1 Samuel 24

David ese Saulo e hamauria

Saulo na Filistia taudia ihahavadia amo e lou, bena haida ese e hamaoroa, eto, A kamonai, David na En-gedi tano-ḡaḡaena aie nohomu. Bena Saulo ese tatau mai goadadia daha toi Israel taudia iboudiai edia amo e abidia hidi; bena idia ese David mai ena orea taudia itahudia ela, Uda Nanidia edia Haga-nadidia vairadiai. Dala ai, ia namamoe maḡudia e rakadia hanai. Unuseni ai na kohua ta, bena Saulo na kohua lalonai e raka vareai, baine murimuri eto.

Una negana ai David mai ena orea taudia ida na una kohua gunigunina ai hehelai.
Bena David ena orea taudia ese e hereva henia, eto, Iehova ese e herevalai henimu dinana binai, eto “Inaimu na imamu ai baina atoa, emu lalo-hadai heḡereḡerena do ba kara henia”. Bena David e tore isi, asi reḡereḡena ela, Saulo ena dabua rimuna e utua oho. Gabeamo David na e helalo, ia ese Saulo ena dabua rimuna e utua oho dainai. Bena ia ese ena orea taudia e hamaorodia, eto, Iehova ese bema gwaugu tao, ina kara na egu lohia, Iehova ese e horoa tauna, basinama kara henia, imagu na ia ihadikana totona basinama toia lasi; badina be ia na Iehova ese e horoa tauna. Unu hereva amo David ese ena orea taudia lalodia e ani, e gwaudia tao, Saulo basie ala-ala henia. Bena Saulo e tore isi, kohua e rakatania, ena dala ela.

Gabeai David danu e tore isi, kohua amo e raka lasi, Saulo e boi henia, eto, Pavapava e, egu lohia. Saulo e roha muri; bena David na tano ai e goru diho, e toma henia diho. Bena David ese Saulo e hereva henia, eto, Dahaka dainai hari e hereva henimu, e tomu “David ese oi ihadikamu dalana e tahuamu” taudia na o kamonai henidiamu? 10 A itaia, hari ina dina ai matamu ese vada e itaia, Iehova ese hari dina ai lau imagu ai e atomu; bena haida ese e haḡanigu baina alamu mase eto, a na bogamu hisi, nato “Imagu na basina toia roro egu lohia ihadikana totona, badina be ia na Iehova ese e horoa tauna”. 11 Tamagu e, a itaia, emu dabua rimuna imagu ai a itaia; badina be emu dabua rimuna na utua oho, a asina alamu mase; unu amo ba diba bona ba itaia, ena be oi ese egu mauri iabi-ohona totona o tahugumu, to lau imagu na asie kerere bona ihadikamu karana ta asie karaia oiemu ai. 12 Iehova ese ita raruosi baine hahemaoro henida; Iehova ese baine hadikamu lau daigu ai, a lau imagu ese basine hadikamu. 13 Sene taudia edia hereva lada-isina heḡereḡerena, e tomu “Kara dika tauna ena amo kara dika baine vara”, a lau imagu ese oi basine hadikamu. 14 Israel pavapavana na daika ialana totona vada e raka lasi? O tahuamu tauna be daika? Sisia masena a? Eiava sei a? 15 Iehova ese hahemaoro karana baine karaia, ita raruosi baine hahemaoro henida. Ia ese baine itagu, maorogu baine gwaurai; bona oi imamu amo baine hamaurigu.

16 David ese unu hereva na Saulo e herevalai henia vaitani, bena Saulo na eto, David natugu e, ena oi gadomu a? Bena Saulo na e tai lolololo. 17 Bena ia ese David e hereva henia, eto, Oi hari kara maoromaoro tauna, a lau be lasi; badina be oi ese kara namo vada o hadava henigu, a lau ese dika na hadavalai henimu. 18 Hari ina dina ai vada o gwauraia hedinarai, ede o kara namo henigu toma: Iehova ese oi imamu ai e atogu negana ai na so alagu mase. 19 Tau ta ese ia inaina baine davaria negana ai, ia ese baine kahua nege mai maurina ida a? Taunabunai, Iehova ese baine kara namo henimu, hari ina dina ai oi ese vada o kara namo henigu dainai. 20 A kamonai, lau dibagu oi na pavapava ai baola, bena Israel basileiana baine gini tutuka-tutuka oi imamu ai. 21 Taunabunai, Iehova ladana ai a gwau henigu hamata, lau dihigu na basio aladia ore lau murigu ai. bona lau ladagu na tamagu ena iduhu amo basio haboioa. 22 David ese Saulo na unu e gwau henia hamata toma. Bena Saulo na ena ruma ela; a David mai ena orea taudia ida na edia komu-namo gabuna e dae lao.

Copyright information for `MEU