1 Kings 9

Dirava ese Solomon ma e hahedinarai henia

Solomon ese Iehova ena dubu bona pavapava ena ruma bona ena ura rumadia iboudiai e haginidia vaitani murinai, Iehova ese Solomon e hahedinarai henia, nega iharuana, Gibeon ai e hahedinarai henia hegereḡerena. Iehova ese e hereva henia, eto, Emu ḡuriḡuri bona emu noinoi lau vairagu ai vada o gwaurai vada na kamonai; ina oi ese vada o haginia dubuna na lau ese vada na hahelaḡaia, bona ladagu ienai vada na atoa, baine mia hanaihanai; matagu bona lalogu na eneseni ai bae mia, nega iboudiai. Oi danu lau vairagu ai boma raka, tamamu David heḡereḡerena, mai lalo-momokanina bona mai kara maoromaorona ida, bona vada na haḡanilaimu herevadia iboudiai heḡeregeredia ai, bona egu taravatu bona egu hahedua na boma badinadia, bena lau ese emu pavapava teronona baina haginia, Israel daenai baine mia ela bona hanaihanai, tamamu David na gwau henia hamata heḡereḡerena, nato “Oi garamu ta basine moru Israel teronona ihelai-kauna ai”. A lau iḡavagu amo boma raka siri, oi eiava natumu, bona egu haheḡani bona egu taravatu, oi vairamu ai vada na atodia ḡaudia, na basioma badinadia, a boma lao, dirava idaudia isiaidia boma lao heni bona boma toma henidia diho, bena lau ese Israel na vada na henia tanona amo baina negea daure; bona ina dubu, vada na hahelaḡaia lau ladagu ena, na lau vairagu amo baina negea; bena Israel na hereva lada-isina bona udu gwaurai-gwaurai herevana ai bainela, bese iboudiai bogaragidiai. Ina dubu danu baine heḡigi dobi; bona raka hanai taudia iboudiai na bae hoa bona bae si dagu, baeto, Badina be dahaka Iehova ese ina tano bona ina dubu na ini vada e karadia toma? Ma baeto, Badina be edia Dirava, Iehova, senedia Aigupto amo e hakaudia lasi Diravana, idia ese e rakatania, bena dirava idaudia e abidia, e toma henidia dihova bona isiaidia e lao heniva; taunabunai Iehova ese ina dika idoinai na idia latadiai vada e kara.

Solomon bona Hirama

10 Laḡani ruahui e ore; unu laḡani lalodiai Solomon ese ruma aurua e haginidia, Iehova ena dubu bona pavapava ena ruma. 11 Hirama, Turo pavapavana, ese sida bona beroso
“Beroso” na au ta ladana, Heberu gado ai.
audia bonagold na Solomon ena ura heḡereḡerena e henia. Bena King Solomon ese hanua badadia ruahui Galilea tanona ai na Hirama e henia.
12 A Hirama na Turo amo ema, Solomon ese vada e henia hanuadia baine itadia totona; bena se moalelaidia. 13 Taunabunai ia na eto, Tadigu e, ini vada o henigu hanuadia be hanua edehetomadia? Taunabunai, ladadia e hato Kabulu
“Kabulu” anina be “Asi moalena”.
tanona, ema bona ina dina.
14 Hirama esegold talent
Gold talent sinahu-ta ruahui = 6 tonnes sisivana.
sinahu-ta ruahui vada e siaidia guna, hanua pavapavana enai.

Solomon ena hesiai taudia

15 King Solomon ese e haḡaukaradia taudia sivaraidia na iniheto. Ruma ihaginidia totona e abidia: Iehova ena dubu, bona ia sibona ena ruma, bona Milo kohorona, bona Ierusalem maguna, bona Hasoro bona Megido bona Gesere. 16 (Farao, Aigupto pavapavana na guna vada e dara dae, Gesere e abia, lahi amo e doua, bona Kanaan taudia una hanua e noholaiava na e aladia ore; bena ia ese una gabu na natuna hahinena, Solomon adavana, e hadabilaia. 17 Una dainai Solomon ese Gesere e haginia lou.) Bena Bete-horono, henu hanuana, 18 bona Baalata bona Tamara, tano ḡaḡaena ai, Iuda tanona ai, 19 bona Solomon ena kohu-habou hanuadia iboudiai, bona ena kariota hanuadia, bona ena hosi-gui taudia edia hanua, bona Solomon e urava baine haginidia ḡaudia iboudiai Ierusalem ai bona Lebanon ai bona e lohiaiava tanona idoinai lalonai, na idia ese e haginidia. 20 Amoro taudia bona Hiti taudia bona Perisi taudia bona Hivi taudia bona Iebusu taudia kwabukwabudia iboudiai, dia Israel besena, 21 garadia hahidaosi una tano ai e nohova, Israel asie aladia ore diba taudia, unu na Solomon ese e ḡuidia, bena e haḡaukaradia; idia na unu mo heto ema bona ina dina. 22 A Israel taudia na Solomon ese ta se ḡuia; idia na tuari taudia bona ena lohia taudia, ena tuari lohiadia bona tuari igunalaina taudia, ena kariota lohiadia bona ena hosi-gui taudia.

23 Solomon ena heitatao lohiadia bini: tatau sinahu-ima imahui. Idia ese ḡaukara taudia e itadia tao.

Solomon ena noho bona ena kara

24 Farao natuna hahinena na David ena hanua amo e dae lao, ena ruma korikori ai; Solomon ese vada e haginia iena. Bena Solomon ese Milo kohorona e haginia.

25 Laḡani ta ta ai Solomon ese nega hatoi amo ḡole-oho bouboudia bona herohemaino bouboudia na e hahelaḡadia, Iehova ena ihaboulaina patana, ia ese vada e haginia ḡauna, latanai; bona muramura mai bonana na Iehova vairanai e gabua. Unu amo dubu iḡaukaralaina vada e haguḡurua.

26 King Solomon ese lagatoi haida e raidia Esiono-gebere ai; una na Elata badibadinai, Davara Kakakakana konena ai, Edom tanona ai. 27 Bena Hirama ese ena hesiai taudia haida e siaidia, unu lagatoi ai bae gui, davara ḡaukaradia mai dibadia taudia, Solomon ena hesiai taudia ida baela. 28 Bena Ofiri ela, unu amogold e mailaia, ena metau natalent
Talent sinahu-hani ruahui = 22 tons sisivana.
sinahu-hani ruahui; King Solomon dekena e mailaia.

Copyright information for `MEU