2 Chronicles 25

King Amasia

Amasia e lohia matama negana ai, ena mauri laḡanidia na ruahui-ima. Ia na laḡani ruahui taurahani-ta Ierusalem ai e lohia. Ia sinana ladana na Ieho-adana, Ierusalem hahinena. Ia na Iehova vairanai e kara maorova, to dia mai lalo-ḡoevaḡoevana ida. Lohia siahuna na ia imana ai e ha-aukaia negana ai, ia ese ena hesiai taudia, ia tamana hanua pavapavana e alaia mase taudia, na e aladia mase. A idia natudia na ia ese se aladia mase, taravatu na Mose ena buka ai e torea heḡereḡerena; unuseni ai Iehova e haheḡani, eto “Tama na basio aladia mase natudia daidiai, eiava memero na basio aladia mase tamadia daidiai; a ta ta ena kara dika ena kara dika daidiai bae mase”.

Bena Amasia ese Iuda taudia e haboudia, edia iduhu ta ta daha biagudia bona sinahu biagudia e atodia, Iuda idoinai bona Beniamina idoinai unu e karadia toma. Laḡani ruahui vada e hanai tataudia na e haboudia, bena e duahidia, iboudiai na abi-hidi taudia domaga-toi,
Domaga-toi = 300,000.
tuari ai bae heḡereḡere bona io bona kesi iḡaukaralaidia mai dibadia taudia.
Ia ese danu goada-herea taudia domaga-ta
Domaga-ta = 100,000.Silver talent sinahu-ta = 5 tonnes sisivana.
na Israel amo e vatudia, davadia nasilver talent sinaltu-ta.
Dirava ena tau ta ia dekena ema, eto, Pavapava e, Israel tuari oreana na oi ida basiola, badina be Iehova na dia Israel ida, dia ini Efraim taudia iboudiai ida. A boma laloa ina dala amo tuari ai ba goada, Dirava ese baine tahomu dobi, inai taudia vairadiai; badina be Dirava na mai siahuna baine kahamu eiava baine tahomu dobi. Bena Amasia ese Dirava ena tau e nanadaia, eto, A hari talent sinahu-ta Israel tuari oreana vada na henidia na ede baia tomaia? Dirava ena tau e haere, eto, Iehova baine henimu diba ḡauna ese una na baine hereaia. 10 Bena Amasia ese tuari oreana, Efraim amo ia dekena vada ema ḡauna, na e hakarohodia, e siaidia lao, edia hanua bae lou heni. Bena edia badu e bada Iuda enai; bena edia hanua ela mai badu ḡaraḡaradia ida. 11 A Amasia na e boga auka, ena orea taudia e hakaudia lasi, Damena Kourana ela, Seiri taudia gerebu-ta
Gerebu-ta = 10,000.
e rahudia mase.
12 Iuda taudia ese gerebu-ta ma e abidia mauri; bena haga nadina ta dorina e laohaidia, una haga nadina dorina amo e tahodia dobi; iboudiai na e hehuari patapata. 13 A Amasia ese e haloua oreana, ia ida tuari lalonai basiela eto taudia, na Iuda hanuadia e tuari henidia, Samaria amo ela bona Bete-horono lalodiai idia ese hanua taudia daha-toi e aladia mase, bona kohu momo e abi, e laohai.

14 Amasia na Edom taudia iala-masedia amo e lou murinai ia ese Seiri taudia edia dirava laulaudia e mailaidia, e haginidia iena dirava; bena ia ese e toma henidia diho, bona boubou ḡaudia e hahelaḡadia edia. 15 Taunabunai Iehova ese Amasia e badu henia, bona peroveta tauna ta ia dekena e siaia. Una peroveta tauna ese e hereva henia, eto, Dahaka dainai varavaradia na oi imamu amo asie hamauridia besena edia dirava vada o lao henidiamu? 16 Dounu e herevava ai hanua pavapavana ese e gwau henia, eto, Ai ese pavapava ena hahealo tauna ai vada a halaomu a? A hadokoa! Baia alamu mase anina be dahaka? Taunabunai, peroveta tauna ese ena hereva e hadokoa; a ia eto, Lau dibagu Dirava ese lalona vada e ha-aukaia, baine habuamu tari, badina be ini vada o kara toma bona egu hahealo herevadia so kamonai henidia.

17 Bena Amasia, Iuda pavapavana, na hahealo e tahua, bena Ioasa, Iehoahasa Iehu natuna, Israel pavapavana, dekena e hesiai, eto, Aoma, vairada aitame heita heheni. 18 Bena Ioasa, Israel pavapavana, ese hereva na Amasia, Iuda pavapavana, dekena e siaia lao, eto, Lebanon ava-ḡiniḡinina ta na Lebanon sida-auna dekena e siaia lao, eto “Natumu kekenina na lau natugu maruanena ba henia, baine adavaia”; a Lebanon uda-boromana ta ese raka-hanaina ai una ava-ḡinigini na e moia tao. 19 Oi na o tomu “A itaia; Edom vada na rahua mase”, bena lalomu e heabi isimu, o heaḡimu. A harihari emu hanua ai ba noho; anina be dahaka hekwarahi ba havaraia, bena ba moru, oi bona Iuda idoinai danu oi ida?

20 Bena Amasia na se kamonai; badina be una na Dirava ena amo, inaidia imadia ai baine atodia helaoreana, idia ese Edom diravadia e tahudia dainai. 21 Taunabunai Ioasa, Israel pavapavana, na e dae ela; bena ia bona Amasia, Iuda pavapavana, na e hevaira heheni tuari ai, Bete-semese ai, Iuda tanona ai. 22 Bena Iuda na Israel ese e hadarerea, bona Iuda taudia na e heau, ta ta ena ruma ena ruma ela. 23 Bena Ioasa, Israel pavapavana, ese Amasia, Iuda pavapavana, Iehoasa Ahasia natuna, e abia mauri, Bete-semese ai. Ia ese Ierusalem e laohaia, bena Ierusalem maḡuna e ḡiḡia dobi, Efraim Ikoukouna amo ela bona Daiguni Ikoukouna, padadia na kiubit sinahu-hani. 24 Ia ese danugold bonasilver idoinai bona ḡau iboudiai Dirava ena dubu ai e davari ḡaudia, na e abidia, bona Obed-edom danu e abia, idia ida. Ia ese pavapava ena ruma kohuna namo-hereadia e dadidia, bona abi-mauri taudia danu; bena Samaria e lou lao.

25 Amasia Ioasa, Iuda pavapavana, na laḡani gwauta-ima dounu mauri, Ioasa Iehoahasa, Israel pavapavana, ena mase murinai. 26 Amasia ena kara oredia, matamana ela bona dokona, na Iuda bona Israel Pavapavadia Bukana ai e hetore, ani? 27 Iehova ena amo e raka oho negana amo idia ese ia ialana dalana e henegalaia Ierusalem ai; bena ia na e heau, Lakisi ela. A idia ese haida na ia murina amo e siaidia lao ela bona Lakisi; unuseni ai e alaia mase. 28 Bena hosi ai e atoa kau, e laohaia; bena Ierusalem ai e guria, tubu tama dekediai, David ena hanua ai.

Copyright information for `MEU