1 Samuel 18

Israel taudia e moale hisi dae

David ese Saulo e haere henia vaitani, bena Ionatan bona David na lalo-tamona ai e hetura heheni; Ionatan ese David e lalokau henia, ia sibona e helalokau heniva heḡereḡerena. Una dina ai Saulo ese e dogoa tao; e rua, tamana ena ruma basine lou lao. Bena Ionatan na David ida e hegwauhamata heheni; badina be ia ese e lalokau henia, sibona e helalokau heniva heḡereḡerena. Ionatan ese ena hahedoki badana bona ena tuari dabuadia e doki oho, ena dare bona ena peva bona ena gaba ḡauna danu e ruha, iboudiai na David e henia. David e raka lasi, Saulo ese e siaia gabudia ela; unu gabu iboudiai ai e kwalimu. Bena Saulo ese ena tuari oreana biaguna ai e halaoa. Taunimanima iboudiai bona Saulo ena hesiai taudia danu ese una kara e moalelaia.

Tuari amo e lou negana ai, David ese Filistia tauna e alaia mase murinai, hahine na Israel hanuadia iboudiai amo e didi lasi, ane e abi bona e mavaru danu. King Saulo ida e hedavari mai moaledia ida, edia tareko e ruirui, edia moale anedia e abi, bona edia gitara e hatai. Edia moale ai idia ese ina ane e abia hebou:

Saulo ese ena daha daha e aladia,
A David ese ena gerebu gerebu e aladia.
Bena Saulo e badu dikadika, una hereva e badulaia; eto, David ena gerebu gerebu e gwauraidiamu, a lauegu daha daha mo e gwauraidiamu. Ma dahaka baine abia? Ina basileia a? Una dina amo Saulo ese David e vaira hua henia.

Saulo ese David e inai henia

10 Daba rerena ai, lauma dikana ta Dirava ena amo ese Saulo e butua tao, bena ena ruma ai e kavaia. David ese gitara e hataiava, dina iboudiai heḡereḡeredia. Saulo imana na mai iona; 11 bena e tahoa, eto, David na haba ida aine raia bou. A David be nega rua e dekea.

12 Saulo ese David e gari heniava; badina be Iehova ese David e bamoava, a Saulo vada e rakatania. 13 Taunabunai Saulo ese ia vairana amo e siaia oho, daha ta biaguna ai e halaoa. Bena ia ese taunimanima vairadiai e raka lasiva e raka vareaiva. 14 Bena David ena ḡaukara iboudiai na mai anidia namodia, badina be Iehova na ia ida. 15 Saulo ese e itaia, ena kara iboudiai na mai anidia namodia, bena e gari henia. 16 A Israel bona Iuda taudia iboudiai ese David e ura heniava; badina be ia na idia vairadiai e raka lasiva e raka vareaiva.

17 Bena Saulo ese David e hereva henia, eto, Natugu kekenina roboana Meraba binai. Baina henimu, bavadavaia. Ḡau tamona, lau daigu ai ba goada, Iehova ena tuari ba tuarilaia. Badina be Saulo na ini e laloa toma, eto, Lau basina alaia mase, a Filistia taudia hari. 18 Bena David ese Saulo e haere henia, eto, Lau be daika, bona varavaragu, tamagu ena ruma taudia, be daidia Israel ai, dainai lau na pavapava ravana ai bainala? 19 A hari Saulo natuna hahinena Meraba na David bae henia eto negana ai, idia ese Adriele, tau Mehola, e henia, ia ese e adavaia.

20 Saulo natuna hahinena ta, ladana Mikala, ese David e ura heniava. Haida ese Saulo e hamaoroa; bena Saulo lalona vada e namo. 21 Saulo ese lalona e hadaia, eto, Baina henia, ihahekwakwalaina ai bainela, bena Filistia taudia imadia amo baine dika. Taunabunai Saulo ese David na nega iharuana ma e hamaoroa, eto, Harihari ravagu ai baina halaomu. 22 Saulo ese danu ena hesiai taudia e haḡanidia, eto, David ba hereva henia hehuni, baoto “A kamonai, pavapava ese e lalo namo henimumu, bona ena hesiai taudia iboudiai ese e lalokau henimumu, taunabunai harihari pavapava ravana ai baola”. 23 Bena Saulo ena hesiai taudia ese David unu e hereva henia toma. David eto, Umui o laloamu pavapava ravana ai bainala na ḡau pipikina a? Lau na ogoḡami taugu, bona asi dagigu.

24 Saulo ena hesiai taudia ese Saulo e hamaoroa, eto, David na unu ini e gwau tomamu. 25 Bena Saulo eto, David na ini ba hamaoroa toma, baoto “Pavapava na hahine davana ta se uramu, ina mo, peritome ai e iva heḡeḡe kopidia na Filistia taudia sinahu-ta edia amo; unu amo pavapavaese ia inaina ediai dava baine abi”. Saulo ena lalo-hadai be David na Filistia taudia imadia amo baine mase. 26 Hari hesiai taudia ese ini hereva na David e hamaorolaia negana ai, David ese pavapava ravana ai bainela na e moalelaia. Bena negana do se ore ai, 27 David e tore isi, ena tuari oreana ida, ela, Filistia taudia sinahu-rua e aladia mase; bena kopidia e ivadia,hari kopi iboudiai e laohaidia, pavapava e henia, pavapava ravana ai bainela totona. Bena Saulo ese ia natuna hahinena Mikala e abia, David e henia, ia adavana ai bainela. 28 Saulo ese e itaia bona e diba, Iehova na David ida, bona Israel taudia iboudiai ese ia e ura henia; 29 bena Saulo ese David e gari henia bada. Taunabunai, Saulo ese David e inai henia hanaihanaiva.

30 Bena Filistia lohiadia na tuari totona e raka lasi loulouva, to e raka lasiva negadia iboudiai na David e kwalimu bada, Saulo ena hesiai taudia iboudiai na e hereadia. Taunabunai iboudiai ese ia ladana e heatolaia.

Copyright information for `MEU