1 Chronicles 14

Hirama bona David

Hirama, Turo pavapavana, ese gwaukau taudia na David dekena e siaidia; bona sida audia, bona nadi iḡaukaralaidia taudia, bona kamuta taudia, iena ruma auta bae haginia totona. Bena David lalona e parara, Iehova ese ia vada e haginia, Israel pavapavana, bona ena basileia danu vada e hadaea herea, ena orea taudia Israel bagudiai.

David natuna haida e vara Ierusalem ai

David ese hahine haida ma e adavadia Ierusalem ai, bona natuna mamaruanedia bona natuna hahinedia haida e havaradia. Natuna Ierusalem ai e havaradia taudia ladadia bini: Samua, Sobab, Natan, Solomon, Ibihara, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Iafia, Elisama, Beliada, Elifelete.

David ese Filistia taudia e hadareredia

Filistia taudia na e kamonai David vada e horoa, Israel idoinai pavapavana; bena Filistia taudia iboudiai na David itahuna e dae ela. David e kamonai, bena e raka lasi, baine tuari henidia. Filistia taudia na vada ema, Refaim kourana taudia tuari e lasi henidia. 10 Bena David ese Dirava e nanadaia, eto, Bainala, Filistia taudia baina tuari henidia a? Imagu ai bavatodia eiava? Iehova ese e hamaoroa, eto, Aola, lau ese oi imamu ai baina atodia. 11 Bena ia na Baal-perasimi ela; unuseni ai David ese e hadareredia. David eto, Dirava ese inaigu na lau imagu amo vada e haheḡiḡidia dobi, abata ese ḡau ta bema ḡiḡia dobi na heto. Una dainai una gabu ladana e hatoamu Baal-perasimi.
“Baal-perasimi” anina be “gau ihaheḡiḡi-dobidia lohiana”
12 Edia kaivakuku diravadia na unuseni ai e rakatanidia; bena David na e haheḡani, bena e doudia.

13 Filistia taudia ese koura taudia tuan ma e lasi henidia. 14 Bena David ese Dirava ma e nanadaia lou negana ai, Dirava ese e hamaoroa, eto, Basio gavadia; ba raka heḡeḡe, baka
“Baka” be au ta ladana Heberu gado ai.
audia italaidia amo ba mai henidia.
15 Bena reḡe ta baka audia dondia ai ba kamonai, e kara tuari taudia e raka hanaimu na heheto, vada ba raka lasi, ba tuari henidia; badina be Dirava vada e raka lasi guna oi vairamu ai, Filistia edia tuari taudia irahu-masedia totona. 16 Bena David ese Dirava ena haheḡani heḡereḡerena e karaia; bena Filistia taudia e rahudia mase, Gibeon amo ela bona Gesere. 17 Bena David harina na tano iboudiai e piua rohoroho, bona Iehova ese ia garina igari-henina e havaraia, bese iboudiai ediai.

Copyright information for `MEU