2 Chronicles 2

Solomon bona Hurama

Solomon ena lalo-hadai na dubu auta baine haginia, Iehova ladana ena, bona pavapava rumana auta, ia sibona ena. Bena Solomon ese tatau gerebu-hitu
Gerebu-hitu = 70,000. Gerebu-taurahani = 80,000
e haḡaukaradia, kohu bae hua, bona gerebu-taurahani, ororo kahadia ai nadi bae ḡei, bona daha-toi sinahu-tauratoi na bae heita tao.

Bena Solomon ese hereva e siaia, Hurama, Turo pavapavana, enai, eto, Sida audia na tamagu David dekena o siaidia, ena noho rumana baine haginia totona; ia o kara henia heḡereḡerena lau danu unu ba kara henigu toma. A itaia, lau na harihari dubu auta baina haginia, Iehova, egu Dirava, ladana ena, bona baina hahelaḡaia iena, muramura mai bonadia namodia ia vairanai bae gabudia bona flaoa helaḡana bae heni loulou bona daba bona adorahi ḡole-oho bouboudia na dina helaḡadia ai bona hua matamatadia negadia ai bona Iehova, emai Dirava, ena aria dinadia ai bae hahelaḡadia totona, Israel taravana vada e atua ela bona hanaihanai heḡereḡerena. Baina haginia dubuna na baine bada, badina be emai Dirava ese dirava iboudiai e hereadiamu. A daika ese iena ruma auta baine haginia diba? Badina be guba, oibe guba atai-dorivadorivana, na se heḡereḡere iena noho gabuna ai bainela. Lau be daika, iena ruma auta baina haginia? Lasi, muramura mai bonana ia vairanai bae gabua gabuna mo. Taunabunai, mani emu kara tau ta ba siaia mai,gold bonasilver bonabronze
“Bronze” na auri labora-laborana ta.
bona auri bona dabua mia-kakadia bona kakakakadia bona vaiuridia iḡaukaralaidia bona ḡau ikorodia mai dibana tauna; ia ese ḡaukara idibaka taudia lau dekegu ai Iuda ai bona Ierusalem ai, tamagu David ese e abidia hidi taudia, na baine bamodia.
Sida bona beroso
“Beroso” na au ta ladana, Heberu gado ai.
bona boto audia danu Lebanon amo ba siaidia mai, badina be lau dibagu oiemu hesiai taudia na Lebanon audia iutudia mai dibadia. Lauegu hesiai taudia na oiemu hesiai taudia ida
au momo herea bae abi heḡaeḡae egu, badina be baina haginia dubuna na baine bada bona hoa-mase ḡauna. 10 Emu hesiai taudia, au-utu taudia, na davadia baina heni: e kwadi uitina koro gerebu-rua, bali koro gerebu-rua, vine ranuna bata gerebu-rua, bona dehoro bata gerebu-rua.
“Koro” na Heberu taudia edia hahetoho ḡauna badana ta; 10 efa = I koro. “Bata” na Heheru taudia edia ranu ihahetohona ḡauna ta. Bata gerebu-rua = 740,000 litres sisivana.


11 Bena Hurama, Turo pavapavana, ese ena haere na revareva amo e siaia lao, Solomon dekenai; eto, Iehova ese ena orea taudia e ura henidiamu dainai, ia ese edia pavapava ai vada e halaomu. 12 Hurama ma eto, Iehova, Israel Diravana, guba bona tanobada ikaradia Diravana, bae hanamoa; ia ese King David na natuna ta vada e henia, aonega tauna, mai ena diba-maoro bona mai ena lalo-parara. Ia ese dubu auta baine haginia, Iehova ena, bona pavapava rumana auta, ia sibona ena. 13 Taunabunai lau ese ḡaukara idibakana bona lalo-parara tauna ta vada na siaia vasi. Ia ladana na Huram-abi; 14 ia na Dan iduhuna hahinena ta natuna, a tamana na Turo tauna.Gold bonasilver bonabronze , bona auri bona nadi bona au, bona dabua mia-kakadia bona vaiuridia bona kakakakadia bona aukadia, iḡaukaralaidia na mai dibana, bona ḡau idau-idau ikorodia danu; bona ba henia ḡaukaradia dahaka dahaka baine karadia diba. Ia na oiemu ḡaukara idibaka taudia, egu lohia oi tamamu David ena ḡaukara idibaka taudia, ida bae ḡaukara hebou. 15 Taunabunai, hari uit bona bali bona vine ranuna bona dehoro, egu lohia ese vada e herevalai ḡaudia, na vada baine siaidia, ena hesiai taudia dekediai. 16 Bena ai ese dahaka dahaka o uramu audia na Lebanon ai baia utu; bena keridia baia rai, davara amo baia toidia vasi ela bona lopa; bena unu amo ba daelaidia Ierusalem ai.

17 Bena Solomon ese idau bese taudia Israel tanona ai e nohova na e hagaudia, tamana David ese e karaia heḡereḡerena; iboudiai na domaga-ta gerebu-ima daha-toi sinahu-tauratoi
Domaga-ta gerebu-ima daha-toi sinahu-tauratoi = 153,600
e davaridia.
18 Bena ia ese e haḡaukaradia: tatau gerebu-hitu na kohu bae hua; tatau gerebu-taurahani
Gerehu-hitu = 70,000. Gerebu-taurahani = 80,000.
na ororo kahadia ai nadi bae ḡei; bona tatau daha-toi sinahu-tauratoi na heitatao taudia ai e halaodia, idia ese taunimanima bae haḡaukaradia totona.

Copyright information for `MEU