1 Thessalonians 3

Emai haheauka e ore, bena ato ai raruosi mo Atena ai baia noho, a tadimai Timoteo, Dirava ena hesiai tauna Keriso ena sivarai namo lalonai, a siaia vasi, emui abidadama ai lalomui baine hagoadadia bona taumui baine halodia totona, ini hisihisi lalodiai ta basine marere-marere helaoreana. Badina be dibamui hisi-ani e ahulaida; ta noho hebouva negana ai a hamaoromui heḡaeḡaeva hisi bae vara; benaini, vada e vara, ani!

Badina binai, egu haheauka e ore negana ai na siaia vasi, emui abidadama sivaraina baina diba, hedibaḡani tauna ese bema dibaḡanimui bena emai hekwarahi anina bema boio na garina. A harihari Timoteo na emui amo vada e lou mai, emui abidadama bona emui lalokau haridia vada e mailai; e tomu, umui ese nega idoinai o lalomaimu mai moalemui ida, bona o uramu ha itamai, ai a uramu baia itamui heḡereḡerena. Varavaramai e, emui abidadama dainai taumai vada eme lo, emai hisihisi bona emai daradoko lalodiai. Umui Lohiabada enai bo gini tutuka-tutukamu dainai ai baia maurimu. Dirava ede baia hanamoa toma, emai Dirava vairanai umui a moalelaimuimu moalena idoinai dainai? 10 Dina bona hanuaboi a ḡuriḡuri goadagoadamu, vairamui do baia ita a tomu, bena abidadama ai o dabumu ḡaudia baia henimui ḡuḡuru.

11 Benaini, Tamada Dirava bona eda Lohiabada Iesu ese do bae hakaumai vasi. 12 Lohiabada ese emui heura-heheni baine havaraia bona baine habadaia; bona baine durumui, taunimanima iboudiai ba lalokau henidia, ai ese umui a lalokau henimuimu heḡereḡerena; 13 bona lalomui baine hagoadadia, bena eda Lohiabada Iesu Keriso mai ena helaḡa taudia loḡora ida baema negana ai, Tamada Dirava vairanai ba helaḡa, asi bebeka-bebekamui.

Copyright information for `MEU