2 Chronicles 14

King Asa

Taunabunai, Abia na tubu tama dekediai e mahuta; David ena hanua ai e guria. Ia gabuna ai natuna Asa e lohia. Iena nega ai tano na e laḡa ani, laḡani gwauta lalodiai. Asa ese kara namodia bona maoromaorodia e karava, Iehova, ena Dirava, vairanai. Ia ese dirava idaudia edia ihaboulaina patadia bona atai gabudia helagadia e abidia oho, bona au-tubua e hagaridia, bona kaivakuku e utudia. Ia ese danu Iuda taudia e haḡanidia, Iehova, senedia edia Dirava, bae tahua, bona taravatu bona haheḡani bae badinadia. Iuda hanuadia iboudiai Ialodiai ia ese atai gabudia helaḡadia bona muramura mai bonadia patadia e abidia oho. Basileia na e laḡa aniva ia henunai. Hanua mai maḡudia e haginidia Iuda tanona ai, badina be tano na e laḡa aniva. Unu laḡani lalodiai ia na se tuari, badina be Iehova ese maino e havara henia. Bena ia ese Iuda taudia e hamaorodia, eto, Ini hanua baita haginidia, bona magu bona kohoro bona ikoukou bona auri amo baita koudia heḡeḡe; tano na doini iseda, badina be ita ese Iehova, eda Dirava, vada ta tahua; ita ese vada ta tahua, bona ia ese maino vada e havara henida, kaha iboudiai. Taunabunai, idia ese e haginidia, bona edia namo e habadaiava. Asa na mai ena tuari oreana, Iuda taudia domaga-toi, mai edia kesi bona edia io, bona Beniamina taudia domaga-rua gerebu-taurahani,
Domaga-toi = 300,000. Domaga-rua gerebu-taurahani = 280,000.
mai edia kesi bona edia peva; ini iboudiai na goada dikadika taudia.

Sera, Etiopia tauna, na ituari-henidia totona ema. Ena tuari taudia na domaga-gwauta,
Domaga-gwauta = 1,000,000.
bona ena kariota na sinahu-toi. Idia na ema bona Maresa ai e kau.
10 Asa na e raka lasi ia vairanai; bena idia ese edia tuari oreadia e haginidia heḡaeḡae Maresa ai, Sefata kourana ai. 11 Bena Asa ese Iehova, ena Dirava, e boi henia, eto, Iehova e, asi ikahamai ta oi heḡereḡeremu, goada taudia bona manoka taudia padamai ai. Iehova e, emai Dirava, a kahamai; badina be emu ai a hetao kaumu, bona oi ladamu ai ini hutuma baia tuari henidia a tomu. Iehova e, oi na emai Dirava; tau ta basine gini diba oi vairamu ai. 12 Taunabunai, Iehova ese Etiopia taudia e hadareredia, Asa bona Iuda taudia vairadiai. Bena Etiopia taudia na e heau. 13 Asa mai bamona ida ese e hahavadia ela bona Gerara; Etiopia taudia na e aladia mase, ela bona ta se mauri; badina be Iehova bona ena tuari oreana vairanai idia na e makohi rohoroho. Iuda taudia ese kohu momo e hua lao. 14 Bena idia ese Gerara kahana hanuadia iboudiai e habuadia tari; badina be Iehova igari-henina na idia lalodiai. Idia ese hanua iboudiai kohudia e abi, badina be lalodia kohudia na momo. 15 Boromakau ireḡudia taudia edia kalaga danu e habuadia tari; bena mamoe momo e laohaidia, bona kamelo danu. Bena idia na Ierusalem e lou lao.

Copyright information for `MEU