1 Thessalonians 1

Ai taloiosi, Paulo bona Siluano bona Timoteo, ese Tamada Dirava bona Lohiabada Iesu Keriso edia ekalesia oreana Tesalonika ai a tore henimuimu: harihari-bada bona maimo bavabi.

Emai moale na daimui ai

Ai na nega iboudiai Dirava a hanamoamu umui daimui ai, bona emai ḡuriḡuri ai umui ladamui a hato louloumu. Emui kamonai karadia, bona emui uraheni ḡaukaradia, bona emui helaro Lohiabada Iesu Keriso enai e aukamu, ini ḡau nega idoidiai Tamada Dirava vairanai, a lalo taomu. Dibamai danu, varavaramai e, Dirava ese umui, ena lalokau taumui, vada e abimui hidi. Badina be emai sivarai namo emui ai e kau, dia hereva ai mo, a siahu ai bona Lauma Helaḡa ai, bena emui ai e momokani vaitani; bona emai kara daimui ai vairamui ai e hedinarai be dibamui. Bena ai o haḡoimai, Lohiabada danu o haḡoia, hereva o abia daeva mai hisihisimui ida, to mai moalemui ida danu, Lauma Helaḡa moalena. Bena kamonai taudia iboudiai Makedonia ai bona Akaia ai edia ihaḡoina ḡauna ai ola. Badina be umui emui amo Lohiabada ena hereva vada e piua rohoroho, Makedonia ai bona Akaia ai; bona dia una mo, a gabu iboudiai emui abidadama Dirava enai vada e diba. Taunabunai, ai baia hereva na asi badina. Badina be idia sibodia harida e hapiuamu, ede o abimai dae toma, bona kaivakuku ede o rakatanidia toma, bona Dirava Mauri, Dirava Momokani, ede o haḡerea toma, isiaina ede o lao heni tomamu, 10 bona ia Natuna guba amo ede o naria tomamu: Iesu bunai, ia na mase amo e tore isi, bainema baduna amo e hamauridamu.

Copyright information for `MEU