, ke alo ko'agai ani'a eani auga epafokia aisama, i'a kania'a eagamauga. Deo ega koa ekapaisa auga, i'a alo opai kapa'i akapai'i puogai laa'i kai, Isa ega guani kainai ekapaisa. Ke Isa i'a a'a apala eikuisa mauni mamaga aafiia ke ega Spiritu i'a alo'a mamaga epamia. Ke ega Spiritu ega'ina auga Iesu Kristo i'a kania'a eagamauga auga faagagai epafakaopu aagenia mo eake aafiia. Ega koa Deo ega gafegafeai i'a Isa maagai alo opai au'a famia, ke ega agofa'a i'a apu'a femia eoma. Ke agofa'ai aague alogai, agu pagai maunina agaafia auga isafa afia'amaga fapa'aua fa'ima eoma. I'ina iifaga ko'a ipauma. Lau anina laani oi i'ina kapa'i papiau maa'iai foifa kapulania laoma. Ega koa kaisau Deo kepako'ania au'i, Deo maagai kapa'ina felo auga fekeisa felo, ke alo'i imaau'i fofougai laomai felo'i mo fekekapa'i laoma. I'ina auga isa fau'iai felo ipauma, ke papiau ma'oai isafa fau'iai akepapinauga felo.

Kai papiau isa'i kafo'o pifoge isonioni'i, ke ufu'i apa'i e'i mauni ninina kai aga'o aelogo auga keopolani'i fou'i keifani'i papiau fou keakekua. Ke isa Iudea papiau'i e'i kagakagai akepea auga isafa akekua kepa'aua. I'ina kapa'i kapa aga'o afakepagama, ke kai aga'o eegai felo laa'i. Ega puo oi i'ina kapa'i ma'oai fo'ege'i. 10 Papiau kapa papiau e'ea'i auga aina fopalogo faekapa pugu. Kai ainamu afaeafia koa aisama, aina fopalogo pugu. Ke aina ipalogo auni'i alopamia kai ainamu afaeafia paisa koa aisama, fopua'afuga gefa foloauga. 11 Oi fologo ega'ina papiauga auga ifo Deo ega iifa ko'a auga emunia, ke Deo maagai laomai apala'i ipauma'i mo ekapa'i. Isa ega koa ekapa puo, Deo isa ega laomai apala afa fepenia auga isa ifo afa epenia.

Paulo Nini'ani Fuagai Taitus Epaini Kapulania

12 Lau alouai lapako'ania Nikopolis taonina falao, imu kina alogai egae faagu laoma. Ega puo i'ina au'i aga'o Artemas, o Tikikus alaulaisa eemu agefai aisama, fokapula fopaafiafi Nikopolis taonina folao. 13 Roma kamanina iifa ipakaina auga aka Senas ke au aga'o aka Apolos auni'i akefua Krete keleipuaga akepua'afuga alogai, lau anina laani oi kapa ma'oai fokapa'i isa fopalagaini'i laoma. Ke foisa kapa'ina mo ani'i akeani au'i fopeni'i. 14 Ke lau anina laani a'a papiau fakeagu aage mo laoma. Ega puo alo'i, imaau'i fofougai isafa fekemalele, Deo maagai kapa'ina felo'i au'i fekekapa'i, ega koa aufa kina kapa'ina mo ani'i keani au'i, e'i pinaugai fekekapa'i fekeafi'i laoma.

15 Papiau lau fou inae aague au'i ma'oai oi kepamegonio. Ke papiau kapa'i lai fou Deo ega iifa ko'a'i apako'ania, ke animai keani au'i fopamegoni'i. Lau alou ko'agai lamegamega, ega koa i'a Ama'a Deo, ke Iesu Kristo kania'a eagamauga auga fou e'i gafegafe akaiki'a oi ke fou egae oague aumi ma'oai fekepenimi laoma.

Copyright information for `MEK