1 Samuel 25

Samuel e mase

Una negana ai Samuel e mase; bena Israel taudia iboudiai e hebou, ia taina e taiva. Bena ena ruma ai e ḡuria, Rama ai. Bena David e tore isi, Paran tano-ḡaḡaena ela.

Abigail

Tau ta Maono ai e nohova; ena ḡaukara gabuna be Karamele ai. Ia na taḡa tauna: ena mamoe na daha toi bona ena nani na daha ta. Ia ese ena mamoe huidia e utu Karamele ai. Una tau ladana na Nabala; adavana ladana na Abigail. Hahine na mai aonegana bona mai hairaina, a tau na mai daḡedaḡena bona kara dika tauna. Ia na Kaleb ena iduhu tauna.

David na tano ḡaḡaena ai e kamonai hari Nabala na ena mamoe huidia iutudia vada ela. Taunabinai, David ese eregabe gwauta e siaidia; e haḡanidia, eto, Karamele a dae lao, Nabala dekena baola, lau ladagu ai ba hahenamo henia. Ini ba hahenamo henia toma, baoto: Maino na oi latamu ai, bona emu ruma latanai, bona emu iboudiai danu latadiai. Lau vada na kamonai oi na mai emu mamoe huidia iutudia taudia; emu mamoe ireḡudia taudia danu ai dekemai ama, bena asia hadikadia, bona edia ḡau ta se boio, Karamele ai e nohova negana idoinai. Emu eregabe ba nanadaidia, bena idia ese bae hamaoromu. Taunabunai, lauegu eregabe ba lalo namo henidia; badina be aria dinana ai vada ama. Mani emu kara, dekemu ai mimia ḡaudia na ai oiemu hesiai taudia bona natumu David ba henimai.

Bena David ena eregabe ela, unu hereva iboudiai na Nabala e hamaorolaia, David ladana ai; bena e nari. 10 Bena Nabala ese David ena hesiai taudia e haere henidia, eto, David be daika? Ina Iese natuna be daika? Ina nega ai hesiai taudia hutuma ese biagudia e heautanidiamu. 11 Be, egu flaoa bona ranu, bona vamu, na aladia ḡaudia egu mamoe huidia iutudia taudia adia. na baina abi, asi dibagu ede amo ema taudia baina henidia a? 12 Taunabunai, David ena eregabe e raka oho, e lou lao, unu hereva iboudiai e hamaorolaia. 13 Bena David ese ena orea taudia e haḡanidia, eto, Ta ta ena dare ena dare gabamui ai ba kara. Bena ta ta ese ena dare ena dare na gabadia ai e kara; David danu ena dare gabana ai e karaia. Bena tatau sinahu hani sisivana na David murina amo e raka lao, a sinahu rua be kohu igimadia e noho.

14 A eregabe ta ese Nabala adavana, Abigail, e hamaoroa, eto, A kamonai; David ese gwaukau taudia tano ḡaḡaena amo e siaidia, biagumai bae hahenamo henia totona, a ia ese e ḡonaḡonalaidia. 15 A una orea taudia ese ai e hanamomai, dika ta emai ai se kau, bona emai ḡau ta se boio, idia ida tano paka ai a loa hebouva dinadia iboudiai lalodiai. 16 Idia na ai maḡumai na heto, hanuaboi ai bona dina ai, mamoe iregudia totona idia dekediai a nohova negadia iboudiai. 17 Taunabunai, ina na ba diba, bona ba haeroa ede ba kara toma; badina be biagumai bona ena ruma na bae hadikadia e tomamu, bona biagumai na e daḡedaḡe hereamu dainai ta ese basine hereva henia diba.

18 Bena Abigail e kara haraḡa, flaoa igabudia sinahu rua, bona vine ranuna kopi rua, bona mamoe ima, vada e haheḡaeḡaedia ḡaudia, bona uiti kakorodia bosea ima, bona vine huahuadia, e hakaukaudia ḡaudia, mane sinahu ta, bona suke huahuadia, e hakaukaudia ḡaudia, mane sinahu rua, e abi, iboudiai na doniki dorudia ai e ato kau. 19 Bena ia ese ena eregabe e hamaorodia, eto, Lau vairagu ai baola; lau na umui murimui ai baina vasi. A ia ese adavana Nabala se hamaoroa. 20 Bena doniki ai e gui, ororo helavahuna amo ela; a David mai ena orea taudia ida na una dala amo e hekei ema, bena ia na idia ida e hedavari. 21 Dala ai David vada e hereva, eto, Momokani, ina tau ena ḡau iboudiai na tano ḡaḡaena ai vada na gimadia, bena ena ḡau iboudiai lalodia amo ḡau ta se boio, una na asi anina; egu kara namo davana na kara dika ai e haloua. 22 Bama bogaia hisi, daba ai ena orea maruanena ta baine mauri, Dirava ese davana na David ena amo bema abia.

23 Abigail ese David e itaia, bena e kara haraḡa, ena doniki amo e diho, David vairanai e igo diho, tano ai e goru diho. 24 Aena badinai e igo diho, eto, Egu lohia e, kerere gwauna na lau sibogu latagu ai baine mia. Mani emu kara lau binai emu hesiai hahinena aina hereva henimu; mani emu kara lau binai emu hesiai hahinena egu hereva ba kamonai. 25 Egu lohia e, hari daḡedaḡe tauna Nabala
“Nabala” anina be “kava tauna”.
basio laloa; badina be ladana heḡereḡerena ena kara danu unu mo heto: ladana na Nabala, ia danu kava tauna. A lau binai emu hesiai hahinena na egu lohia emu eregabe o siaidia be asina itadia.
26 Taunabunai, egu lohia e, Iehova e maurimu bona oi laumamu e maurimu heḡereḡerena, Iehova ese rara ihahebubuna amo bona sibomu dava iabina amo vada e gwaumu tao dainai, oi inaimu bona egu lohia ihadikamu daladia e tahumu taudia na Nabala heḡereḡerena ai baela. 27 Harihari ina herahia ḡauna emu hesiai hahinena ese vada e mailaia na do bavabia, egu lohia murimu ai e rakamu eregabedia na ba hariharilai henidia. 28 Mani emu kara lau binai emu hesiai hahinena egu dika ba gwaua tao; badina be Iehova ese momokani egu lohia emu iduhu baine hagoadaia; badina be egu lohia ese Iehova ena tuari o tuarilaiamu, bona oi lalomu amo dika ta basine hedinarai, emu mauri dinadia iboudiai lalodiai. 29 Haida bae tore isi, oi itahumu bona emu mauri iabi-ohona dalana itahuna totona, to egu lohia emu mauri na Iehova, emu Dirava. ena hereḡu ese mauri taudia ida baine ḡuidia hebou; bona inaimu edia mauri baine davea lasi, nadi na vilipopo amo bema davea lasi na heto. 30 Bena Iehova ese egu lohia baine hanamoa, vada e herevalaimu guna heḡereḡerena, bona Israel pavapavana ai baine halaomu; 31 una negana ai egu lohia lalomu basine hisihisi bona kudoumu basine hetaha, rara o hahebubua kava eiava sibomu ese dava o abia dainai. Bena Iehova ese egu lohia baine hanamomu negana ai, lau binai emu hesiai hahinena ba lalogu.

32 Bena David ese Abigail e hereva henia, eto, Iehova, Israel Diravana, na hanamoamu, badina be hari dina ai ia ese vada e siaimu, bena ita raruosi vada ta hedavari. 33 Oiemu lalo-maoro na hanamoamu, bona oi danu nahanamomumu, badina be hari dina ai oi ese rara ihahebubuna bona sibogu dava iabina amo vada o gwaugu tao. 34 Badina be Iehova, Israel Diravana oi ihadikamu amo vada e gwaugu tao Diravana, e maurimu heḡereḡerena, basioma mai haraḡa bena basitama hedavari, momokani, kerukeru daba ai Nabala ena orea maruanena ta basinema mauri.

35 Bena David ese hahine ena herahia ḡaudia na ia imana amo e abi; bena e hereva henia, eto, Emu ruma aola, mai mainomu ida; oi eremu vada na kamonai, bona emu noinoi vada na abia dae.

36 Bena Abigail na Nabala dekenai e kau, e itaia, ia na aria e karaia ena ruma ai, ita-itana na pavapava ena aria na heto. Nabala lalona vadae moale, badina be ia na vada e kekero dikadika; taunabunai hahine ese se hereva henia ela bona daba e rere. 37 Daba ai, vine ranuna siahuna na Nabala lalona ai vada e ore negana ai, ia adavana ese unu ḡau iboudiai e hamaorolaia; bena ia laumana e daure, bona tauna e auka nadi na heto. 38 Dina gwauta sisivana ela, bena Iehova ese Nabala e alaia, bena e mase.

39 David e kamonai Nabala vada e mase, bena eto, Iehova na hanamoamu badina be Nabala ese e hahemaraigu davana na ia ese vada e henia, bona kara dika amo vada e gwaugu tao; Iehova ese Nabala ena kara dika na sibona kwarana ai vada e haloua.

Bena David ese gwau-kau e siaia, Abigail lalona ianina, baine adavaiatotona.
40 David ena hesiai taudia na Abigail dekenai e kau, Karamele ai, bena idia ese e hereva henia, eto, David ese vada e siaimai, ia dekena baia hakaumu lao, bena ia ese baine adavamu e tomamu. 41 Bena hahine na e tore isi, tano ai e igo diho, eto, A itagu, lau binai emu hesiai hahinena na egu lohia emu hesiai taudia aedia ihuridia hahinegu. 42 Bena Abigail e tore isi haraḡa, doniki ta ai e gui, bona ena ulato laima ese e bamoa. Bena David ena gwaukau taudia muridia amo ela; bena raruosi e headava.

43 David ese Ahinoama, Iesrele hahinena, danu e abia; hahine raruosi na ia ese e adavadia. 44 A Saulo ese natuna hahinena Mikala, David adavana, na Palti Laisi, Galimi tauna, vada e henia.

Copyright information for `MEU