1 Chronicles 20

David ese Raba e hadarerea

Komukau negana ai, hanua pavapavadia edia tuari lao negana, Ioab ese tuari oreana e hakaua lasi, bena Amono taudia edia tano e e habuaia tari; bena ma ela, Raba e koua heḡeḡe. A David na Ierusalem ai e noho. Bena Ioab ese Raba e tuari henia, bena e hadarerea. Bena David ese edia hanua pavapavana ena havava ḡauna na kwarana amo e abia oho: metauna nagold talent ta, bona lalonai na mai herahera nadina herea-daena ta. Gauna na David kwarana ai e atoa kau. Bena hanua kohuna idau-idau na hanua lalona amo e hua lasi, kohu momo herea. Hanua taudia danu e hakaudia lasi, ḡaukara e henidia, iri bona auri isivadia bona ira amo bae ḡaukara. David ese Amono hanuadia iboudiai na unu e karadia toma. Bena David bona ena orea taudia iboudiai na Ierusalem e lou lao.

David ena orea taudia ese taunimanima ḡaubadabadadia e aladia mase

Una murinai idia na Filistia taudia ida e tuan lou, Gesere ai. Bena Sibekai, tau Husata, ese Sipai, taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta, e alaia mase. Bena Filistia taudia na vada e darere. Bena Filistia taudia ida ma e tuari lou; una negana ai Elhanan lairi ese Lahami, Goliata tau Gata tadikakana, na e alaia mase. Una tau ena io auauna na dabua ihatuna tauna ena au na heto. Ma e tuari lou, Gata ai; unuseni ai tau ḡaulatalata ta e nohova, imana ruaosi bona aena ruaosi kwakikwakidia na tauratoi tauratoi amo; kwakikwakina iboudiai na ruahui-hani. Ia na taunimanima ḡaubadabadadia garadia ta. Una tau ese Israel taudia e ḡonaḡonalaidia, bena Ionatan, David kakana Simea natuna, ese e alaia mase. Ini na Gata taudia ḡaubadabadadia garadia; David imana amo bona ena hesiai taudia imadia amo e hamasedia.

Copyright information for `MEU