1 Samuel 21

David ese Goliata ena dare e abia

David na Nob ela, hahelaḡa tauna Ahimelek dekenai e kau. Ahimelek na e raka lasi mai heude-heudena ida, David ida e hedavari, eto, Dahaka dainai sibomu oma? Badina dahaka asi bamomu? David ese hahelaḡa tauna Ahimelek e harnaoroa, eto, Pavapava ese ḡaukara ta e henigu, e hamaorogu, eto “Ikarana na siaimu bona na haḡanilaimu ḡaukarana na tau ta basio hamaorolaia”. Eregabe taudia ida vada a henega, gabu ta ai baia hebou. Benaini, aniani ḡauna emu ai be dahaka? Flaoa igabu ima. eiava dahaka aniani ḡauna emu ai mia, na boma henigu. Hahelaḡa tauna ese David e haere henia, eto, Flaoa igabu kavakavadia na lasi dekegu ai, helaḡadia mo mimia; eregabe taudia na hahine ida basiema eno bou bema namo. David ese hahelaḡa tauna e haere henia, eto, Momokani, hahine na asie raka henimai kahi; egu tuari lao iboudiai na unu mo heto. Eregabe taudia edia tuari ḡaudia danu vada e hahelaḡadia. Bema laolao kavakava mo danu idia na unu bema kara toma; matona, hari dina ai vada e hahelaḡadia vaitani. Taunabunai, hahelaḡa tauna ese flaoa helaḡana e henia; ibolona flaoana mai siahu-siahuna ida eha atoa negana ai Iehova vairana amo e abiaoho ḡauna e henia.

Una dina ai, Saulo ena hesiai tauna ta na unuseni ai, Iehova vairanai vada e dogoa tao; ladana na Doeg: ia na Edom tauna, bona Saulo ena seri ireḡudia taudia ikwaradia.

David ese Ahimelek e nanadaia, eto, Io ta eiava dare ta na dekemu ai mia a? Lau na egu dare eiava egu tuari ḡauna ta asina abia kau, badina be pavapava e henigu ḡaukarana na baine haraḡa. Hahelaḡa tauna eto, Goliata, tau Filistia, oi ese Elaha kourana ai o alaia mase tauna, ena dare na iniseni ai, dabua ai e hekumi, hahedoki helaḡana murinai e heato. Iabina boma ura, boma abia; idauna ta na lasi iniseni ai, una tamona mo. David eto, Ia na asi ihaheḡereḡerena; a henigu.

10 Bena David na e tore isi, una dina ai ia ese Saulo e heautania, Akisi Gata pavapavana, dekena ela. 11 Akisi ena hesiai taudia ese e hamaoroa. eto, Ina na David, tano pavapavana, ani? E mavaruva negana ai edia ane ai e herevalaia heheni, ani, eto,

Saulo ese ena daha daha e aladia,
A David ese ena gerebu gerebu e aladia.
12 David ese unu hereva e lalo hadailaidia, bena ia ese Akisi, Gata pavapavana, garina e gari badava. 13 Taunabunai, ia ese ena kara e ha-idauaidia vairadiai, e kara idia imadia ai vada e kavaia na heto, maḡu iduaradia e kakasi, bona uduna tabana na aukina huina amo e diho. 14 Bena Akisi ese ena hesiai taudia e hamaorodia, eto, Vada o itaiamu ina tau na e kavaiamu; dahaka dainai vada o mailaia dekegu ai. 15 Kava taudia ai na dabumu a, una dainai ina tau vada o mailaia, lau vairagu ai baine kavaia totona? Ina tau na egu ruma lalonai baine raka vareai a?

Copyright information for `MEU