1 Samuel 11

Saulo e tuari

Una negana ai Nahasa, tau Amono, ela, Iabese-gilead e koua heḡeḡe. Bena Iabese taudia iboudiai ese Nahasa e hereva henia, eto, Aita herohemaino, bena ai ese oi isiaimu baia lao heni. A Nahasa, tau Amono, ese e haere henidia, eto, Aita herohemaino; ḡau tamona lau na matamui idibadia baina gibodia lasi, unu amo Israel idoinai baina hahemaraia. Bena labese tau-badadia ese e hamaoroa, eto, Dina hitu ba henimai, unu dina lalodiai ai ese gwaukau taudia baia siaidia Israel tanona idoinai. Bena tau ta ese basinema hamaurimai, ai na oi dekemu ai baia raka lasi. Hari gwaukau taudia na Saulo ena hanua, Gibea, ai e kau, sivaraina na taunimanima taiadia ai e boilaia dobi; bena taunimanima iboudiai e tai lolololo.

Una negana ai Saulo na uma amo ema, ena boromakau mamaruanedia muridia amo e rakava. Bena Saulo e henanadai, eto, Taunimanima na dahaka dainai e taitaimu? Bena idia ese labese taudia haridia e hamaorolaia. Saulo na una hereva e kamonai negana ai na Dirava ena lauma ese e rohea badabada, bona e badu dikadika danu. Bena ia ese boromakau mamaruanedia rua e abidia, e ivadia sisi; bena Israel tanona idoinai e siaidia lao, gwaukau taudia imadia ai; eto, Daika na Saulo bona Samuel muridia amo basine raka lasi, ena boromakau mamaruanedia na unu bae karadia toma. Bena Iehova garina ese taunimanima iboudiai e butudia tao, bena iboudiai e raka lasi, tau tamona na heto. Ia ese Besek ai e haboudia negana ai, Israel taudia na domaga toi,
Domaga toi = 300,000. Gerebu toi = 30,000.
bona Iuda taudia na gerebu toi.
Bena idia ese gwaukau taudia e hamaorodia, eto, Iabese-gilead taudia ba hamaorodia, baoto “Kerukeru, dina tubua ai, ai ese baia hamaurimui”. Gwaukau taudia na ela, Iabese taudia unu e hamaorodia toma, bena iboudiai na e moale. 10 Taunabunai, Iabese taudia ese Nahasa e hamaoroa, eto, Kerukeru ai na oi dekemu baia raka lasi, bena emu ura heḡereḡerena ba kara henimai. 11 A daba ai Saulo ese ena tuari taudia e hapararadia, orea toi; bena daba kahana ai idia na taruha lalonai e vareai, Amono taudia e aladia, ela bona dina tubua. E roho mauri taudia na e heau karoho; rarua amo asie heau kubou.

12 Bena taunimanima ese Samuel e hamaoroa, eto, Daidia eto “Saulo ese baine halohiada a?” Taudia a mailaidia, baia aladia mase. 13 A Saulo eto, Tau ta basio alaia mase hari ina dina ai; badina be hari dina ai Iehova ese hahemauri karana vada e karaia Israel ai. 14 Bena Samuel ese taunimanima e hamaorodia, eto, Aoma, Gilgal aitala; unuseni ai basileia ma baita haginia lou. 15 Bena taunimanima iboudiai na Gilgal ela; unuseni ai idia ese Saulo na pavapava ai e halaoa Iehova vairanai, Gilgal ai. Unuseni ai danu herohemaino bouboudia e hahelaḡadia Iehova vairanai; bona unuseni ai Saulo bona Israel taudia iboudiai na e moale hisi dae.

Copyright information for `MEU