2 Chronicles 17

King Iehosafat

Ia natuna Iehosafat na ia gabuna ai e lohia, bona ena goada e habadaia, Israel ituari-henina totona. Tuari taudia na Iuda hanuadia mai maḡudia iboudiai lalodiai e hanohodia, bona hegima oreadia na Iuda tanona ai bona Efraim hanuadia, tamana Asa e abi hanuadia, lalodiai e atodia. Iehova na Iehosafat ida, badina be ia na tamana ena dala gunadia ai e rakava. Ia na Baal se tahudia, a tamana ena Dirava e tahua, bona ena haheḡani ai e raka, dia Israel taudia edia dala ai. Taunabunai, Iehova ese basileia e haginia auka ia imana ai. Iuda taudia iboudiai ese heaiva ḡaudia na Iehosafat dekena e mailaidia; bena ena taḡa bona imatauraina na bada herea. Lalona vada e auka Iehova ena dala ai; ina danu, ia ese atai gabudia helaḡadia bona kaivakuku na Iuda tanona amo e abidia oho.

Ena lohia laḡanina ihatoina ai ia ese ena lohia taudia, Ben-haili bona Obadia bona Sekaria bona Netanele bona Mikaia, e siaidia lao, Iuda hanuadia ai taunimanima na bae hadibadibadia totona. Levi taudia danu, Semaia bona Netania bona Sebadia bona Asahele bona Semiramoto bona lehonatan bona Adonia bona Tobia bona Tobadonia, na idia ida e siaidia lao; bona Levi taudia ida hahelaḡa taudia Elisama bona Iehoram danu e siaidia lao. Iuda ai e hahedibava; Iehova ena taravatu bukana na idia ese e abia kau, bena Iuda hanuadia iboudiai e rakadia hanai, taunimanima na e hadibalaidia lao.

10 Iehova garina ese Iuda e ḡeḡea ahu basileiadia iboudiai e butudia tao; bena idia ese Iehosafat asie tuari henia. 11 Filistia taudia haida ese herahia gaudia na Iehosafat dekena e mailaidia, bonasilver danu, heaiva ḡaudia; Arabia taudia ese danu mamoe mamaruanedia daha-hitu sinahu-hitu bona nani mamaruanedia daha-hitu sinahu-hitu na ia dekena e mailaidia. 12 Bena Iehosafat na e bada e laova. Iuda tanona ai ia ese kohoro bona kohu-habou hanuadia e haginidia; 13 bona Iuda hanuadia lalodiai kohu momo e habou. Ia na mai ena tuari taudia, goada-herea taudia, Ierusalem ai. 14 Ihagaudia binai, edia iduhu ta ta ai: Iuda ai daha biagudia na Adna, goada-herea taudia domaga-toi
Domaga-toi = 300,000.
biagudia;
15 bona ia - murinai lehohanan, goada-herea taudia domaga-rua gerebu-taurahani
Domaga-rua gerebu-taurahani = 280,000.
biagudia;
16 bona ia murinai Amasia Sikri, Iehova isiaina ilao-henina e urava tauna ta, ia na goada-herea taudia domaga-rua biagudia. 17 Beniamina ai na Eliada, goada-herea tauna ta; ena orea taudia na domaga-rua,
Domaga-rua = 200,000.
mai edia peva bona edia kesi ida.
18 Ia murinai na Iehosabad; ena orea taudia na domaga-ta gerebu-taurahani,
Domaga-ta gerebu-taurahani = 180,000.
mai edia tuari ḡaudia ida.
19 Ini na hanua pavapavana ena hesiai taudia; ma haida danu be hari hanua pavapavana ese hanua mai maḡudia lalodiai vada e hanohodia taudia, Iuda tanona idoinai lalonai.

Copyright information for `MEU