1 Samuel 15

Saulo ese Amalek taudia e habuadia tari

Samuel ese Saulo e hamaoroa, eto, Iehova ese e siaigu baina horomu totona; bena na horomu, ena bese Israel pavapavana ai na halaomu. Taunabunai, harihari Iehova ena hereva a kamonaidia. Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Lau ese Amalek davana baina henia, ena kara dainai; Israel na Aigupto amo e raka lasi negana ai na ia ese e laodia ahu. Harihari aola, Amalek ba tuari henia, idia mai edia ḡau iboudiai ida ba habuadia tari. Basio bogadia hisi; a tau bona hahine, mero bona kekeni, rata e inuamu merona danu, bona boromakau bona mamoe bona kamelo bona doniki, na bavaladia mase.

Taunabunai, Saulo ese tuari taudia e haboudia, Telaimi ai e duahidia. Ae-raka taudia na domaga rua,
domaga rua = 200,000, gerebu ta = 10,000.
bona Iuda taudia na gerebu ta.
Bena Saulo na Amalek hanuana e raka henia kahi, koura ai e bani tao. Saulo ese Kene taudia e hamaorodia, eto, Aola, Amalek taudia bogaragidia amo a raka siri, idia ida baina habuamui tari na garina. Badina be umui ese Israel taudia iboudiai o bogadia hisi, Aigupto amo e raka lasi negana ai. Taunabunai, Kene taudia na Amalek taudia bogaragidia amo e raka siri.

Bena Saulo ese Amalek taudia e hadareredia, Havila amo ela bona Suru. Hari Suru na Aigupto mairiveina kahana ai. Ia ese Agag, Amalek pavapavana, e abia mauri, a ena orea taunimanimadia iboudiai na dare amo e aladia ore. A Saulo bona ena orea taudia ese Agag e hamauria; mamoe bona boromakau mamaruanedia bona boromakau natudia bona mamoe natudia namo-hereadia danu e hamauridia. Ḡau namodia iboudiai e hamauridia,asie habuadia tari; a ḡau dikadia na e dadaraidia, bona e habuadia tari.

Samuel ese Saulo e gwau henia

10 Iehova ena hereva na Samuel enai e kau, eto, 11 Lau na helalomu, Saulo na pavapava ai basinama halaoa bema namo; badina be ia na lau iḡavagu amo vada e lou, bona egu haheḡani se badinadiamu. Bena Samuel na e badu; ia ese Iehova e ḡanaḡana henia rani. 12 Daba ai, Samuel e tore isi haraḡa, Saulo ida baine hedavari eto, Bena haida ese Samuel e hamaoroa, eto. Saulo na Karamele ela, unuseni ai pupu ta e haginia, ma unu amo e lou, e hekei diho, Gilgal ela.

13 Samuel na Saulo dekenai e kau, bena Saulo ese e hahenamo henia, eto, Iehova ese baine hanamomu; Iehova ena haheḡani heḡereḡerena vada na karaia. 14 Samuel eto, Matona, ini reḡe na kamonai, mamoe e taimu bona boromakau e ḡoumu, anidia be dahaka? 15 Saulo eto, Amalek taudia edia amo vada e abidia; badina be egu orea taudia ese mamoe namo-hereadiabona boromakau mamaruanedia namo-hereadia e abidia mauri, Iehova, emu Dirava, ena ihaboulaina ḡaudia ai bae halaodia helaoreana; a oredia vada a habuadia tari. 16 Bena Samuel ese Saulo e hamaoroa, eto, Eremu! Aina hamaoromu, Iehova ese boi hanuaboi ede e hereva henigu toma. Saulo eto, A hereva.

17 Bena Samuel eto, Sibomu lalomu vada o hamanaua, to oi na Israel iduhudia ikwaradia taumu ani? Iehova ese vada e horomu, Israel pavapavana. 18 Iehova ese ḡaukara ta ikarana totona e siaimu, eto “Aola, unu Amalek taudia, kara havara taudia, na ba habuadia tari; ba tuari henidia ela bona bae ore”. 19 Dahaka dainai Iehova erena so kamonai? Dahaka dainai edia kohu o dadi? Dahaka dainai Iehova vairanai o kara havara?

20 Saulo ese Samuel e haere henia, eto, Iehova erena vada na kamonai, Iehova ese e henigu ḡaukarana ikarana nala; Agag, Amalek pavapavana, vada na mailaia, a Amalek taudia vada na aladia ore. 21 A egu orea taudia ese e dadidadi. mamoe namo-hereadia bona boromakau mamaruanedia namohereadia na mase amo e hamauridia, Gilgal ai bae hahelaḡadia Iehova, emu Dirava, ena e tomamu.

22 Samuel ma eto, Iehova ese gole-oho bouboudia bona boubou idau-idau e moalelaidia badamu, a Iehova erena ikamonaina e moalelaia maraḡimu a? A laloa, kamonai ese boubou e hereaiamu; taia-kirara ese nani mamaruanedia digaradia e hereadiamu. 23 Badina be gwau-edeede ena dika na babalau ena dika heḡereḡerena; bona daḡedaḡe ena dika na kaivakuku bona dirava koikoidia itomadiho-henidia heḡereḡerena. Badina be Iehova ena hereva vada o dadaraiadainai, ia ese danu emu pavapava dagina ai vada e dadaraimumu.

24 Saulo ese Samuel ma e haere henia, eto, Lau na vada na kara dika; badina be Iehova ena haheḡani bona oiemu hereva vada na tata utu, badina be egu orea taudia garidia na gariva, bena eredia na kamonaiva. 25 Taunabunai, lau na noimumu, egu dika ba gwau tao; bena baita lou lao, Iehova baina toma henia diho. 26 A Samuel ese Saulo e hamaoroa, eto, Oi ida basina lou lao; badina be oi ese Iehova ena hereva vada o dadaraia, bona Iehova ese oi vada e dadaraimu, Israel pavapavana dagina amo.

27 Samuel e gini kerehai, baine raka oho eto. Bena Saulo ese Samuel ena dabua isena e dogoa tao, a dabua na e hedare. 28 Samuel eto, Iehova ese hari dina ai Israel basileiana na oiemu amo vada e darea oho; oi dekemu tauna ta, oi e hereamumu tauna, vada e henia. 29 Ina danu, Israel Hairaina na basine koikoi bona basine helalo kerehai; badina be ia na dia taunimanima, taunabunai ia lalona na basine idau.

30 Bena Saulo eto, Lau vada na kara dika; ḡau tamona harihari a matauraigu egu orea tau-badadia vairadiai bona Israel taudia vairadiai. Aita lou lao, bena Iehova, emu Dirava, baina toma henia diho. 31 Taunabunai Samuel na Saulo murina amo e lou lao; bona Saulo ese Iehova e toma henia diho.

Samuel ese Agag e alaia mase

32 Bena Samuel eto, Agag, Amalek pavapavana, na dekegu a mailaia. Bena Agag na mai lalo-namona ida ema. Agag eto, Momokani, mase enaidita vada e ore. 33 Bena Samuel eto, Hahine na asi natudia e nohomu oiemu dare dainai, heḡereḡerena oi sinamu na asi natuna baine noho. Bena Samuel ese Agag e dapaia sisi, Iehova vairanai, Gilgal ai.

Samuel ese Saulo e rakatania

34 Una murinai Samuel na Rama ela, a Saulo na e dae ela, ena ruma ai e nohova Gibea ai, Saulo ena tano ai. 35 Bena Samuel ese Saulo se itaia lou ela bona ena mase dinana. A Samuel na lalona e hisihisiva, Saulo dainai. Bena Iehova na e helalo, Saulo na Israel pavapavana ai basinema halaoa eto.

Copyright information for `MEU