1 Timothy 1

Lau Paulo, Keriso Iesu ena aposetolo taugu, Ihamaurida Diravana bona Keriso Iesu eda Helaro edia haheḡani daidiai, natugu korikori Iesu ibadinana ai, Timoteo, na tore henimumu: harihari-bada bona hebogahisi bona maino, Tamada Dirava ena amo bona Keriso Iesu eda Lohiabada ena amo, bavabi.

Emu ḡaukara

Makedonia nala negana ai, na noimu Efeso ai ba noho taritari nato, haida ba sisiba henidia, hahediba herevadia idaudia basie gwaurai bona gori bona uru ihagaudia basie lalo-hadailai, helaoreana. Badina be unu na hepapahuahu e havaramu, a Dirava ena gaukara, una na abidadama amo e varamu, na asie duruamu.

Egu hahedua anina korikori be lalokau, lalo-ḡoevaḡoeva amo bona lalo hadai maoromaorodia amo bona abidadama korikori amo e varamu. Haida ese unu amo vada e raka siri, edia dala vada e reaia, hereva kavakavadia e gwauraimu, sibodia taravatu ihadibalaidia taudia ai baela e tomu. Ḡau tamona, edia hereva anidia bona e gwaurai goadagoadamu ḡaudia na asi dibadia.

Taravatu be namo, tau ta ese baine ḡaukaralaia maoromaoro negana ai. A baita diba, taravatu vada e haginia, dia kara maoromaoro tauna ena, a kara-havara taudia edia bona gwau-edeede taudia edia, Dirava garina asie garimu taudia edia bona kara dika taudia edia, tamadia sinadia e aladiamu taudia edia bona roroma taudia edia, 10 heuda-hanai taudia edia bona mata-bodaga taudia edia, taunimanima e henaodiamu taudia edia bona koikoi taudia edia, gwau-hamata koikoi taudia edia bona hahediba herevadi momokanidia e inai henimu taudia edia. 11 Unu hahediba herevadia momokanidia be Herea-dae bona Hairai Diravana ena sivarai namo; bona ia ese ena sivarai namo ireḡuna tauna ai vada e halaogu.

12 Siahu e henigu tauna, eda Lohiabada Keriso Iesu, na hanamoamu, badina be e haerogu vada na momokani, bona e abigu hidi ena hesiai taugu. 13 Ena be gunaguna na ere dikava, na daḡedaḡe heniava, ladana na hadikaiava, to e bogagu hisi; badina be mata-lahui ai na karava, asi egu kamonai dainai 14 Bona eda Lohiabada ena harihari-bada vada e bada herea egu ai, abidadama bona lalokau na davaria Keriso Iesu lalonai. 15 Ina hereva na momokani, iabi-daena danu namo: Keriso Iesu na kara dika taudia ihamauridia totona tanobada ema. A dika hereana be lau. 16 Badina binai e bogagu hisi: Iesu Keriso ese haheauka idoinai lauegu ai baine hahedinaraia guna, gabeamo bae abidadama henia ela bona mauri hanaihanai bae abia taudia ese lau bae haḡoigu. 17 Uru iboudiai edia Pavapava, mase asi dibana, asi ita-itana, sibona mo Dirava, aita matauraia bona aita imodaia, harihari ela bona hanaihanai. Amen.

18 Natugu Timoteo e, ina hahegani na henimumu e gwauraimu gunava herevadia heḡereḡeredia; unu amo tuari namona ba tuarilaia, 19 abidadama bona lalo-hadai namodia ba kahu tao tarika-tarika. Haida ese vada e kahu nege, e kara edia abidadama vada eha tata kohi na heto. 20 Ta be Humenaio, ma ta Alesana; raruosi be Satana vada na henia, bae mata kani, Dirava ladana basie hadikaia lou.

Copyright information for `MEU