1 Samuel 23

David ese Filistia taudia e hadareredia

Haida ese David e hamaoroa, eto, A kamonai: Filistia taudia ese Keila e tuari heniamu, bona uit ikwadilaina gabudia ai uit e dadimu.

Taunabunai, David ese Iehova e nanadaia, eto, Lau bainala, hari Filistia taudia baina tuari henidia, eiava? Iehova ese David e haere henia, eto, Aola, Filistia taudia ba tuari henidia, bona Keila ba hamauria. A David ena orea taudia ese e hamaoroa, eto, A laloa, ai na mai garimai ida a nohomu ina Iuda ai; bema Keila baitala, Filistia taudia baita tuari henidia, emai gari baine bada herea. Bena David ese Iehova ma e nanadaia lou; Iehova ese ma e haere henia, eto, A tore isi, Keila aola, lau ese Filistia taudia na oi imamu ai baina atodia. Bena David mai ena orea taudia ida na Keila ela, Filistia taudia e tuari henidia, edia boromakau e dadidia, bona taunimanima hutuma e aladia mase. Taunabunai, David ese Keila taudia e hamauridia.

Saulo ese David iala-masena dalana e tahua

Abiatara Ahimelek na David dekena e heau, Keila ela, negana ai, ia na unuseni ai e kau mai dabua helaḡana ta imana ai. Una negana ai haida ese Saulo e hamaoroa, David na Keila ai vada e kau. Bena Saulo eto, Dirava ese lau imagu ai vada e atoa; badina be hanua ta mai ikoukouna bona mai maḡuna lalonai vada e raka vareai, sibona vada e hekou ahu. Bena Saulo ese ena orea taudia iboudiai e boiridia, tuari baela, David mai ena orea taudia ida Keila ai bae koudia ahu totona.

David be dibana Saulo ese ia ihadikana dalana e tahua; bena ia ese Abiatara e hamaoroa, eto, Dabua helaḡana a mailaia. 10 Bena David eto, Iehova e, Israel Diravana e, lau binai emu hesiai tauna vada na kamonai momokani Saulo ese ena dala e tahuamu, Keila bainema, hanua na baine habuaia tari lau daigu ai. 11 Keila taudia ese ia imana ai bae atogu eiava? Saulo na do bainema, lau binai emu hesiai tauna vada na kamonai heḡereḡerena, eiava? Iehova e, Israel Diravana e, lau na noimumu, lau binai emu hesiai tauna ame hamaorogu. Iehova eto, Ia na bainema. 12 David ma e henanadai, eto, Keila taudia ese lau bona egu orea taudia Saulo imana ai bae atomai eiava? Iehova eto, Ia imana ai bae atomui.

13 Bena David mai ena orea taudia sinahu-tauratoi sisivana ida e toreisi, Keila e rakatania, e loa eva-eva. Haida ese Saulo e hamaoroa David na Keila amo vada e roho mauri; bena Saulo na unu se raka lao. 14 A David na tano ḡaḡaena ai e nohova, ororo doridia gabudia ai, Sifi tano ḡaḡaena ororodia ai. Dina iboudiai Saulo ese e tahuava, a Dirava ese ia irnana ai se atoa kau.

15 David na e gari, badina be Saulo na vada e raka lasi, iena mauri iabiohona dalana e tahuava. David na Hore ai e nohova, Sifi tano-ḡaḡaena ai. 16 Bena Saulo natuna Ionatan e tore isi, David dekena ela Hore ai, Dirava ladana ai e hagoadaia. 17 Ia ese e hamaoroa, eto, Asio gari; badina be tarnagu Saulo imana ese basine davarirnu; oi na Israel pavapavana ai baola, bona lau na oi murimu ai bainala. Tamagu Saulo danu dibana. 18 Bena raruosi na Iehova vairanai e hegwauhamata heheni; bena David na Hore ai e noho, a Ionatan na ena hanua ela.

19 Una negana ai Sifi taudia na Saulo dekena ela, Gibea ai, eto, David na ai bogaragimai ai e komumu, gabu aukadia Hore ai, Hakila ororona ai, lesimono diho kahana ai. 20 Taunabunai, pavapava e, baola, emu ura ba haḡuḡurua; a ai emai ḡaukara be oi pavapava taumu imamu ai baia atoa kau. 21 Saulo eto, Iehova ese baine hanamomui, badina be umui ese vada o bogagu hisi. 22 Aola, ba diba momokani iena noho gabuna be edena, bona daika ese vada e itaia unuseni ai; badina be haida ese vada e hamaorogu, ia na koikoi aonega dikadika tauna. 23 Taunabunai, do ba itaia tao, ena komu gabudia iboudiai ba dibadia; bena sivarai momokanina na dekegu ba mailaia. Bena lau na umui ida baitala; bema ia na una tano ai noho, lau ese Iuda ena daha daha iboudiai bogaragidiai do baina tahua. 24 Bena idia na e tore isi, Saulo vairana ela, ela bona Sifi.

Una negana ai David mai ena orea taudia ida na Maono tano-ḡaḡaena ai, Araba tanona ai, Iesimono diho kahana ai.
25 Bena Saulo mai ena orea taudia ida na ia itahuna ela. Haida ese David e hadibaia; taunabunai ia na haga-nadina ela, Maono tano-ḡaḡaena ai. Saulo ma e kamonai, benaia ese David e hahavaia, Maono tano-ḡaḡaena ai. 26 Saulo mai ena oreataudia ida na ororo kahana amo e raka, a David mai ena orea taudia ida na ororo kahana amo ma e raka; David na e ḡava, Saulo ena amo baine roho mauri eto. A Saulo mai ena orea taudia ida ese David mai ena orea taudia ida e koudia heḡeḡe, bae abidia mauri helaoreana. 27 Una negana ai gwaukau tauna ta Saulo dekenai e kau, eto, Aoma haraḡa, badina be Filistia taudia na tano vada e tuari henia. 28 Taunabunai, Saulo ese David igavana amo e lou lao, Filistia taudia e tuari henidia. Una dainai, una gabu ladana e hatoa Roho-mauri Nadina. 29 David na unu amo e dae ela, Engedi ena ororo doridia ai e nohova.

Copyright information for `MEU