1 Kings 7

Solomon ena ruma ihaginina

Laḡani gwauta-toi lalodiai Solomon ese ena noho rumana e haginia, unu laḡani lalodiai idoinai e ha-orea.

Ruma ladana Lebanon Udana Rumana e haginia. Ena lata na kiubit sinahu-ta, lababana na kiubit imahui, bona harana latana na kiubit toi-ahui. Sida au-tubuadia ere toi e haginidia, bona sida lavadia na au-tubua latadiai e atodia. Atai ai, sida audia amo e koua, unu au-tubua hari-ahui ima, ere ta ta ai gwauta-ima gwauta-ima e haginidia ḡaudia, latadiai e karadia daiutudia daediai. Gaba-mauru na ere toi, ruma kahana kahana ai ere ta ta ai e hevaira heheni. Iduara bona gaba-mauru na kaha haniosi heḡereḡeredia ḡaudia; bona gaba-mauru na e hevaira heheni ere toiosi ai.

Ruma ladana Au-tubua Rumana danu e haginia; ena lata na kiubit imahui, lababana na kiubit toi-ahui. Ia vairanai na dehe toi-lasi rumana, mai au-tubuadia bona mai guhina.

Ruma ladana Terono Rumana danu e haginia, taunimanima baine hahemaoro henidia gabuna, Hahemaoro Rumana ai bainela. Sida audia amo e karaia, reirei amo ela bona toidae.

Ia sibona baine noholaia rumana, maḡu ta ai, una ruma murina kahana ai, na una dala heḡereḡerena ai e karaia. Solomon ese danu ruma auta ma e haginia, una ruma heḡereḡerena, Farao natuna, vada e adavaia hahinena, ena.

Ini ruma iboudiai na dava-bada nadidia amo e haginidia; nadi iboudiai na e hahetohodia, bona iri amo e iridia ḡoevagoeva, kahana kahana, badidia ela bona doridia, bona Iehova ena dubu maḡuna ela bona maḡu badana. 10 Ruma badidia na dava-bada nadidia bada-hereadia: haida edia bada na kiubit taurahani, ma haida gwauta. 11 Idia latadiai danu dava-bada nadidia, e hahetoho bona e utu ḡoevaḡoeva ḡaudia, e heato, bona sida audia danu. 12 Maḡu badana na e utu nadidia ere toi ese e ḡeḡea ahu, bona sida audia ere ta idia latadiai; ma ia lalonai Iehova ena dubu maḡuna danu unuheto, bona dehe toi-lasi rumana danu.

Hirama ena heduru ḡaukaradia, dubu ena

13 Bena King Solomon e hesiai, Hirama na Turo amo e hakaua mai. 14 Hari Hirama na vabu ta natuna, Napatali iduhuna amo, a tamana na tau Turo, auri labora-labora igaukaralaina tauna. Ia na mai aonegana bona mai ena lalo-parara; ia na ima idibaka tauna danu, auri labora-labora iḡaukaralaina ai. Ia na King Solomon dekena ema, ena ḡaukara idoinai e karaia.

15 Ia ese au-tubua rua auri labora-labora e havevea bona e hahetaria ḡauna amo e karadia. Au-tubua ta ena lata na kiubit gwauta-taurahani, bona ena kuboro na kiubit gwauta-rua. Ia na auri kuborona lalona kohua; kopina udunana na ima kwakikwaki hani e haheboudia udunana heḡereḡerena. Au-tubua iharuana danu unu e karaia toma. 16 Auri labora-labora e havevea ḡauna amo au-tubua kwaradia ikorodia rua e karadia, au-tubua doridia ai e atodia kau. Kwara ikorona ta ena lata na kiubit ima, iharuana danu ena lata na kiubit ima. 17 Bena ḡau haida auri amo e karadia reke-dae, bona herahera ḡaudia e moḡedia kuboro, au-tubua kwaradia ikorodia ḡaudia ihaheralaidia, ta au-tubua ta ena, ma ta au-tubua ta ena. 18 Unuhetomana, rimono
“Rimono” na au huahua ta ladana, Heberu gado ai.
huahuadia laulaudia danu e kara, ere rua ai e karadia, hari reke hetomana e ḡeḡelaia, au-tubua kwarana ikorona ḡauna iḡovalaina. Ma iharuana danu unu e karaia toma.
19 Dehe au-tubuadia kwaradia ikorodia ḡaudia ita-itadia na sosana
“Sosana” na au heraherana ta ladana, Heberu gado ai.
heraheradia na heheto; edia lata na kiubit hani.
20 Hari kwara ikorodia gaudia na au-tubua doridia ilahasi kuborodia latadiai e ato kau, hari reke-hetomana badinai. Rimono huahuadia iboudiai na sinahu rua, e ato heḡeḡe ere rua ai. Kwara ikorona ḡauna iharuana danu unuheto. 21 Hari au-tubua na dubu dehena vairanai e haginidia; ta diho kahana ai e haginia, ladana e hatoa lakin; ma ta mirigini kahana ai e haginia, ladana e hatoa Boa. 22 Au-tubua doridia ai na sosana heraheradia laulaudia. Autubua ikaradia na unu e ha-orea toma.

23 Bena ranu nauna bada-hereana ta auri labora-laborana, e havevea ḡauna, amo e karaia. Ia na kuboro-kuboro; ena lababa na kiubit gwauta, harana latana na kiubit ima, bona e hahetohoa heḡeḡe na kiubit toi-ahui. 24 Isena henunai na popou laulaudia, kiubit toi-ahuiosi ai e kara, nau e haheḡegea dae; hari popou na ere rua ai e kara, nau ai e karaia kau tamona, e hahetaria negana ai e hahetaridia hebou. 25 Hari nau na boromakau mamaruanedia laulaudia gwauta-rua latadiai e helai kau: toi mirigini kahana e vaira henia, ma toi lahara kahana, ma toi diho kahana, ma toi laurabada kahana. Hari nau na idia latadiai e heato kau, bona iboudiai e hekunu heheni. 26 Nau udunana na ima palapala lababana heḡereḡerena; isena na kehere isena heḡereḡerena, sosana heraherana na heto. Ia anina na ranu bata
“Bata” na Heberu taudia edia ranu ihahetohona ḡauna ta. Bata daha-rua = 10,000.
daha-rua.

27 Ia ese danu rerue gwauta auri labora-labora amo e karadia. Rerue ta ena lata na kiubit hani, lababana na kiubit hani, bona harana latana na kiubit toi. 28 Hari rerue na ini e karadia toma: idia na mai habahabadia, tua ta ta auridia ai e kapa vareai; 29 bona unu tua ta ta auridia ai e kapa vareai habahabadia ai na leona bona boromakau mamaruanedia bona kerubi laulaudia. Hari tua ta ta ohe auridia ai, leona bona boromakau mamaruanedia laulaudia daediai bona henudiai, isedia ihaheinidia na e haheradia heḡeḡe. 30 Rerue ta ta na mai ava-keikeidia hani, auri labora-labora ḡaudia; itoilaidia auridia danu na auri labora-labora. Daiguni haniosi ai na tohe iabi-isina auridia; unu auri na e hahetaria ḡauna amo e karadia, ta ta mai heraheradia ohedia ai. 31 Kwarana harana latana na kiubit ta, bona lalona na kohua mauru heḡeḡe, au-tubua lalona na heto; ena dobu na kiubit ta mai kahana. Hari lalo-heḡeḡe isena na mai heraherana; habahabana na mai daigunina hani, dia kuboro. 32 Ava-keikeidia haniosi na habahaba henudiai; itoilaidia auridia bona rerue na auri tamona amo e hekara. Ava-keikei ta harana na kiubit ta mai kahana. 33 Hari ava-keikeidia na e karadia kariota ava-keikeina na heto; itoilaidia auridia bona ava-keikei auridia bona ito'o-tao auridia bona bogaragi idogo-taolaina auridia iboudiai na e hahetaria aurina amo e karadia. 34 Tohe iabi-isina auridia na hani, rerue daigunidia haniosi ai; auri bona rerue na auri siri tamona amo e hekara. 35 Rerue kwarana ai na auri kuborona ta, harana latana na kiubit kahana; ena lada-tao auridia bona ena habahaba na auri tamona amo e hekara. 36 Bona lada-tao auridia bona habahabadia ai ia ese kerubi bona leona bona pamu audia laulaudia e koro, edia bada heḡereḡeredia, bona heraheradia danu e kara heḡeḡe. 37 Rerue gwauta-osi na unu e karadia toma; iboudiai na e karadia heḡereḡere, hahetohodia bona oromadia na tamona.

38 Ranu tohedia gwauta na auri labora-laborana amo e karadia; tohe ta anina na bata hari-ahui,
Bata hari-ahui = 1500 litres sisivana.
bona ihahetohona na kiubit hani. Rerue gwauta-osi ta ta mai edia tohe.
39 Hari rerue na e atodia, dubu diho kahana ai ima, bona dubu mirigini kahana ima; a hari nau bada-hereana na dubu laurabada kahana daigunina ai e atoa.

40 Hirama ese danu uro bona gaga bona nau e karadia. Taunabunai, King Solomon ese e henia ḡaukaradia iboudiai na Hirama ese e ha-oredia, Iehova ena dubu ai: 41 au-tubua ruaosi; au-tubua doridia ikorodia mai ilahasidia kuborodia ida; bona reke-hetomana ḡaudia ruaosi hari au-tubua doridia ikorodia ilahasidia kuborodia iḡeḡelaidia; 42 bona rimono huahuadia laulaudia sinahu-hani, reke-hetomana ḡaudia ruaosi edia, rimono huahuadia ere rua reke-hetomana ta ta edia, au-tubua doridia ikorodia ilahasidia kuborodia ruaosi iḡovalaidia; 43 bona rerue gwauta-osi, bona tohe gwauta-osi rerue latadiai; 44 bona nau bada-hereana tamona, bona boromakau mamaruanedia laulaudia nau bada-hereana henunai.

45 Hari uro bona gaga bona nau, Iehova ena dubu ḡaudia, Hirama ese e karadia King Solomon ena, ḡaudia iboudiai na auri labora-laborana amo e karadia kimore-kimore. 46 Unu ḡau na hanua pavapavana ese raro tanona gabuna ai e hahetaridia, Ioridane taorana ai, Sukoto bona Saretan padadiai. 47 Solomon ese unu ḡau iboudiai metaudia se hahetohodia, badina be idia na momo herea; hari auri labora-labora ena metau na asie davaria.

48 Taunabunai, Solomon ese Iehova ena dubu kohuna iboudiai e karadia: ihaboulaina patana,gold ḡauna; bona flaoa helaḡana patana,gold ḡauna; 49 bona lamepa patadia,gold ḡaudia, diho kahana ai au-ima bona mirigini kahana ai au-ima, helaḡa-herea gabuna vairanai; bona herahera bona lamepa bona ikahi, iboudiai nagold ḡoevaḡoevana gaudia; 50 bona kehere bona lamepa ihagoevadia ḡaudia bona nau, bona muramura mai bonadia urodia bona gida keberedia,gold goevaḡoevana ḡaudia; bona iduara ihahelai-dobidia matudia,gold amo e kara, helaḡa-herea gabuna iduaradia bona dubu iduaradia edia.

51 Taunabunai, Iehova ena dubu ḡaukaradia iboudiai na King Solomon ese e karadia, ela bona vada e ore. Bena tamana David ese e hahelaḡadia gaudia na Solomon ese e vareailaidia,silver bonagold bena ḡau idau-idau, iboudiai na Iehova ena dubu ena habou-habou daiutudia ai e haboudia.

Copyright information for `MEU