2 Chronicles 1

Solomon ena Ḡuriḡuri

Solomon, David natuna, ese sibona ena siahu e haginia auka ena basileia lalonai. Iehova, ena Dirava, na ia ida, bona e habadaia herea.

Solomon ese Israel taudia iboudiai e hereva henidia, daha bona sinahu lohiadia, hahemaoro taudia, bona hegunalai taudia Israel idoinai lalonai ai, edia iduhu kwaradia. Bena Solomon bona hebou taudia iboudiai ia ida na atai gabuna ela, Gibeon ai; badina be Dirava ena hebou kalagana, Iehova ena hesiai tauna Mose ese tano ḡaḡaena ai e karaia ḡauna, na unuseni ai. (A David ese Dirava ena maua helaḡana na Kiriat-iearimi amo vada e mailaia; David ese e heḡaeḡaelaia gabuna ai, Ierusalem ai, vada e atoa; badina be ia ese kalagana auta vada e haginia Ierusalem ai.) Auri-laboralabora ihaboulaina patana. Besalele, Uri Huru natuna, ese e karaia ḡauna, na unuseni ai, Iehova ena kalaga helaḡana vairanai. Bena Solomon bona hebou taudia iboudiai ese lehove e tahua. Bena Solomon na hari auri-laboralabora ihaboulaina patana e dae henia Iehova vairanai, hari hebou kalagana gabuna ai, bona ḡole-oho boubou ḡaudia daha-ta e hahelaḡadia ia latanai.

Una hanuaboi ai Dirava ese Solomon e hahedinarai henia, e hereva henia, eto, A hereva, dahaka baina henimu. Bena Solomon ese Dirava e haere henia, eto, Oi ese tamagu David o bogaia hisi bada, bona pavapava ai vada o halaogu ia gabuna ai. Dirava Iehova e, emu gwauhamata tamagu David o henia na harihari ba hamomokania; badina be bese badana ta, tano gahuna na heto, edia pavapava ai vada o halaogu. 10 Harihari aonega bona lalo-parara ba henigu, ini taunimanima vairadiai baina raka lasi bona baina raka vareai; badina be emu orea bada-hereana binai daika ese baine lohiaia diba?

11 Bena Dirava ese Solomon e haere henia, eto, Badina be emu lalo-hadai na iniheto, bona kohu eiava taḡa eiava imatauraimu so gwaurai, bona inaimu edia mauri so revadia, oibe, mauri daudauna danu so gwauraia, a aonega bona lalo-parara vada o gwaurai emu, egu orea taudia, pavapavadia ai vada na halaomu oreana, na ba lohiadia helaoreana, 12 una dainai aonega bona lalo-parara do bavabi. Lau ese danu taḡa bona kohu bona imatauraimu baina henimu; pavapava ta, e gunalaimu tauna ta eiava murimu ai baine lohia tauna ta, na oi ida basie heḡereḡere.

13 Taunabunai, Solomon na atai gabuna Gibeon ai, hebou kalagana vairana amo, e diho, Ierusalem ela. Bena ia ese Israel e lohiaia.

Solomon ena taḡa

14 Solomon ese kariota bona hosi-gui taudia na e haboudia. Ena kariota na daha-ta sinahu-hani, bona ena hosi-gui taudia na gerebu-ta daha-rua,
Gerebu-ta daha-rua = 12,000.
kariota hanuadia lalodiai bona Ierusalem ai, hanua pavapavana dekenai, e hanohodia.
15 Hanua pavapavana esesilver bonagold na ḡau pipikidia ai e halaodia Ierusalem ai, nadi na heheto; bona sida audia na e hahohodia, Sefela sukeaudia na heheto. 16 Solomon ena hosi na Aigupto bona Kue amo e abidia; hanua pavapavana ena hoihoi taudia ese Kue amo e abidia, mai davadia. 17 Kariota ta na Aigupto amo e abia, davana nasilver
Silver sekeledia sinahu-tauratoi na readia $200 heḡereḡerena, ita eda moni ai.Silver sekeledia sinahu-ta imahui na readia $50 heḡereḡerena.
sekeledia sinahutauratoi; bona hosi ta davana nasilver sekeledia sinahu-ta imahui. Bena idia ese ma e hoihoilaidia lou, Hiti taudia edia pavapava iboudiai bona Suria pavapavadia ediai.

Copyright information for `MEU