1 Chronicles 19

David ese Amono taudia bona

Suria taudia e hadareredia

Una murinai, Nahasa, Amono pavapavana, e mase, bena natuna na ia gabuna ai e lohia. Bena David eto, Hanunu Nahasa baina kara momokani henia, badina be tamana ese e kara momokani heniguva. Taunabunai, David ese gwaukau taudia e siaidia, tauna ihalona totona, tamana dainai. Bena David ena hesiai taudia na Hanunu dekenai e kau, Amono taudia edia tano ai, tauna ihalona totona. A Amono lohiadia ese Hanunu e hereva henia, eto, Oi na o laloamu David ese tauhalo taudia na dekemu vada e siaidia mai dainai ia ese tamamu e matauraiamu a? David ese ena hesiai taudia dekemu ai vada e siaidia badina korikori be bae hetahu, bae hahedarere, bona tano bae hasinadoa, ani? Taunabunai, Hanunu ese David ena hesiai taudia e abidia, auki-huidia e nau, bona edia hahedoki e utudia kwadogi koekoedia ai; bena e siaidia oho. Bena idia na ela. Haida ese idia sivaraidia na David e hamaorolaia, bena ia ese haida e siaidia, idia ida bae hedavari, badina be idia na e hemarai bada herea. Hanua pavapavana, eto, Ieriko ai ba noho ela bona aukimui huidia ma bae tubu, bena ba lou mai.

Amono taudia vada e diba, David lalona vada e hadikaia ediai; bena Hanunu bona Amono taudia esesilver talent
Silver talent daha-ta na readia K800,000 heḡereḡerena, ita eda moni ai.
daha-ta e siaidia, kariota bona hosi-gui taudia na bae vatudia, Mesopotamia bona Arama-maaka bona Soba amo.
Idia ese kariota gerebu-toi daha-rua
Gerebu-toi daha-rua = 32,000.
bona Maaka pavapavana mai ena tuari oreana ida e vatudia; bena idia na ema, Medeba vairanai e taruha. Amono taudia danu edia hanua amo e haboudia, bena tuari ela.
David e kamonai, bena ia ese Ioab, bona tuari taudia mai goadadia iboudiai na e siaidia lao. Bena Amono taudia na e raka lasi, edia tuari ḡaudia e abidia, hanua raka-vareaina ai e gini heḡaeḡae. A hari pavapavana, ema taudia, na sibodia tano paka ai e noho.

10 Ioab na e itaia, tuari na vairanai bona murina kahana ai vada e atodia, bena ia ese Israel edia goada taudia e abidia hidi, Suria taudia ituari-henidia e siaidia lao. 11 A ena tuari taudia oredia na tadina Abisai e henia, baine biagudia, Amono taudia ituari-henidia baela. 12 Ia eto, Suria taudia na egu ai bema goada herea, vada ba durugu; a Amono taudia na emu ai bema goada herea, lau ese baina vasi durumu. 13 Ba goada balaheni; baita haheauka, eda bese dainai, bona eda Dirava ena hanua daidiai; Iehova ese ena lalo-hadai namodia heḡereḡeredia ai baine kara. 14 Taunabunai, Ioab mai bamona ida ela, Suria taudia e tuari henidia, bena idia na ia vairana amo e heau. 15 Amono taudia e itaia, Suria taudia vada e heau, bena idia danu Abisai, Ioab tadina, vairana amo e heau, hanua lalonai e heau vareai. Bena Ioab na Ierusalem ela.

16 Suria taudia na vada e diba, Israel taudia ese idia vada e hadareredia, bena idia ese gwaukau taudia e siaidia lao, Suria taudia Eufrate sinavaina unukahana ai e nohova na e hakaudia mai; Sofaka, Hadadesere ena tuari oreana biaguna, ese e kwaradia. 17 Haida ese David e hamaoroa, bena ia ese Israel taudia iboudiai e haboudia; Ioridane sinavaina e hanaia, e lao henidia, bona ena orea e haheḡaeḡaea, idia ituari-henidia totona. David ese tuari taudia e haginidia hegaeḡae, Suria taudia vairadiai; bena idia na ia ida e tuan. 18 Bena Suria taudia na Israel taudia vairadia amo e heau. Suria edia kariota daha-hitu taudia bona ae-raka taudia gerebu-hani
Gerebu-hani = 40,000.
David ese e aladia mase, bona Sofaka, edia tuari oreana biaguna, danu e alaia mase.
19 Hadadesere ena hesiai taudia ese e itaia Israel taudia ese idia vada e hadareredia, bena idia na David ida e herohemaino, bona ia isiaina e lao heni. Taunabunai una negana amo Suria taudia na asie ura Amono taudia ma bae durudia lou.

Copyright information for `MEU