1 Kings 11

Solomon e kara havara

King Solomon ese idau bese hahinedia diaḡau e ura henidiava: Farao natuna hahinena, bona Moab bona Amono bona Edom bona Sidono bona Hiti hahinedia. Unu bese na Iehova ese Israel taudia vada e herevalai henidia, eto, Basio adavadia bona basie adavamui, badina be idia na momokani lalomui bae girodia hanai, edia dirava ediai. A Solomon ese unu hahine na e ura henidia lalo-dikava. Ia adavana korikori, lohia hahinedia, na sinahu hitu; ma hahine haida sinahu toi danu e adavadia; bena adavana verina ese lalona e aniava. Badina be Solomon vada e buruka negana ai, ia adavana ese lalona e giroa hanai, dirava idaudia ediai; ia lalona ese Iehova, ena Dirava, se badinaia momokani, tamana David lalona ese e badinaiava heḡereḡerena. Badina be Solomon ese Astaroto, Sidono taudia edia dirava hahinena, bona Milkom, Arnono taudia edia dirava dikana, e badinadiava. Taunabunai, Solomon na e kara havara Iehova vairanai, Iehova se badinaia ḡoevaḡoeva, tamana David ese e badinaiava heḡereḡerena. Bena Solomon ese Kemoso, Moab taudia edia dirava dikana, bona Molek, Amono taudia edia dirava dikana, edia atai gabuna helaḡana e hadaia, ororo ta dorina ai, Ierusalem mairiveina kahana ai. Unu mo e kara toma, adavana idau bese hahinedia edia; bena idia ese edia dirava vairadiai muramura mai bonadia e gabu bona boubou ḡaudia e hahelaḡadia.

Bena Iehova ese Solomon e badu henia, badina be ia lalona ese Iehova, Israel Diravana, nega rua e hahedinarai henia 10 bona e hagania dirava idaudia basine badinadia Diravana, na e rakatania. Ia ese Iehova ena haheḡani se badinaia. 11 Taunabunai, Iehova ese Solomon e hamaoroa, eto, Lalomu na eneheto bona egu gwauhamata bona egu taravatu, na haḡanilaimu ḡaudia, na so badinadia dainai, lau na momokani basileia oiemu amo baina darea oho, emu hesiai tauna baina henia. 12 A, tamamu David bagunai oiemu mauri dinadia ai basina karaia, a oi natumu imana amo do baina darea oho. 13 Ḡau tamona, basileia idoinai basina darea oho; a iduhu ta na natumu baina henia, egu hesiai tauna David bagunai, bona Ierusalem, na abia hidi hanuana, dainai.

Solomon inaina

14 Iehova ese Solomon ana inai tauna ta e haginia; ia na Hadad, Edom tauna, Edom pavapavadia edia iduhu tauna ta. 15 Badina be David na Edom ai e nohova negana ai, Ioab, tuari oreana biaguna badana, na mase taudia iguridia totona ela, bena ia ese Edom mamaruanedia iboudiai e aladia mase; 16 badina be Ioab bona Israel oreana idoinai na hua tauratoi unuseni ai e nohova, ela bona Edom mamaruanedia iboudiai vada e aladia ore. 17 A Hadad na Aigupto e heau lao, Edom taudia haida, ia tamana ena hesiai taudia, ida. Una negana ai, Hadad na do mero maragi. 18 Idia na Midian amo e tore isi, Paranlai eha kau, bena Paran taudia haida e abidia, idia ida Aigupto ela, Farao, Aigupto pavapavana, dekenai e kau. Farao ese ruma auta e henia, bona aniani e henia loulou, dina iboudiai; bona tano danu e henia. 19 Farao ese Hadad e lalo namo henia; taunabunai ia ese ia adavana,Queen Tapene, tadina e henia, baine adavaia. 20 Hari Tapene tadina ena amo ia ese natuna maruanena, ladana Genubata, e havaraia; bena Tapene ese una mero na Farao ena ruma ai rata amo e butua oho. Hari Genubata na Farao ena ruma ai e nohova, Farao natuna mamaruanedia bogaragidiai. 21 A Hadad na Aigupto ai harina e kamonai, David na tubu tama dekediai vada e mahuta, bona Ioab, tuari oreana biaguna badana, vada e mase; bena Hadad ese Farao e noia, eto, Mani a kahugu nege, egu tano korikori bainala. 22 A Farao ese e haere henia, eto, Egu ai dahaka ḡau ai o dabumu dainai emu tano korikori ilou-henina dalana o tahuamu? A ia ma e noia, eto, Mani emu kara a kahugu nege mo.

23 Dirava ese inaina ta ma e hatorea isi, ladana na Reson Eliada; ia ese biaguna Hadadesere, Soba pavapavana, vada e heautania. 24 Ia ese tatau haida e haboudia, dadidadi oreana ta biaguna ai e hahelao, David ena ala-ala murinai. Bena idia na Damasko ela, unuseni ai e nohova; bena ia na Damasko pavapavana ai e halaoa. 25 Solomon ena dina iboudiai una tau ese Israel taudia e inai henidiava, bona e kara dika henidiava, Hadad heḡereḡerena. Ia ese Israel e inai henia badava, bona Suria e lohiaiava.

26 Ieroboam Nebata, Efraim tauna ta, Sereda amo, Solomon ena hesiai tauna ta, sinana na vabu ta ladana Serua, ia ese danu hanua pavapavana e inai heniava. 27 Hanua pavapavana e inai heniava badina binai: Solomon ese Milo kohorona e haginia, bona tamana David ena hanua maḡuna e ha-aukaia. 28 Hari eregabe tauna Ieroboam na mai aonegana; bena Solomon ese e itaia ia na ḡaukara dikadika tauna dainai ia ese Iosef ena iduhu ai e hagaukaradia taudia biagudia ai e halaoa.

29 Una negana ai, Ieroboam na Ierusalem amo e raka lasi, bena peroveta tauna ta, ladana Ahia, tau Silono, ese dala ai e davaria. Hari Ahia na dabua matamatana ta vada e hahedokilaia; bona idia raruosi na sibodia una tano paka ai. 30 Bena Ahia ese ena dabua matamatana e dokia oho, e darea, siri gwauta-rua. 31 Bena ia ese Ieroboam e hamaoroa, eto, Siri gwauta bavabi emu; badina be Iehova, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: a itaia, basileia na Solomon imana amo baina darea, iduhu gwauta na oi baina henimu; 32 a ia be egu hesiai tauna David bagunai bona Israel iduhudia amo na abia hidi hanuana Ierusalem dainai, iduhu ta do baine abia. 33 Badina be ia ese vada e rakatanigu, Astaroto, Sidono taudia edia dirava hahinena, bona Kemoso, Moab diravana, bona Milkom, Amono diravana, vada e toma henidia diho; ia danu egu dala ai se rakamu, lau vairagu ai kara maoromaoro se karamu, bona egu taravatu bona egu hahedua herevadia se badinadiamu, tamana David ese e badinadiava heḡereḡerena. 34 Ḡau tamona, lau na basileia idoinai ia imana amo basina abia oho; ena mauri dinadia iboudiai ena lohia gabuna ai baina hanohoa, egu hesiai tauna David, na abia hidi bona egu haheḡani bona egu taravatu e badinadiava tauna, dainai. 35 A basileia na ia natuna imana amo baina abia oho, bena oi baina henimu, iduhu gwauta. 36 Ḡau tamona, ia natuna na iduhu ta baina henia, egu hesiai tauna David ena lamepa na Ierusalem, na abia hidi lau ladagu baine noholaia hanuana, lalonai lau vairagu ai baine mia helaoreana. 37 A oi baina abimu, lalomu e ura henimu ḡaudia iboudiai na oi ese ba lohiadia, bona Israel pavapavana ai baola. 38 Bena baina haḡanilaimu haheganidia ihoudiai boma kamonaidia, bona egu dala ai boma raka, bona egu taravatu bona egu haheḡani boma badinadia, egu hesiai taudia David e karava heḡereḡerena, lau ese baina bamomu, bona garamu baina haginia auka, David na kara henia heḡereḡerena, bona Israel na oi baina henimu. 39 David garana na ina dainai baina hahisihisia, to dia ela bona hanaihanai.

40 Taunabunai, Solomon ese Ieroboam iala-masena dalana e tahua. A Ieroboam e tore isi, e heau, Aigupto ela, Sisaka, Aigupto pavapavana, dekenai; ia na Aigupto ai e nohova ela bona Solomon e mase.

Solomon e mase

41 Solomon ena kara oredia, ena kara iboudiai bona ena aonega, na Solomon ena kara bukana ai vada e tore, ani? 42 Solomon na Israel idoinai Ierusalem ai e lohiaia laḡanidia na hari-ahui. 43 Bena Solomon na tubu tama dekediai e mahuta; tamana David ena hanua ai e guria. Ia natuna Rehoboam ese ia gabuna ai e lohia.

Copyright information for `MEU