2 Chronicles 20

Moab bona Amono taudia e darere

Una murinai, Moab taudia bona Amono taudia bona Meunimi taudia haida na Iehosafat ituari-henina totona ema. Bena tatau haida na ema, Iehosafat e hamaoroa, eto, Hutuma bada ese oi ituari-henimu e maimu Edom amo, davara unukahana amo; a itaia, idia na Hasasono-tamara ai (una na En-gedi). Bena Iehosafat na e gari, bena lalona e hadaia Iehova baine tahua; bena anivaga e gwauraia Iuda tanona idoinai. Bena Iuda taudia na e hebou, hekaha na Iehova ena amo bae tahua totona; Iuda hanuadia iboudiai amo ema, Iehova itahuna totona.

Bena Iehosafat na Iuda bona Ierusalem hebouna bogaraginai e gini, Iehova ena dubu ai, magu matamatana vairanai; bena eto, Iehova e, senemai edia Dirava, oi na guba Diravana ani? Oi na bese idau-idau basileiadia iboudiai o lohiadiamu ani? Oi imamu ai na siahu bona goada, una dainai oi ilao-ahumu dalana na tau ta asi dibana. Emai Dirava e, oi ese ina tano taudia na emu bese Israel vairanai o luludia lasi, bona turamu Abraham garana o henidia, bae ḡaunaia hanaihanai, ani? Bena idia ese vada e noholaia, bona lalonai gabu helaḡana vada e haginia, oi ladamu ena, eto, Hahedika eiava dare eiava hahemaoro eiava dai-hanai gorerena eiava doe na latamai ai bema kau negana ai, ai ese ina dubu vairanai bona oi vairamu ai baia gini, badina be oi ladamu na ina dubu ai; bena emai hisihisi ai baia tai henimu, bena oi ese ba kamonai bona ba hamaunmai. 10 Harihari Amono bona Moab bona Seiri ororona taudia a itadia; Israel taudia na Aigupto amo ema negana ai oi ese o gwaudia tao, unu bese basie tuari henidia, bena e rakadia hanai, asie habuadia tari. 11 A itaia, edia ima-dava e maimu, emu tano, o henimai baia ḡaunaia tanona, amo bae lulumai lasi e tomu. 12 Emai Dirava e, oi basio hahemaoro henidia a? Badina be ai na asi goadamai, ina hutuma bada-hereana, ituari-henimai totona e maimu, vairadiai. Ai na asi dibamai ede baia kara toma, to matamai na oiemu ai e kaumu.

13 Una negana ai Iuda taudia iboudiai na Iehova vairanai e gini, mai natudia karukarudia bona adavadia bona natudia ida. 14 Bena Iehova ena Lauma ese lahasiel e rohea, hebou bogaraginai. Una lahasiel na Sekaria natuna; Sekaria tamana na Benaia; Benaia tamana na leiele; leiele tamana na Matania, Levi tauna, Asaf ena iduhu amo. 15 Ia eto, Iuda idoinai bona Ierusalem taumui iboumui ai, bona King Iehosafat, a kamonai. Iehova ese ini e gwau henirnui tomamu: Basio gari, kudoumui basie hetaha, ina hutuma bada-hereana dainai; badina be tuari na dia emui, a Dirava ena. 16 Kerukeru baola, ba tuari henidia; idia na Sisi amo bae dara dae; koura dokona ai ba davaridia, Ieruele tano-ḡaḡaena mairiveina kahana ai. 17 Iuda bona Ierusalem e, ina tuari ai umui na basio tuari; emui gabu ai ba gini noho, bena Iehova ena kwalimu umui daimui ai do ba itaia. Basio gari, kudoumui basie hetaha; kerukeru idia ituari-henidia baola, bona Iehova na umui ida.

18 Bena Iehosafat na e igo diho, tano ai e goru diho; bona Iuda taudia iboudiai bona Ierusalem taudia danu e goru diho Iehova vairanai, bona Iehova e toma henia diho. 19 Bena Levi taudia haida, Kohat taudia bona Kora taudia, na e tore tore isi, Iehova, Israel Diravana, e imodaia, mai gao badadia ida.

20 Daba maraḡi ai, idia na e tore isi, e raka lasi, Tekoa tano-ḡaḡaena ela. Idia e raka lasi negana ai, Iehosafat na e gini tore, eto, Iuda bona Ierusalem taumui e, a hakala henigu. Iehova, emui Dirava, bavabiabiraia, bena ba gini; ena peroveta taudia ba kamonai henidia, bena ba kwalimu. 21 Ia na taunimanima ida e henega bou, bena ia ese Iehova ihanamolaina anedia bae abi taudia e gvauraidia hidi; idia na dabua helaḡadia bae hahedokilai bona tuari oreana vairanai baela, baeto,

Iehova ba hanamoa,
badina be ena hebogahisi na e hesiriu hanaihanaimu.
22 Idia na heimodai anedia e abi matama negana ai, Iehova ese Amono bona Moab bona Seiri ororona taudia, hari Iuda ituari-henina totona vada ema taudia, ihahoadia dalana ta e lailaia; taunabunai idia na e darere. 23 Badina be Amono bona Moab taudia ese Seiri ororona taudia e tuan henidia bona e habuadia tan vaitani, bena Seiri taudia e aladia ore murinai idia na sibodia e hahebuatari heheniva.

24 Iuda taudia na kito rumana ai e kau, tano gagaena ai, bena idia ese hari hutuma e rohadia bona e itadia mase taudia mo tano ai hehekure; ta se mauri. 25 Iehosafat mai ena orea taudia ida edia kohu iabidia totona ela negana ai, idia ese boromakau momo bona kohu bona dabua bona dava-bada gaudia e davaridia. E abidia edia, ela bona asi goadadia haida ma bae hua. Dina toi lalodiai unu ḡau e abidia, badina be ḡau momo herea. 26 Bena dina ihahanina ai idia na Beraka
“Beraka” anina be “Hahenamo”.
Kourana ai e hebou. Unuseni ai idia ese Iehova e hanamoa; una dainai una gabu ladana e hatoamu Beraka Kourana ema bona ina dina.
27 Bena Iuda bona Ierusalem taudia iboudiai na e lou lao, bona Iehosafat na mata ai e raka; Ierusalem e lou henia mai moaledia ida, badina be Iehova ese vada e hamoaledia, inaidia vairadiai. 28 Idia na Ierusalem ai e dae kau, mai edia hatai-hatai ḡaudia badadia bona maraḡidia bona edia kibi ida; bena Iehova ena dubu ai e didi vareai. 29 Bena tano idau-idau basileiadia iboudiai na Iehova ese Israel taudia adia inai vada e tuari henidia sivaraina e kamonai negana ai na gari ese e butudia tao. 30 Taunabunai, Iehosafat ena basileia na asi reḡereḡena, badina be ena Dirava ese laḡa-ani e henia, kaha iboudiai.

Iehosafat ena kara oredia

31 Taunabunai, Iehosafat ese Iuda e lohiaia. E lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na toi-ahui ima; bena Ierusalem ai e lohia, laḡani ruahui ima. Ia sinana ladana na Asuba Silihi. 32 Ia na tamana Asa ena dala ai e raka, una dala amo se raka siri; kara maoromaoro e karava, Iehova vairanai. 33 Ḡau tamona, atai gabudia helaḡadia na se abidia oho; taunimanima lalodia ese senedia edia Dirava do asie abia dae.

34 Iehosafat ena kara oredia, matamana ela bona dokona, na Iehu Hanani Sisigana lalonai e hetore; una na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai.

35 Una murinai Iehosafat, Iuda pavapavana, na Ahasia, Israel pavapavana, kara havara tauna, ida e tami hebouva. 36 Ia ida e tami hebou, lagatoi haida e raidia, Tarasisi baela ḡaudia. Unu lagatoi na Esiono-gebere ai e raidia. 37 Bena Eliesere Dodavahu, tau Maresa, ese Iehosafat e gwau henia ena peroveta ai, eto, Ahasia ida vada o tami hebou dainai, Iehova ese ini vada o kara ḡaudia na baine habuadia tari. Bena lagatoidia na e tata kau, bena Tarasisi na vada asiela diba.

Copyright information for `MEU