1 Thessalonians 2

Emai heigo-ita gunana

Varavaramai e, dibamui a vasi negana ai na emai heigo-ita na mai anina. Dibamui a hisihisi gunava, Filipi ai e daḡedaḡe henimaiva; a Dirava ladana ai a haheauka, daḡedaḡe bogaraginai Dirava ena sivarai namo a hadibalaimuiva, asia gariva. Badina be emai hahealo herevadia na dia lalo-hadai kerere amo, dia lalo-hadai mirodia amo, dia koikoi amo, asie vara; a Dirava ese vada e abimai hidi bona sivarai namo vada e henimai heḡereḡerena mo a gwauraiamu; dia taunimanima ihamoaledia, a laloda e dibamu Diravana ihamoalena. Umui dibamui ai na nega ta asia gwaumui lalo-aniva; bona Dirava dibana ai na kohu asia ḡaima hehuniva. Ena be ai na Keriso ena aposetolo dainai baiama hametaumui diba, to nega ta heimodai asia tahuava, umui emui ai eiava haida ediai. Ai na bogaragimui ai a manauva, natuna e ubudia hahinena na heto. Unu a ura henimui tomava dainai, lalomai e urava dia Dirava ena sivarai namo mo baiama henimui, a laumamai danu; badina be a lalokau henimuiva.

Varavaramai e, emai hekwarahi bona emai hisihisi o lalo taomu ani? Dina hanuaboi a ḡaukarava, baia hahekwarahimui na garina; bena Dirava ena sivarai namo a harorolai henimuiva. 10 Umui dibamui, Dirava danu dibana, umui kamonai taumui bogaragimui ai a nohova mai helaḡamai bona mai maoromaoromai ida, asi bebeka-bebekamai. 11 Tama ese natuna e kara henidiamu heḡereḡerena, a hahealo henimuiva, taumui a halova, a haḡanimuiva, 12 Dirava ena ura heḡereḡerena ai ba raka helaoreana. Ia ese vada e boirimui, ena basileia bona hairaina baine henimui.

13 Una dainai ai ese Dirava ihanamona asia hadokoamu, badina be emai ai o kamonai herevana na o abia dae, dia taunimanima mo emai hereva, a Dirava ena hereva. Una be momokani, bona una hereva be umui kamonai taumui lalomui ai e ḡaukaramu. 14 Varavaramai e, Dirava ena ekalesia oreadia Iudea ai ida vada o heḡereḡere, Keriso Iesu lalonai; badina be Iuda taudia ese idia e hahisidia heḡereḡerena umui emui bese taudia ese vada e hahisimui. 15 Idia ese Lohiabada Iesu e alaia, edia peroveta taudia danu e aladia, bona ai e lulumai. Idia ese Dirava e habaduamu, bona taunimanima e inai henidiamu; 16 ai danu e gwaumai taomu, idau bese taudia mauri herevadia basia harorolai henidia e tomamu. Edia kara dika e haḡuḡurumu; Dirava ena badu na latadiai vada e kau, baine habuadia tari.

Lalomai e hekwarahimu daimui ai

17 Varavaramai e, ina nega sisina ai vairamui asia itamu; tau-anida na mai padadia, to laumada na asi padadia; taunabunai ai na a ura lalo-dika vairamui baiama ita lou ato. 18 Bena baia vasi ato; momokani, lau Paulo dala na tahu loulouva baina vasi nato. To Satana ese e laomai ahu. 19 Badina be eda Lohiabada Iesu baine lou mai negana ai emai helaro, emai moale, emai heaḡi toana, ia vairanai be dahaka? Umui, ani! 20 Emai heaḡi bona emai moale badidia na umui.

Copyright information for `MEU