1 Chronicles 28

David ese Solomon e hagania dubu baine haḡinia

David ese Israel ena heitatao taudia bona iduhu ta ta edia heitatao taudia, bona hanua pavapavana isiaina e lao heniva oreadia biagudia, bona daha bona sinahu lohiadia, bona hanua pavapavana mai natuna ida edia kohu bona edia boromakau iboudiai ireḡudia taudia, bona hanua pavapavana ena ruma itataona taudia, bona goada-herea taudia bona tuari manada taudia iboudiai, na e haboudia, Ierusalem ai. Bena King David e tore isi, eto.

Tadikakagu bona egu orea taumui e, a kamonai henigu. Lalogu na hadaia dubu auta baina haginia nato, Iehova ena taravatu mauana baine heato gabuna bona eda Dirava aena ihadaina gabuna; bena ihaginina daladia na lailai.
A Dirava ese e hamaorogu, eto: Dubu auta basio haginia, lau ladagu ena, badina be oi na tuari tauna, bona taunimanima raradia vada o hahebubu. Ḡau tamona, Iehova, Israel Diravana, ese tamagu ena ruma taudia iboudiai bogaragidia amo e abigu hidi, Israel baina lohiaia hanaihanai. Badina be ia ese Iuda e abia hidi, baine hegunalai, bona Iuda iduhuna amo lau tamagu ena ruma e abia hidi, bona tamagu natuna bogaragidia amo lau e lalo namo henigu, Israel idoinai baina lohiaia eto. Bona natugu mamaruanedia iboudiai bogaragidia amo (badina be Iehova ese natugu hutuma vada e henigu) ia ese lau natugu Solomon vada e abia hidi, Iehova ena basileia teronona latanai baine helai, Israel baine lohiaia. Ia ese e hamaorogu, eto: Oi natumu Solomon ese egu dubu bona egu maḡu baine haginidia, badina be vada na abia hidi, ia na lau natugu ai bainela, bona lau na ia tamana ai bainala. Bema ia ese egu haheḡani bona egu taravatu baine badinadia namonamo, asi dokona, hari ina dina ai e karamu heḡereḡerena, lau ese ena basileia baina haginia hanaihanai. Taunabunai, harihari Israel taudia iboudiai, Iehova ena hegogo taudia vairadiai, bona eda Dirava ena kamonai ai, Iehova, emui Dirava, ena haheḡani iboudiai ba badinadia bona ba tahudia, bena ina tano namona bavabia oiemu, bona ba rakatania, garana ahudia ai bainela ela bona hanaihanai.

Bona oi, natugu Solomon e, tamamu ena Dirava enai ba manada, bona isiaina ba lao heni mai lalomu idoinai bona mai lalo-uramu idoinai; badina be Iehova ese taunimanima iboudiai lalodia e tahudiamu, bona lalo-hata bona lalo-hadai iboudiai na dibana. Boma tahua, vada ba davaria; a boma rakatania, ia ese baine negemu daure ela bona hanaihanai. 10 Harihari nahuamu a tohoa, badina be Iehova ese vada e abimu hidi, helaḡa gabuna dubuna ba haginia. Ba goada, vada ba karaia.

11 Bena David ese dubu raka-vareaina bona rumana, bona habou-habou daiutudia, bona atai daiutudia, bona laloma daiutudia, bona hebogahisi teronona daiutuna, ikaradia dalana e laloa hata ḡauna na ia natuna Solomon e henia; 12 ma lalona ai e lalo hatalai ḡaudia iboudiai danu: Iehova ena dubu maḡudia, bona hagere-kau heḡeḡe daiutudia, bona Dirava ena dubu ena habou-habou daiutudia, bona herahia helaḡadia ihaboudia daiutudia; 13 bona hahelaḡa taudia bona Levi taudia edia orea, bona Dirava ena dubu ḡaukaradia iboudiai; bona Iehova ena dubu lalona ḡaukaradia ḡaudia iboudiai, 14 ḡaukara ta ta ediagold ḡaudia metaudia, bona ḡaukara ta ta ediasilver ḡaudia metaudia; 15 bona lamepa patadia,gold amo e kara ḡaudia, mai lamepadia ida, metaudia; lamepa patadia ta ta mai lamepadia ida ediagold metaudia, bona lamepa patana ta mai lamepana ida ediasilver metaudia, lamepa patadia ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara heḡereḡeredia; 16 bona flaoa helaḡana patadia ta ta ediagold metaudia, bonasilver patadia ediasilver metaudia; 17 bonagold ḡoeva-daena, kahi bona kibokibo bona kehere ikaralaidia; bonagold dihudia ta ta metaudia; bonasilver dihudia ta ta metaudia; 18 bona muramura mai bonadia patana,gold ḡoeva-daena amo e karaia ḡauna, metauna; bona hanidia e toi roro, Iehova ena taravatu mauana e goru ahu, kerubidia ediagold kariotana danu e laloa hata. 19 Ini iboudiai na Iehova imana ena toretore ḡaudia ese e hahedinaraidia ḡoeva, ḡaukara iboudiai na bae hekara e helalo hatalai heḡereḡerena.

20 Bena David ese natuna Solomon e hamaoroa, eto, Ba goada, ba boga auka, ba karaia. Basio gari, kudoumu basine hetaha, badina be Dirava Iehova, lauegu Dirava, na oi ida. Ia na basine lalomu rea bona basine rakatanimu, ela bona Iehova ena dubu gaukaradia iboudiai bae ore. 21 A itaia, hahelaḡa taudia bona Levi taudia oreadia, Dirava ena dubu ḡaukaradia iboudiai ikaradia taudia; bona lalo-ura taudia iboudiai, ḡaukara idau-idau ikaradia mai dibadia taudia, na oi ida, ḡaukara idoinai lalonai; bona heitatao taudia bona taunimanima iboudiai ese oiemu haheḡani bae badinadia.

Copyright information for `MEU