1 Peter 3

Hahine e, umui danu adavamui ba kamonai henidia, bena idia haida, ena be hereva asie abia daemu, to umui emui kara daidiai do bae helalo kerehai, emui igo-diho bona hemataurai karadia bae ita negadia ai. Heramui namodia na dia kopimui heradia, dia hui ipanina, eiava gold heraheradia, eiava dabua namo-hereadia idokilaidia; a lalomui heraheradia, basie pata ḡaudia, lalo-manau asi daḡedaḡena: una na kohu herea-daena Dirava vairanai. Sene hahinedia helaḡadia, Dirava e abidadama heniava hahinedia, unu e hera tomava, bona adavadia e kamonai henidiava. Sara na heto, Abraham e kamonai heniava, “lohia” e gwauraiava. Umui na ia natuna, o kara maoromaoromu bona ḡau ta garina asio garinlu negadia ai.

Tatau e, umui danu, adavamui ida o noho heboumu dalana ba haeroa. Hahine ba matauraidia, badina be idia edia goada bona umui emui goada na dia heheḡereḡere, to mauri hariharina na idia mai ahudia, umui mai ahumui; unu ba noho toma, bena emui ḡuriḡuri na asi ilao-ahuna.

Hereva orena binai: iboumui ai lalomui bae tamona; ba hekaha heheni, ba heura heheni, tadikaka na heheto. Ba hebogahisi heheni; ba manau. Kara dika bona ere dika basio hadava, a e hadikamuimu taudia ba hanamodia. Badina be una totona vada e boirimui, bona una dainai baine hanamomui. 10 Badina be

Mauri e uramu
Bona dina namodia itadia e uramu tauna ese
Malana baine naria, basine ere dika,
Uduna bibinadia danu koikoi herevadia basie gwaurai;
11 Dika baine rakatania, kara namo baine kara;
Maino baine tahua, baine ḡavaia.
12 Badina be Lohiabada ese kara maoromaoro taudia e haḡerediamu,
Edia noinoi danu e kamonaimu;
A kara dika taudia na Lohiabada ese e laodia ahumu.

Daḡedaḡe lalodiai ba haheauka

13 Kara namo ba lalokau henia, bena daika ese baine hadikamui? 14 A bema hisi bavani, kara maoromaoro dainai, ba namo. Edia hahegari herevadia na garidia basio gari; kudoumui danu basie hetaha. 15 A Keriso na lalomui ai ba hahelaḡaia, emui Lohiabada. Ba heḡaegae, emui helaro badina bae nanadailaimui taudia na ba haere henidia, to, ba haere mai manaumui bona mai hematauraimui ida. 16 Lalomui bae ḡoevaḡoeva; bena bae maumauraimui, dikamui bae gwaurai, taudia na emui kara namo Keriso lalonai o karamu ese do bae hahemaraidia. 17 Badina be Dirava baine ura emui kara namo daidiai ba hisihisi, una na namo; a dia namo emui kara dika daidiai ba hisihisi. 18 Badina be Keriso nega tamona mo e mase, dika iabio-hodia; kara maoromaoro tauna ese kara gageva-gageva tauda e hebodohilaida, baine hakauda lou Dirava enai helaoreana. Tau-anina e alaia, a laumana e hamauria; 19 bena ia na ela, e koudia laumadia e haroro henidia. 20 Idia na gunaguna e gwau ede-edeva, Noa lagatoi e karaia negana ai, bena Dirava ese e naridiava mai haheaukana ida; a una lagatoi ai taunimanima dia hoho, taurahani hona, ranu amo e hamauridia. 21 Una heḡereḡerena be bapatiso, harihari umui eme hamaurimui, dia tau-anina mirona ihuri-ohona, a lalomui ihaḡoevadia Dirava vairanai, Iesu Keriso mase amo e tore isi lou dainai. 22 Ia na guba ai vada e vareai, Dirava idibana kahana ai e helaimu; aneru bona lohia bona siahu taudia iboudiai na ia henunai e nohomu.

Copyright information for `MEU