1 Samuel 27

David ma e heau

David be lalona ai eto, Dina ta lau na Saulo imana ai baina mase; egu dala namona be baina heau mauri, Filistia taudia edia tano bainala. Bena Saulo ese Israel tanona ai baine tahugu malaka-malaka elabona baine hesiku; bena ia imana amo baina roho mauri. Taunabunai, David e tore isi, e raka hanai, ia bona ena orea tataudia sinahu-tauratoiosi, Akisi Maoko, Gata pavapavana, dekena ela. Bena David na Akisi dekenai e nohova, Gata ai: ia bona ena orea taudia, mai adavadia bona mai natudia ida, bona ia adavana raruosi, Ahinoama, hane Iesrele, bona Abigail, hane Karamele, Nabala vabuna. Haida ese Saulo e hamaoroa, David vada e heau, Gata vada ela, bena ia ese ia itahuna e hadokoa.

Bena David ese Akisi e noia, eto, Boma lalo namo henigu, gabu ta boma henigu emu hanua maraḡina ta ai, unuseni ai baina noho. Namona be dahaka lau binai emu hesiai tauna na oi dekemu ai baina noho, pavapava taumu emu hanua ai? Taunabunai, una dina ai Akisi ese Siklag e henia; una dainai Siklag na luda pavapavadia edia hanua ta, ema bona hari dina. David na Filistia taudia edia tano ai e nohova dinadia be laḡani ta hua hani.

Bena David mai ena orea taudia ida e tore isi, Gesuru taudia bona Girisi taudia bona Amalek taudia na e tuari henidia: idia be sene negana amo una tano e noholaiava, ela bona Suru, ma ela bona Aigupto tanona. David ese tano e habuaia tari, tau ta eiava hahine ta se hamauria, a mamoe bona boromakau bona doniki bona kamelo bona dabua e abidia; bena Akisi dekena e lou lao. 10 A Akisi e henanadaiva, e tomava “Hari dina ai daidia o tuari henidia?” negadia ai na David e haereva, e tomava “Iuda diho kahana taudia”, eiava “Ierahamele diho kahana taudia”, eiava “Kene diho kahana taudia”. 11 David ese tau ta eiava hahine ta se hamauria badina korikori be harina na Gata bae laohaia na garina; ia lalona e hadaia, eto, Harimai bae piua, baeto “David na unu ini e kara toma” na garina.

Ena kara be unuheto, Filistia tanona ai e nohova negana idoinai.
12 A Akisi ese David e abidadama henia; lalona e hadaia, eto, Ena kara daidiai ena bese taudia Israel ese e inai henia hereamu, taunabunai ia ese lau isiaigu baine lao heni hanaihanai.

Copyright information for `MEU