1 Corinthians 4

Taunimanima ese ini bae lalolmai toma: ai na Keriso ena hesiai taumai bona Dirava ena hereva hehuni iregudia taumai. Matona, ireḡudia taudia namodia be kara momokani taudia. Lauegu lalo-hadai binai: umui ese ba hahemaoro henigu, eiava taunimanima haida ese, una na ḡau pipikina mo. Lau danu sibogu asina hahemaoro heni, badina be egu kerere ta asina lalo davari. To una dainai maoromaorogu basie gwaurai; ihahemaoro-henigu tauna na Lohiabada. Taunabunai, ḡau ta basio hahemaoro henia, negana be dounu; ela bona Lohiabada bainema. Ia ese dibura ai e hehunimu ḡaudia na diari ai baine veri lasi; taunimanima edia lalo-hadai danu baine hahedinarai. Bena taunimanima ta ta Dirava ese baine hanamodia.

Varavaragu e, umui daimui ai ini ḡau vada na gwaurai, lau bona Apolo latamai ai; bena ai emai amo vada ba diba, Buka Helaḡa ai e tore herevadia ba badinadia, ta bavabia dae una ta ba dadaraia na garina. Be, daika ese oi mo e ha-idaumu? Bona dahaka ḡau oi dekemu ai, a tau ta ese se henimu? A bema ta ese e henimu, dahaka dainai o heaḡilaiamu, ta basinema henimu na heto? Umui na ina harihari vada o boga kunumu; umui na ina harihari taḡa taumui; umui na lohia o tomamu, a ai be lasi. Boma lohia momokani bema namo, bena ai be umui ida baitama lohia hebou. Badina be lau na tomamu Dirava ese ai aposetolo taumai na gabe taumai ai vada e halaomai, vada e revamai mase; badina be tanobada bona aneru bona taunimanima bae raraia hebou ḡauna ai vada e halaomai. 10 Ai na kakavakava Keriso dainai, a umui na Keriso lalonai o aonegamu. Ai na mamanoka-mamanoka, a umui na gogoada. Umui na e heatolaimuimu, a ai na e ihi-ihiraimaimu. 11 Dina iboudiai ema bona harihari e hitolomaimu, a ranu masemu, asi emai dabua, e tutumaimu, asi emai noho gabuna. 12 A hekwarahimu, imamai amo a ḡaukaramu. E uduguiraimaimu, to a hanamodiamu; e daḡedaḡe henimaimu, to a haheaukamu; 13 ladamai e hadikamu, to a hamarumarudiamu. Tanobada taḡena ai bona ḡau iboudiai momodia ai vada e halaomaimu ema bona harihari.

Do baina igomui ita

14 Ini hereva asina toremu umui ihahemaraimui totona; a natugu, egu lalokau, bama sisiba henidia heḡereḡerena ai umui na sisiba henimuimu. 15 Ena be ihadibamui taudia Keriso ai bema gerebu ta, to tamamui basiema hoho; badina be Keriso Iesu bagunai lau ese sivarai namo ai na havaramui. 16 Taunabunai lau na noimuimu, lau ba haḡoigu. 17 Badina bunai Timoteo vada na siaia vasi dekemui ai; ia na egu lalokau merona mai momokanina ida, Lohiabada alonai. Ia ese egu ḡaukara Keriso Iesu lalonai baine hahelalolaimui, gabu idoidiai ekalesia iboudiai na hadibalaidia heḡereḡerena.

18 Haida na vada e hekokorokumu, badina be idia banava lau na basina vasimu e tomu. 19 A Lohiabada baine ura, lau na asi vanahana baina vasi; bena hekokoroku taudia baina dibadia; edia hereva basina diba, edia siahu mo baina diba. 20 Badina be Dirava ena basileia na dia hereva ai, to siahuna ai e miamu. 21 Dahaka o uramu? Kwadi-kwadi auna baina vasilaia, eiava lalokau bona manilu ai baina vasi.

Copyright information for `MEU