1 Kings 2

David ese Solomon e haḡania

David ena mase vada e kahira-kahira negana ai, ia ese ia natuna Solomon e haḡania, eto, Lau na tanobada idoinai ena lao dalana ai na laomu. Ba goada, tau doḡadoḡa ai baola. Iehova, emu Dirava, ena hahedua ba badinaia, ena dala ai ba raka, bona ena taravatu bona ena haheḡani bona ena hadediba herevadia bona ena hahediba herevadia ba badinadia, Mose ena taravatu ai e hetore na heto, emu kara iboudiai Ialodiai bona ba lao heni gabudia iboudiai lalodiai namomu baine bada helaoreana, bona Iehova ese ena hereva baine hamomokania helaoreana. Badina be ia ese e herevalaigu, eto, Natumu na edia dala nahuadia bema toho, bena lau vairagu bema raka mai heabidadamadia ida bona mai lalodia bona laumadia idoidiai ida, oi garamu ta basine moru Israel teronona ihelai-kauna ai. Ina danu, oi dibamu Ioab Seruia ede e karagu toma, bona Israel tuari oreadia biagudia raruosi, Abnere Nere bona Amasa Ietere, ede e karadia toma. Ia ese e aladia mase, tuari ai e hebubu rarana na maino negana ai davana e abia, bona asi edia kerere taudia raradia na egu gaba ḡauna ai bona egu tamaka ai e hahebubua. Taunabunai, emu aonega heḡereḡerena ai ba kara, to kwarana na mase gabuna bainela dia maino ai. A Barasilai, tau Gilead, natuna ba hanamodia, emu dabara ai e anianimu taudia bogaradiai bae aniani; badina be kakamu Absalom ena amo na heau negana ai idia ese unu e karagu toma. Simei Gera, tau Beniamina, Bahurimi amo, danu na oi dekemu ai. Mahanaim nala dinana ai ia ese hereva metaudia amo e ihi-ihiraigu; bena Ioridane sinavaina badinai lau dekegu ai e diho ema negana ai na na gwau henia hamata, Iehova ladana ai, nato, Dare amo basina alamu mase. Taunabunai, basioto ia na asi ena kerere, badina be oi na mai aonegamu; ba diba ede ba kara henia toma; ia kwarana mai rarana ida mase gabuna ai ba hadihoa.

David na e mase

10 Bena David na tubu tama dekediai e mahuta; David ena hanua ai e guria. 11 David ese Israel e lohiaia laḡanidia na hari-ahui: laḡani hitu Heberon ai bona laḡani toi-ahui toi Ierusalem ai. 12 Taunabunai, Solomon ese tamana David ena terono ai e helai, bona ena basileia na e gini tutuka-tutuka.

Solomon na ena basileia e haginia

13 Bena Adonia Hagiti na Solomon sinana Bataseba dekena ela. Hahine na eto, Mai mainomu ida oma a? Tau na e haere, eto, Oibe, mai mainogu ida. 14 Ma eto, Aina hereva henimu na tomu. Hahine na eto, A hereva. 15 Ia eto, Oi dibamu basileia na egu, bona Israel taudia iboudiai edia lalohadai idoinai be lau ese baina lohiadia eto; ḡau tamona, basileia na vada e hanai, tadigu enai, badina be Iehova ena amo vada e abia. 16 Harihari egu noinoi oiemu ai na tamona; basio dadaraia. Hahine na eto, A hereva. 17 Ia eto, Mani emu kara King Solomon ba noia, ia ese Abisaga, hane Suneme, baine henigu, baina adavaia; badina be ia ese oiemu noinoi basine dadaraia. 18 Bataseba eto, Namo, hanua pavapavana na oi daimu ai baina noia.

19 Taunabunai Bataseba na King Solomon dekena ela, Adonia dainai baine hereva henia totona. Bena hanua pavapavana e tore isi, ia ida e hedavari, bena e igo henia diho. Una murinai ia na ena terono ai e helai, bona e hahedua, helai ḡauna ta bae mailaia, hanua pavapavana sinana ena; bena hahine na ia idibana kahana ai e helai diho. 20 Bena hahine na eto, Mai egu noinoi maraḡina tamona emu ai; basio dadaraia. Hanua pavapavana ese e haere henia, eto, Sinagu e, a noinoi; emu noinoi basina dadaraia. 21 Hahine na eto, Abisaga, hane Suneme, na kakamu Adonia ba henia, ia ese baine adavaia. 22 Bena King Solomon ese sinana e haere henia, eto, Badina be dahaka Abisaga, hane Suneme, o gwauraiamu, Adonia ena? Basileia danu ba gwauraia iena; badina be ia na kakagu, bona iena kaha ai na hahelaḡa tauna Abiatara, bona Ioab Seruia danu. 23 Bena King Solomon na Iehova ladana ai e gwau hamata, eto, Ina hereva ese Adonia ena mauri basinema abia oho, Dirava ese dava metau-hereana bema henigu. 24 Taunabunai, Iehova, e haginigu bona tamagu David ena terono ai e atogu bona ena gwauhamata heḡereḡerena ai egu iduhu vada e haginia Diravana, e maurimu heḡereḡerena, Adonia na hari dina ai bae alaia mase. 25 Taunabunai, King Solomon ese Benaia Iehoiada e siaia; bena ia ese e rahua mase.

26 Bena hanua pavapavana ese hahelaḡa tauna Abiatara e hereva henia, eto, Emu tano Anatoto baola; badina be davamu maorona na mase. A ina nega ai basina alamu mase, badina be Ḡaubada Iehova ena maua helaḡana na tamagu David vairanai o huaiava, bona tamagu ida o hisihisi hebouva, iena hisihisi iboudiai lalodiai. 27 Taunabunai, Solomon ese Abiatara na Iehova ena hahelaḡa tauna dagina amo e lulua lasi; unu amo ia ese Iehova ena hereva, Silo ai Eli ena iduhu e herevalaia herevana, na e hamomokania.

28 Una kara harina na Ioab enai e kau. Ioab ese Adonia e duruava, ḡau tamona Absalom na se duruava. Bena Ioab ese Iehova ena kalaga helaḡana e heau henia, bona ihaboulaina patana doana e dogodia tao. 29 Bena haida ese King Solomon e hamaoroa, eto, Ioab ese Iehova ena kalaga helaḡana vada e heau henia; ia na ihaboulaina patana badibadinai. Bena Solomon ese Benaia Iehoiada e siaia, eto, Aola, ba rahua mase. 30 Taunabunai, Benaia na Iehova ena kalaga helaḡana ai e kau, bena ia ese Ioab e hereva henia, eto, Hanua pavapavana e haheduamu, e tomu, A raka lasi. A Ioab eto, Lasi, iniseni ai baina mase. Bena Benaia ese una hereva e laohaia hanua pavapavana enai, eto, Ioab na unu e hereva toma, bona unu e haere henigu toma. 31 Bena hanua pavapavana eto, Ena hereva heḡereḡerena a karaia, bavalaia mase, bena ba guria; unu amo rara na Ioab ese e hahebubua kava gwauna na lauegu amo bona tamagu dihina amo bavabia oho. 32 Iehova ese ena rara-hebubu karadia na ia sibona kwarana ai baine haloudia, badina be ia ese tamagu e halahuia, kara maoromaoro ai bona kara namo ai ia e hereaiava taudia rarua na e ala-ala henidia bona dare amo e aladia mase: ta be Abnere Nere, Israel tuari oreana biaguna, ma ta be Amasa letere, Iuda tuari oreana biaguna. 33 Taunabunai, idia raradia gwauna na Ioab kwarana ai bona ia garana kwaradia ai baine lou, bona baine mia hanaihanai; a David bona ia garana bona ena ruma bona ena terono ediai Iehova ena maino baine mia hanaihanai. 34 Bena Benaia Iehoiada na e dae ela; bena ia ese Ioab e botaia bona e hamasea; bena ena ruma ai e guria, tano gagaena ai. 35 Bena hanua pavapavana ese Benaia Iehoiada na tuari oreana biaguna ai e halaoa, Ioab gabuna ai. Hanua pavapavana ese danu hahelaga tauna Sadok na Abiatara gabuna ai e atoa.

36 Bena hanua pavapavana erena e siaia, Simei e boiria, e hamaoroa, eto, Emu ruma auta na Ierusalem ai ba haginia; unuseni ai ba noho, bona unu amo basio raka lasi, gabu ta basiola. 37 Badina be ba diba momokani, ba raka lasi bona Kidron sinavaina ba hanaia dinana ai vada ba mase; raramu na oi sibomu kwaramu ai baine mia. 38 Bena Simei ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Emu hereva na namo; egu lohia bona egu pavapava emu hereva heḡereḡerena, emu hesiai tauna na unu baina kara toma. Taunabunai, Simei na dina momo Ierusalem ai e nohova.

39 Laḡani toi e ore, bena nega ta Simei ena hesiai taudia rarua na e heau, Akisi Maaka, Gata pavapavana, dekena ela. Haida ese Simei e hamaoroa, eto, A kamonai, emu hesiai taudia na Gata ai. 40 Bena Simei e tore isi, doniki ta e heḡaeḡaelaia, bena ena hesiai taudia itahudia totona Gata ela, Akisi dekenai. Simei ese ena hesiai taudia eha abidia, Gata amo e loulaidia.

41 Haida ese Solomon e hamaoroa, Simei na Ierusalem amo Gata ela, ma e lou. 42 Bena hanua pavapavana erena e siaia, Simei e boiria, e gwau henia, eto, Iehova vairanai asina hagwauhamatamu a? Asina sisiba henimu, asinato “Ba diba momokani, ba raka lasi gabu ta baola negana ai vada ba mase”, a? Bena oi ese o haere henigu, oto “Emu hereva na namo, baina kamonaia”. 43 Benaini, dahaka dainai emu gwauhamata Iehova enai, bona lau ese - na hahedua henimu haheganina, so badinadia a? 44 Bena hanua pavapavana ese Simei e hamaoroa, eto, Tamagu David o kara dika heniava karadia iboudiai na sibomu lalomu ai dibamu; taunabunai Iehova ese emu kara dika idoinai na oi sibomu kwaramu ai baine haloua. 45 A King Solomon ese hahenamo baine abia, bona David ena terono na Iehova vairanai baine gini hanaihanai. 46 Bena hanua pavapavana ese Benaia Iehoiada e haḡania; bena ia na ela, una tau e rahua mase.

Taunabunai, basileia na Solomon imana ai e gini tutuka-tutuka.

Copyright information for `MEU