1 Samuel 28

En-doro rohe hahinena

Unu dinadia ai Filistia taudia ese edia tuari oreadia e haboudia, Israel taudia bae tuari henidia totona. Bena Akisi ese David e hamaoroa, eto, Ba diba, oi bona emu orea taudia na lau ida tuari oreana lalonai baitala. David ese Akisi e haere henia, eto, Namo; oi do ba diba emu hesiai tauna ede baine kara toma. Bena Akisi ese David ma e hamaoroa, eto, Lau igimagu tauna ai baina halaomu, egu mauri dinadia iboudiai.

Samuel be vada e mase; Israel taudia iboudiai ia taina vada e tai, bona Rama, ena hanua korikori, ai vada e ḡuria. Saulo ese danu rohe taudia bona mea taudia na Israel tanona amo vada e luludia lasi.

Filistia taudia na e hebou, bona ema, Sunem ai e taruha. Bena Saulo ese Israel taudia iboudiai e haboudia, Gilboa ai e taruha. Saulo ese Filistia taudia edia tuari oreana e itaia, bena e gari, kudouna e hetaha dikadika. Bena Saulo ese Iehova e nanadaia negana ai, Iehova na se haere, nihi amo eiava Urim
Urim. Esodo, Karoa 28, siri 30 ba itaia.
amo eiava peroveta taudia edia amo.
Bena Saulo ese ena hesiai taudia e hamaorodia, eto, Rohe hahinena ta a tahua, bena dekena bainala, iena amo baina henanadai. Ena hesiai taudia ese e haere henia, eto, Rohe hahinena ta be En-doro ai e nohomu.

Bena Saulo ese oromana e ha-idaua, bona dabua idaudia e dokidia; bena ela, tatau rarua ida. Hanuaboi ai idia na una hahine dekenai e kau. Bena Saulo eto, E rohemu laumana amo ba haere henigu, bona ladana baina hatoa tauna laumana ba hadaea. Hahine na e haere henia, eto, Saulo ena kara dibamu namonamo, ani? Ia na rohe taudia bona mea taudia na Israel tanona amo vada e luludia lasi. Dahaka dainai egu mauri o idoaiamu, ihamasegu totona? 10 Bena Saulo ese Iehova ladana ai hereva metaudia amo e gwau henia hamata, eto, Iehova e maurimu heḡereḡerena, dava dikana ta emu ai basine kau ina kara dainai. 11 Bena hahine eto, Daika baina hadaea emu ai? Ia eto, Samuel ba hadaea egu ai. 12 Hahine ese Samuel e itaia, bena e lolo lalo dika. Bena hahine ese Saulo e gwau henia, eto, Dahaka dainai o koigu? Oi na Saulo. 13 Pavapava ese e hamaoroa, eto, Asio gari; dahaka o itaiamu? Hahine ese Saulo ma e hamaoroa, eto, Dirava ta na itaiamu; ia na tano lalona amo e daemu. 14 Ma e nanadaia, eto, Ita-itana be edeheto? Hahine na eto, Tau burukanata e daemu; ia na dabua badana e hetarulaia. Bena Saulo dibana una na Samuel; bena tano ai e goru diho, e toma henia diho.

15 Bena Samuel ese Saulo e hamaoroa, eto, Dahaka dainai vada o haraivagu, vada o hadaegu? Saulo e haere, eto, Lalogu na e hekwarahi badamu, badina be Filistia taudia ese e tuari henigumu bona Dirava ese vada e rakatanigu, bona se haere henigumu, peroveta edia amo eiava nihi amo. Taunabunai oi vada na boirimu, ede baina kara toma na ba hamaorolaigu. 16 Samuel eto, Iehova ese vada e rakatanimu bona e inai henimumu, matogana lau ma o nanadaigumu a? 17 Iehova ese vada e kara henimu, lauegu ai e gwauraia heḡereḡerena; badina be Iehova ese basileia na oi imamu amo vada e dadihaia, dekemu tauna David vada e henia. 18 Badina be Iehova erena so kamonai, bona ena badu ḡaraḡara Amalek taudia ediai anina so hamomokania; una dainai Iehova ese ini vada e karamu toma hari ina dina ai. 19 Ina danu, Iehova ese oi bona Israel taudia danu Filistia taudia imadia ai baine atomui; bena kerukeru oi bona natumu mamaruanedia na lau dekegu baoma. Iehova ese danu Israel ena tuari oreana na Filistia ena tuari oreana imadia ai baine atodia.

20 Bena Saulo na maoromaoro e goru parapara tano ai, bona gari ese e butua tao, Samuel ena hereva daidiai; ia taunadanu e manori, badina be ḡau ta se ania, dina idoinai bona hanuaboi idoinai. 21 Bena hari hahine na Saulo dekena ema, e itaia, gari ese vada e butua tao; bena ia ese e hereva henia, eto, A itagu, lau binai emu hesiai hahinena na eremu na kamonai, bona emu hereva ikamonai-henina amo egu mauri na atoa diho. 22 Taunabunai, harihari oi danu emu hesiai hahinena erena ba kamonai: mani emu kara, aniani taina oi vairamu ai baina dabaraia, bena bavania, taumu do baine auka. bena emu dala ai baola. 23 Ia e gwau hedadarai, eto, Basina aniani. A ena hesiai taudia bona una hahine ese e noia goadagoada; bena ia ese idia eredia e kamonai. Taunabunai ia na tano amo e tore isi, mahuta patana ai e helai diho. 24 Una hahine na mai ena boromakau natuna ta, ubu-ubu ḡauna, ruma ai; taunabunai ia ese e alaiaharaga. Bena flaoa e abia, e kuia, asi ihatubuna ḡauna, bena e gabua, 25 Saulo bona ena hesiai taudia vairadiai e dabaraia, bena idia ese e ania. Bena idia na e tore isi, una hanuaboi ai e raka ela.

Copyright information for `MEU