1 Samuel 31

Saulo mai natuna ida e mase

Filistia taudia ese Israel taudia e tuari henidia; bena Israel taudia na Filistia taudia vairadia amo e heau, ela bona Gilboa ororona ai Filistia taudia ese e aladia ore. Bena Filistia taudia ese Saulo mai natuna mamaruanedia ida e lasidia tao; bena Filistia taudia ese Saulo natuna mamaruanedia Ionatan bona Abinadab bona Malkisua e aladia mase. Tuari na auka herea, Saulo enai; peva taudia ese e davaria, bona edia diba amo e haberoa.

Bena Saulo ese ena kesi ihuana tauna e hamaoroa, eto, Emu dare a veria lasi, ba gwadagu mase, ini asie peritomedia taudia na baema, bae gwadagu bona bae kirikirilaigu na garina. A ena kesi ihuana tauna na e gwau edeede, badina be e gari dikadika. Taunibunai, Saulo ese ena dare e abia, bena matana ai sibona e hetoḡe. Ena kesi ihuana tauna ese e itaia, Saulo vada e mase, bena ia danu ena dare matana ai sibona e hetoḡe, ia ida e mase hebou.

Saulo na unu e mase toma, bona natuna mamaruanedia tatoiosi, bona ena kesi ihuana tauna, bona ena orea taudia iboudiai, dina tamona ai e mase bou. Bena Israel taudia haida koura kahana ai bona Ioridane sinavaina unukahana ai e nohova na vada e diba Israel taudia vada e heau bona Saulo mai natuna mamaruanedia ida vada e mase; una negana ai edia hanua e rakatanidia, e heau. Bena Filistia taudia ema, unu hanua e noholaidia.

Daba rerena ai Filistia taudia na ema, mase taudia edia dabua bae abi eto. Bena Saulo mai natuna mamaruanedia tatoiosi ida masedia ai e dabaridia, Gilboa ororona ai. Bena Saulo kwarana e utua oho, ena tuari dabuadia danu e koki oho. Bena idia ese gwaukau taudia e siaidia karoho, Filistia rtnona idoinai, hari namona na edia kaivakuku dubudia ai bona edia bese taudia vairadiai bae piua totona. 10 Saulo ena tuari dabuadia na Astaroto ena dubu ai e atoa; bona tau-anina na Bete-sana hanuana maḡuna ai e kapaia kau. 11 A Iabese-gilead taudia na harina e kamonai, Filistia taudia ese Saulo unu e karaia toma, 12 bena boga-auka taudia iboudiai e tore isi, e raka rani, Saulo tau-anina natuna mamaruanedia tau-anidia na Bete-sana maḡuna amo e abidia dobi. Bena Iabese ela, unuseni ai e hagabudia. 13 Bena turiadia e abidia, au ta ladanatamarisk henunai e guridia, Iabese ai. Bena dina hitu e ani vaga.

Copyright information for `MEU