1 Corinthians 16

Emui herahia

Boubou, helaḡa taudia idurulaidia, na ekalesia Galatia ai na haḡanilaidia heḡereḡerena umui danu ba karaia. Pura dinana gini-gunana umui ta ta ese taidia taidia bavato tabe, emui ḡaukara anidia vada e tubu heḡereḡerena; bena baina vasi negana ai boubou ḡaukarana be baine mia. Bena dekemui ai baina kau negana ai, ba gwauraidia hidi taudia na revareva ba henidia, baina siaidia, emui herahia ḡaudia Ierusalem bae laohai. A boma ura, lau danu idia ida bama lao.

Hahetoni herevadia

Makedonia baina rakaia hanai, bena baina vasi. Badina be egu lalohadai be Makedonia do baina rakaia hanai guna, bena dekemui ai baina noho taritari, reana ela bona keru negana baine doko. Bena una negana ai umui ese ba durugu egu laolao idoinai. Badina be asina uramu harihari rakagu ai baina itamui, to Lohiabada baine ura, lau na dekemui ai baina noho taritari na tomamu. A Efeso ai baina noho ela bona Pentekoste negana; badina be iduara badana vada eme hekeho, egu ḡaukara baine ḡoeva, to inaida na hutuma.

10 Timoteo baine vasi negana ai, nahuamui ba toho, bavabia dae, dekemui ai baine noho; badina be ia ese Lohiabada ena ḡaukara e karaiamu, lau hegereḡeregu. 11 Taunabunai, tau ta ese basine dadaraia; a maino ai ba durua, dekegu bainema. Badina be ia, mai varavarada haida ida, na naridiamu. 12 A varavarada Apolo vada na noia goadagoada, varavarada haida ida bae vasi nato; to ia na se ura, harihari basine vasi e tomu, a nega namona baine davaria bena baine vasi.

13 Ba gima. Abidadama ai ba gini tutuka-tutuka. Ba haheauka. Ba goada. 14 Emui ḡaukara idoidiai na lalokau ai ba kara.

15 Varavaragu e, na hahealo henimuimu, Stefana mai ena ruma taudia na dibamui, idia na helalo-kerehai taudia gini-gunadia Akaia ai; idia danu sibodia e hegwaurai, helaḡa taudia isiaidia bae lao heni. 16 Taunabunai, unuhetomadia, bona ai ida a ḡaukara heboumu bona a hekwarahi heboumu taudia iboudiai, ba kamonai henidia.

17 Lau na moalemu badina be Stefana bona Forotunato bonaAkaiko vada e gini dae dainai; badina be umui na dia iniseni ai, to idia daidiai egu ai e heḡereḡere. 18 Badina be idia ese lau lalogu vada e hamauria, bona umui lalomui danu. Unu e kara tomamu taudia na bavabidia dae.

19 Ekalesia oreadia Asia ai ese e hanamomuimu. Akula bona Priskila, ekalesia oreana edia ruma ai e heboumu taudia ida, ese e hanamomui badabadamu Lohiabada ladana ai. 20 Varavara iboudiai ese e hanamomuimu. Ba hahenamo heheni, mai haherahu helaḡana ida.

21 Lau Paulo egu hahenamo herevana binai, imagu ai name torea. 22 Tau ta ese Lohiabada basinema ura henia, bema uduguiraia. Emai Lohiabada e, aoma! 23 Lohiabada Iesu Keriso ena harihari-bada emui ai baine mia. 24 Egu lalokau be umui iboumui ai emui ai, Keriso Iesu lalonai. Amen.

Copyright information for `MEU