2 Chronicles 10

Israel ese Rehoboam e daḡedaḡe henia

Rehoboam na Sekem ela, badina be Israel taudia iboudiai na Sekem ela, pavapava ai bae halaoa totona. Ieroboam Nebata na harina e kamonai; badina be ia na dounu Aigupto ai, King Solomon e heautania negana ai e lao henia gabuna ai; una negana ai Ieroboam na Aigupto amo e lou. Bena idia ese ia iboirina e hesiai; bena Ieroboam bona Israel hegogona idoinai ema, Rehoboam e hereva henia, eto, Tamamu ese emai maduna e hametaua. Taunabunai, harihari tamamu ena hesiai ilao-henina aukana bona ena maduna metauna latamai ai na ba haharagaia; bena ai ese oi isiaimu baia lao heni. Ia eto, Dina toi muridiai ma baoma. Taunabunai taunimanima na e raka oho.

Bena King Rehoboam na tau badadia, tamana Solomon maurina ai ia vairanai e giniva taudia, ida e henega bou, e nanadaidia, eto, Emui hahealo be dahaka egu ai? Ini taunimanima na ede baina haere henidia toma? Idia ese e haere henia, eto, Ini taunimanima na boma bogadia hisi, bona boma hamoaledia, bona hereva namodia amo boma haere henidia, bena idia na oiemu hesiai taudia ai baela hanaihanai. To una hahealo tau badadia ese e henia ḡauna na ia ese e dadaraia; bona eregabe taudia, ia ida e vara isi hebouva bona ia vairanai e giniva taudia, ida e henega bou. Ia e nanadaidia, eto, Emui hahealo be dahaka? Ini taunimanima ese vada e hamaorogu, eto “Tamamu ese ai latamai ai vada e atoa madunana na ba haharaḡaia”. Ede baita haere henidia toma? 10 Bena hari ia ida e vara isi hebouva taudia ese e haere henia, eto, Hari vada e hamaoromu, eto “Tamamu ese emai maduna e hametaua a oi ese ba haharaḡaia”, taudia na ini ba haere henidia toma, baoto “Lau imagu kwakikwakina maraḡina udunana ese tamagu mamuna udunana e hereaiamu; 11 taunabunai, tamagu ese maduna metauna na umui latamui ai e atoa, a lau ese ma baina hametaua, bona tamagu ese hekwadi varodia amo e hahisimui, a lau ese doadoa amo baina hahisimui”.

12 Taunabunai, dina ihatoina ai, Ieroboam bona taunimanima iboudiai na Rehoboam dekena ema, hanua pavapavana ena hereva heḡereḡerena, eto “Dina ihatoina ai dekegu ma baoma”. 13 Bena hanua pavapavana ese e gwau daḡe henidia, tau badadia edia hahealo e dadaraia. 14 King Rehoboam ese eregabe taudia edia hahealo heḡereḡerena ai e hereva henidia, eto, Tamagu ese maduna metauna na umui latamui ai e atoa, a lau ese ma baina hametaua; bona tamagu ese hekwadi varodia amo e hahisimui, a lau ese doadoa amo baina hahisimui. 15 Taunabunai hanua pavapavana ese taunimanima eredia asine kamonai; badina be ini kara na Dirava ese e havaradia, Iehova ese ena hereva, Ahia tau Silono uduna amo Ieroboam Nebata e hamaorolaia ḡauna, na baine hamomokania helaoreana.

16 Israel taudia iboudiai na e itaia, hanua pavapavana ese idia eredia se kamonai; bena idia ese hanua pavapavana e haere henia, eto,

Ai ahumai be dahaka David enai a?
Asi ahumai ta lese natuna enai.
Israel e, emu kalaga ba lou henidia!
David e, emu ruma ba gimaia !
Taunabunai, Israel taudia iboudiai na edia kalaga e lou henidia.
17 A Rehoboam ese Israel taudia Iuda hanuadia ai e nohova na e lohiadia.

18 Bena King Rehoboam ese Hadorama, e haḡaukaradia taudia biagudia, na e siaia; a Israel taudia ese nadi amo e hodoa mase. Bena King Rehoboam na ena kariota ai e gui haraḡa, Ierusalem baine heau lao eto. 19 Taunabunai, Israel taudia ese David garana e gwau edeede henidiamu ema bona ina dina.

Copyright information for `MEU