1 Samuel 7

Israel taudia e kwalimu

Bena Kiriat-iearimi taudia na ela, Iehova ena maua helaḡana e abia isi, e laohaia, Abinadab ena ruma ai e atoa, ororo ai. Bena idia ese Abinadab natuna Eleasara e hahelaḡaia, Iehova ena maua helaḡana baine naria. Nega daudau vada ela, laḡani ruahui sisivana, hari maua helaḡana na Kiriat-iearimi ai e miava. Unu laḡani lalodiai Israel taudia iboudiai ese Iehova e tai henia.

Bena Samuel ese Israel taudia iboudiai e sisiba henidia, eto, Bema Iehova vada o lou heniamu mai lalomui idoidiai, dirava idaudia bona Astaroto
“Astaroto” na Filistia taudia edia dirava ta ladana. “Baal” na Kanaan taudia gunadia edia dirava ladadia.
b ba rakatanidia, lalomui na Iehova ba henia, ia mo sibona isiaina ba lao heni; bena ia ese Filistia taudia imadia amo baine hamaurimui.
Taunabunai Israel ese Baalona Astaroto e rakatanidia, Iehova mo isiaina e lao heniva.

Bena Samuel eto, Israel taudia iboudiai ba haboudia Mispa ai. Lau ese Iehova baina noi henia, umui daimui ai. Taunabunai, idia na Mispa ai e hebou; unuseni ai ranu e utua, bena Iehova vairanai e bubua nege, a una dina ai e anivaga. Idia eto, Ai na vada a kara dika, Iehova vada a gwau edeede henia. Bena Samuel ese Israel taudia e hahemaoro henidia, Mispa ai.

Filistia taudia e kamonai Israel taudia na Mispa ai vada e hebou, bena Filistia lohiadia na e raka lasi, Israel taudia bae tuari henidia totona. Israel taudia e kamonai, bena e gari, Filistia taudia garidia e gariva. Bena Israel taudia ese Samuel e hamaoroa, eto, Iehova eda Dirava inoi-henina ita daidaibasio hadokoa: ba noia. ia ese Filistia taudia imadia amo baine hamaurida. Taunabunai, Samuel ese mamoe natuna rata-inuna ta e abia, bena e hahelaḡaia, ḡole-oho boubouna Iehova ena. Bena Samuel ese Iehova e taihenia Israel dainai, bona Iehova ese e haere henia.

10 Samuel ese ḡole-oho boubouna e hahelaḡaia negana ai, Filistia taudiae raka kahira, Israel taudia bae tuari henidia totona. A una dina ai Iehova gadona e kau guba rahurahu na heto, Filistia taudia latadiai, e hadaradaradia; bena e darere Israel vairadiai. 11 Bena Israel taudia na Mispa amo e raka lasi, Filistia taudia e luludia bona e ala-ala henidia ela bona Bete-kara henunai. 12 Bena Samuel na nadi ta e abia, Mispa bona lesana padadiai e haginia, bona ladana e hatoa Ebenesere. Ia eto, Iehova ese vada e kahada ema bona hari.

13 Unu a Filistia taudia na e darere, Israel taudia edia tano ai asie raka vareai lou. Iehova imana ese Filistia taudia e laodia ahu, Samuel ena mauri dinadia iboudiai. 14 Israel hanuadia Filistia taudia ese vada e abidia na Israel taudia ese ma e abidia lou, Ekron amo ela bona Gata. Israel taudia ese edia tano na Filistia taudia imadia amo ma e abia lou. Israel taudia bona Arnoro taudia danu e herohemaino.

15 Samuel ese Israel taudia e hahemaoro henidia, edia mauri dinadia iboudiai lalodiai. 16 Laḡani ta ta amo ia na eha laolao, Betele bona Gilgal bona Mispa e vadivadi henidia; unu gabu iboudiai ia ese Israel taudia e hahemaoro henidia. 17 Bena Rama e lou henia, badina be una na ena noho gabuna; unuseni ai danu ia ese Israel taudia e hahemaoro henidia. Bona unuseni ai ia ese ihaboulaina patana ta e larebaia, Iehova ena.

Copyright information for `MEU