1 Samuel 19

David na e heau mauri

Saulo ese natuna lonatan bona ena hesiai taudia iboudiai e hamaorodia, eto David bae alaia mase. A Ionatan, Saulo natuna, ese David e lalokau heniava. Bena Ionatan ese David e hamaoroa, eto, Tamagu Saulo na iala-masemu dalana e tahuamu; taunabunai, daba ai nahuamu ba tohoa,gabu hehunina ai ba noho, ba komu; a lau be baina raka lasi uma ai, oiemu komu gabuna ai, tamagu badibadinai baina gini, oi herevamu baina gwaurai; bena dahaka baina diba, una na baina hadibalaimu.

Bena Ionatan ese David herevana namona na tamana e hamaorolaia, eto, Oi pavapava taumu ese emu hesiai tauna David basio kara dika henia, badina be ia ese oi se kara dika henimu; ena kara ese oi vada e hanamomu. Badina be ia ese ena mauri se laloa, a Filistia tauna e alaia mase, unu amo Iehova ese ena kwalimu badana e karaia, Israel idoinai ena. Oi ese o itaia, bona o moalelaia. Benaini, dahaka dainai asi ena kerere tauna rarana enai ba kerere? Dahaka dainai David bavalaia mase, asi badina? Bena Saulo ese Ionatan erena e kamonai. Saulo na hereva metauna amo e gwau hamata, eto, Iehova e maurimu heḡereḡerena, David na basie alaia mase. Bena Ionatan ese David e boiria, unu hereva iboudiai e hamaorolaia. Bena Ionatan ese David na Saulo dekena e hakaua lao; bena ia na ia vairanai e nohova, gunaguna heḡereḡerena.

Tuari ma e vara lou; bena David na e raka lasi, Filistia taudia e tuari henidia, hutuma e aladia mase; bena oredia na ia vairanai e heau. Bena lauma dikana ta Iehova ena amo ese Saulo e butua tao. Ia na ena ruma ai e helaiva, imana na mai iona, a David be gitara e hataiava. 10 Bena Saulo ese ena io e abia, David na haba ida baine raia bou eto. A David ese e dekea, bena io na haba ai e heholo. Bena David na e heau, e roho mauri.

11 Una hanuaboi, Saulo ese kito taudia e siaidia, David ena ruma ai ia bae gimaia; daba ai baine alaia mase eto. A Mikala, David adavana, ese e hamaoroa, eto, Hari hanuaboi basioma heau mauri, kerukeru bema alamu mase. 12 Taunabunai Mikala ese David na gaba-mauru amo e tua dobi; bena David e heau, e roho mauri. 13 Bena Mikala ese e koroa laulauna ta e abia, mahuta patana ai e hahekurea, nani huina amo e karaia ikwinana ia kwarana henunai e atoa, bena hetaru amo e tarua. 14 Saulo ese gwaukau taudia haida e siaidia, David bae abia totona, bena hahine na eto, Vada e gorerea. 15 Saulo ese gwaukau taudia ma e siaidia, David bae itaia; eto, Mai ena mahuta patana ida ba huaia mai, bena baina alaia mase. 16 A gwaukau taudia na e raka vareai, hari e koroa laulauna e itaia, mahuta patana ai, bona nani huina amo e karaia ikwinana ia kwarana henunai. 17 Bena Saulo ese Mikala e gwau henia, eto, Dahaka dainai ini vada o koigu toma, inaigu vada o kahua nege, bena vada e roho mauri? Mikala ese Saulo e haere henia, eto, Ia eto “A kahugu nege, baina alamu mase na garina”.

18 David na e heau, e roho mauri, Rama ela, Samuel dekenai; bena ia ese Saulo vada e kara henia karadia iboudiai na Samuel e hamaorolaia. Bena ia bona Samuel na ela, Naioto ai eha noho. 19 Bena haida ese Saulo e hadibaia, eto, A kamonai, David na Naioto ai, Rama kahana ai. 20 Bena Saulo ese gwaukau taudia haida e siaidia, David bae abia. A idia ese peroveta oreana e itadia, e perovetava, bona Samuel danu e giniva, idia ikwaradia: bena Dirava ena Lauma ese Saulo ena gwaukau taudia e rohedia, bena idia danu e perovetava. 21 Haida ese Saulo e hamaoroa negana ai, ia ese gwaukau taudia haida ma e siaidia; bena idia danu e perovetava. Nega ihatoina Saulo ese gwaukau taudia haida ma e siaidia, bena idia danu e perovetava. 22 Bena ia sibona Rama ela, ranu gurina badana Seku ai e kau; bena e henanadai, eto, Samuel bona David be edeseni ai? Tau ta e haere, eto, Idia na Naioto ai, Rama kahana ai. 23 Unu amo ia na Naioto ela, Rama kahana ai; bena ia danu Dirava ena Lauma ese e rohea. Bena rakana ai e perovetava, ela bona Naioto ai e kau, Rama kahana ai. 24 Bena ia ese danu ena dabua e doki oho, Samuel vairanai e perovetava; bena gagaena mo e hekureva, una dina idoinai, bona hanuaboi idoinai danu. Una dainai hereva e piua, eto, Saulo danu peroveta tauna ta a?

Copyright information for `MEU