1 Chronicles 18

David ese ena basileia e habadaia

Una murinai David ese Filistia taudia e hadareredia bona e hamanaudia; bena ia ese Gata mai ena hanua maraḡidia iboudiai ida na Filistia taudia imadia amo e abidia oho. Ia ese Moab danu e hadarerea, bena Moab taudia na David ena hesiai taudia ai ela, bona heaiva gaudia e henia.

David ese Hadadesere, Soba pavapavana, danu e hadarerea, Hanlat kahana ai, ena pupu na Eufrate sinavaina badibadinai ihaginina totona e laova negana ai. Bena David ese kariota daha-ta bona hosi-gui taudia daha-hitu bona ae-raka taudia gerebu-rua
Gerebu-rua = 20,000.
na iena amo e abidia. David ese kariota hosidia iboudiai na mamudia varovarodia e utu, a kariota sinahu-ta hosidia mo asie utudia.
Bena Suria taudia na Damasko amo ela, Hadadesere, Soba pavapavana, bae durua eto; una negana ai David ese Suria taudia gerebu-rua daha-rua
Gerebu-rua daha-rua = 22,000.
e aladia mase.
Bena David ese tuari oreadia haida na Suria ai e atodia, Damasko ai; bona Suria taudia na David ena hesiai taudia ai ela, bona heaiva ḡaudia e henia. Iehova ese David na kwalimu e henia, e laova gabudia iboudiai lalodiai. Hadadesere ena hesiai taudia esegold kesidia e abi ḡaudia na David ese Ierusalem e laohaidia. Hadadesere ena hanua rua, Tibihata bona Kunu, amo David ese aun labora-labora momo herea e abi; bena Solomon ese ranu nauna bada-hereana bona au-tubua bona ḡau idau-idau na una auri-laboralabora amo e kara.

Tou, Hamat pavapavana, e kamonai David ese Hadadesere, Soba pavapavana, ena tuari oreana idoinai vada e hadarerea. 10 Bena ia ese natuna Hadorama na King David dekena e siaia lao, baine hahenamo henia bona baine imodaia totona, ia ese Hadadesere vada e tuari henia bona vada e hadarerea dainai; badina be una Hadadesere na nega momo Tou ida e tuari. Ia esegold bonasilver bonabronze
“Bronze” na auri labora-laborana ta ladana.
amo e karadia ḡaudia idau-idau na e siaidia lao;
11 unu ḡau danu King David ese e hahelaḡadia, Iehova ena, vada e hadareredia besedia iboudiai edia amo e dadisilver -na bonagold -na ida. Besedia be Edom bona Moab bona Arnono bona Filistia bona Amalek taudia.

12 Abisai, Seruia natuna, ese Edom taudia gerebu-ta sinahu-taurahani
Gerebu-ta sinahu-taurahani = 18,000.
na Damena Kourana ai e aladia mase.
13 Bena ia ese tuari oreadia na Edom ai e atodia; bona Edom taudia iboudiai na David ena hesiai taudia ai ela. Iehova ese David na kwalimu e henia, e laova gabudia iboudiai lalodiai.

14 Taunabunai, David ese Israel idoinai e lohiaia, bona ia ese ena orea taudia iboudiai e hahemaoro henidia mai maoromaorona ida. 15 Ioab Seruia na tuari oreana lohiana; Iehosafat Ahilud na e tore pepadia inaridia tau; 16 Sadok Ahitubu bona Ahimelek Abiatara na hahelaḡa taudia; Savasa na toretore tauna; 17 Benaia Iehoiada na Kerete bona Pelete taudia biagudia. David natuna mamaruanedia na heitatao taudia badadia, hanua pavapavana ena ḡaukara lalonai.

Copyright information for `MEU