1 Chronicles 10

Saulo mai natuna ida e mase

Filistia taudia ese Israel taudia e tuari henidia; bena Israel taudia na Filistia taudia vairadia amo e heau, ela bona Gilboa ororona ai Filistia taudia ese e aladia ore. Bena Filistia taudia ese Saulo mai natuna mamaruanedia ida e lasidia tao; bena Filistia taudia ese Saulo natuna mamaruanedia Ionatan bona Abinadab bona Malkisua e aladia mase. Tuari na auka herea, Saulo enai; peva taudia ese e davaria, bena edia diba amo e haberoa.

Bena Saulo ese ena kesi ihuana tauna e hamaoroa, eto, Emu dare a veria lasi, ba gwadagu mase, ini asie peritomedia taudia na baema, bae kirikirilaigu na garina. A ena kesi ihuana tauna na e gwau edeede, badina be e gari dikadika. Taunabunai, Saulo ese ena dare e abia, bena matana ai sibona e hetoḡe. Ena kesi ihuana tauna ese e itaia, Saulo vada e mase, bena ia danu ena dare matana ai e hetoḡe, bena e mase.

Saulo na unu e mase toma, bona natuna mamaruanedia tatoiosi bona ena ruma taudia iboudiai na ia ida e mase bou. Bena Israel taudia iboudiai koura ai e nohova ese tuari oreana e itaia vada e heau, bona Saulo mai natuna mamaruanedia ida vada e mase; una negana ai idia ese edia hanua e rakatanidia, e heau. Bena Filistia taudia ema, unu hanua e noholaidia.

Daba rerena ai Filistia taudia na ema, mase taudia edia dabua bae abi eto. Bena Saulo mai natuna mamaruanedia tatoiosi ida masedia ai e davaridia, Gilboa ororona ai. Bena ena dabua e koki oho, bona kwarana bona ena tuari dabuadia e abi, e laohai. Bena idia ese gwaukau taudia e siaidia karoho, Filistia tanona idoinai, hari namona na edia kaivakuku dubudia ai bona edia bese taudia vairadiai bae piua totona. 10 Bena ena tuari dabuadia na edia dirava edia dubu ai e atodia, bona kwarana na edia dirava ta ladana Dagon ena dubu ai e kapaia kau. 11 A Iabese-gilead taudia iboudiai na Filistia taudia edia kara iboudiai Saulo enai haridia e kamonai, 12 bena boga-auka taudia iboudiai e tore isi, Saulo tau-anina bona natuna mamaruanedia tau-anidia na e abidia oho, Iabese e laohaidia, turiadia na Iabese oak auna henunai e guridia. Bena dina hitu e anivaga.

13 Taunabunai Saulo na e mase, asi ena momokani dainai; ia na Iehova enai se momokani, Iehova ena haheḡani se badinaia, bona rohe hahinena enai hahekau e tahua, 14 a Iehova enai hahekau se tahua. Taunabunai, Iehova ese e alaia mase, bona basileia na David lese e henia.

Copyright information for `MEU